BlackBerry Curve 8530 8520 - مستلزمات: استعادة البيانات عبر الشبكة اللاسلكية

background image

،ةيكلساللا

بجي

نأ

نوكت

ًادوزم

ةملكب

رس

ليعفتلل

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

يصوت

Research In Motion

نأ

موقت

ًامئاد

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

،رتويبمكلا

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

زاهجلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ةطساوب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

تامزلتسم

:

ةداعتسا

تانايبلا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

بجي

نأ

مدختسي

باسح

كديرب

ينورتكلإلا

BlackBerry® Enterprise Server

معدي

هذه

ةزيملا

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

بجي

نأ

نوكي

زاهج

BlackBerry

ًالصتم

ةكبشلاب

ةيكلساللا

.

بجي

نأ

كدوزي

لوؤسملا

ةملكب

رورم

طيشنتل

enterprise

.

ليلد

مدختسملا

ةنمازملا

204

background image

فذح

تانايب

،زاهجلا

وأ

تاقيبطت

فرط

،ثلاث

وأ

تافلم

ةقاطب

طئاسولا

لبق

نأ

فذحت

تانايب

زاهج

BlackBerry®

وأ

تافلم

ةقاطب

،طئاسولا

ذخ

نيعب

رابتعالا

ءارجإ

ةخسن

ةيطايتحا

هذهل

رصانعلا

يكل

نوكي

كيدل

ةخسن

اهنم

ىلع

رتويبمكلا

.

ريذحت

:

اذإ

تمق

ليغشتب

،ريفشتلا

دقف

قرغتسي

لامتكا

ةيلمع

فذح

ةفاك

تانايب

زاهجلا

ةعاس

ةلماك

.

ال

كنكمي

فاقيإ

ةيلمعلا

دعب

اهئدب

.

اذإ

تمق

ةداعإب

نييعت

،زاهجلا

أدبتس

ةيلمعلا

دعب

ةداعإ

ليغشت

زاهجلا

.

1

.

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

وأ

يف

،دلجم

رقنا

قوف

زمر

تارايخ

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

نامألا

.

3

.

رقنا

قوف

حسملا

ينمألا

.

4

.

ذّفن

يأ

ءارجإ

نم

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

فذحل

تانايب

نم

قيبطت

لئاسرلا

قيبطتو

تاهج

لاصتالا

تاقيبطتو

،ىرخأ

ددح

ةناخ

رايتخالا

ديربلا