BlackBerry Curve 8530 8520 - الخرائط

background image

ةلاسرلا

.

ضرع

عقوم

ىلع

ةطيرخلا

1

.

ىلع

ةشاشلا