BlackBerry Curve 8530 8520 - Přenos a stahování multimediálních souborů

background image

Přenos a stahování multimediálních souborů

O přenosu a synchronizaci multimediálních souborů

Zařízení BlackBerry® lze připojit k počítači, aby bylo možné přenášet a synchronizovat soubory mezi zařízením a
počítačem, nebo lze použít technologii Bluetooth pro odesílání multimediálních souborů do zařízení podporujícího
technologii Bluetooth nebo pro příjem multimediálních souborů z takového zařízení.

Chcete-li při přenosu nebo synchronizaci souborů mezi zařízením a počítačem zajistit správu a zachování informací
sdružených s multimediálními soubory, použijte nástroj správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další
informace o použití nástroje správce médií naleznete v nápovědě v aplikaci Roxio® Media Manager. Další informace
o použití aplikace BlackBerry® Media Sync naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry Media Sync.

Pokud chcete rychle přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem, použijte režim velkokapacitní paměti nebo
protokol MTP. Režim velkokapacitní paměti použijte pro přenos všech typů souborů a protokol MTP pro přenos
multimediálních souborů. V závislosti na modelu zařízení BlackBerry nebo poskytovateli bezdrátových služeb nemusí
být podporován režim velkokapacitní paměti nebo protokol MTP.

Pokud přenášíte soubory na paměťovou kartu pomocí režimu velkokapacitní paměti, protokolu MTP nebo technologie
Bluetooth, zařízení soubory nezašifruje. Přenášíte-li zašifrované soubory z paměťové karty pomocí režimu
velkokapacitní paměti, protokolu MTP nebo technologie Bluetooth, nelze tyto soubory v počítači nebo v zařízení
podporujícím technologii Bluetooth dešifrovat. K zachování šifrování v multimediálních souborech přenášených mezi
počítačem a zařízením lze použít aplikaci Roxio Media Manager.

Podporované audio a videoformáty

Typ

Formát souboru

Audio

.mp3

.m4a

.wma

.wav

Video

.mp4

.mov

.3gp

.3gp2

.avi

.asf

.wmv

Uživatelská příručka

Media Access

127

background image

Další informace o formátech souborů podporovaných zařízením BlackBerry® naleznete na webové stránce

www.blackberry.com/btsc

on page po vyhledání podporovaných mediálních souborů.

Přenos souboru mezi zařízením a počítačem pomocí správce médií
Roxio Media Manager

1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop Manager.
3. Klikněte na položku Média.
4. V sekci Správce médií klikněte na možnost Spustit.
5. Klikněte na jednu z následujících možností:

Správa obrázků
Správa hudby
Správa videozáznamů

6. V levém podokně klikněte na kartu Složky.
7. Soubor nebo složku přetáhněte z jednoho umístění do druhého.

Další informace o přenosu a správě multimediálních souborů naleznete v nápovědě online, která je dostupná v aplikaci
Roxio® Media Manager.

Synchronizace hudby z počítače do zařízení pomocí aplikace
BlackBerry Media Sync

Chcete-li provést tento úkol, musí být zapnutý režim velkokapacitní paměti.

Do zařízení BlackBerry můžete pomocí aplikace BlackBerry® Media Syncsynchronizovat konkrétní seznamy skladeb
z knihoven aplikací iTunes a Windows Media® Player nebo náhodný výběr skladeb, které nejsou umístěny v žádném
seznamu skladeb.
1. Připojte zařízení k počítači.
2. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop Manager.
3. Klikněte na ikonu Média.
4. V sekci BlackBerry Media Sync, klikněte na možnost Spustit.
5. V případě potřeby vyberte z rozbalovacího seznamu aplikaci pro práci s hudbou.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud chcete synchronizovat určité seznamy skladeb, zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více seznamů

skladeb.

• Chcete-li synchronizovat náhodný výběr skladeb, zaškrtněte políčko Zaplňte volné místo náhodně vybranými

skladbami. Vyhrazené místo není součástí udávaného volného místa.

• Pokud chcete synchronizovat určité seznamy skladeb i náhodný výběr skladeb, zaškrtněte políčko vedle jednoho

nebo více seznamů skladeb. Zaškrtněte políčko Zaplňte volné místo náhodně vybranými skladbami.
Vyhrazené místo není součástí udávaného volného místa.

7. Klikněte na příkaz Synchronizace hudby.

Uživatelská příručka

Media Access

128

background image

8. Klikněte na tlačítko OK.
9. Odpojte zařízení od počítače.

Chcete-li v zařízení zobrazit seznamy skladeb, klikněte na ikonu Média. Klikněte na ikonu Hudba. Klikněte na položku
Seznamy skladeb. Skladby, které nejsou v žádném z vašich seznamů, budou zobrazeny v seznamu Náhodný výběr
hudby.

Další informace o přenosu a správě multimediálních souborů naleznete v online nápovědě aplikace BlackBerry Media
Sync.

Přenos souboru mezi zařízením a počítačem v režimu velkokapacitní
paměti nebo pomocí protokolu MTP

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.

Režim velkokapacitní paměti a protokol MTP umožňují přenášet soubory mezi paměťovou kartou v zařízení BlackBerry
a počítačem nebo mezi pamětí zařízení a počítačem.

1. Připojte zařízení k počítači.
2. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
3. Nastavte pole Podpora režimu velkokapacitní paměti nebo pole Protokol Media Transfer Protocol (MTP) na

hodnotu Zapnuto.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.
6. Na počítači se může zařízení zobrazit jako vyměnitelný disk. Přetáhněte soubor z umístění v počítači na zařízení.

Režim velkokapacitní paměti nebo protokol MTP ukončíte odpojením zařízení od počítače.

Změna způsobu přenosu souborů mezi zařízením a počítačem

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li pro přenos souborů mezi zařízením BlackBerry a počítačem použít režim velkokapacitní paměti,

nastavte pole Podpora režimu velkokapacitní paměti na hodnotu Zapnuto. V případě potřeby změňte
nastavení v poli Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení.

• Chcete-li pro přenos multimediálních souborů mezi zařízením a počítačem použít protokol MTP, nastavte pole

Protokol Media Transfer Protocol (MTP) na hodnotu Zapnuto. V případě potřeby změňte nastavení v poli
Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení.

• Chcete-li po připojení zařízení k počítači obdržet výzvu k výběru režimu velkokapacitní paměti nebo protokolu

MTP, nastavte pole Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení na hodnotu Výzva.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Media Access

129

background image

5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení multimediálního souboru z webové stránky

1. Na webové stránce klikněte na odkaz směřující na multimediální soubor.
2. Klikněte na tlačítko Uložit.
3. Zadejte název multimediálního souboru.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení obrázku ze zprávy MMS nebo webové stránky

Soubory obrázků typu .jpg, .png, .gif, nebo .bmp můžete ukládat do paměti zařízení BlackBerry® nebo na paměťovou
kartu.
1. Otevřete obrázkovou přílohu ve zprávě MMS nebo zvýrazněte obrázek na webové stránce.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Uložit obrázek.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Stažení souboru nebo přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkcí podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Ve zprávě, v položce kalendáře nebo na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud zpráva nebo položka kalendáře obsahuje pouze jednu přílohu, stiskněte klávesu Nabídka.
• Obsahuje-li zpráva nebo položka kalendáře více příloh, zvýrazněte požadovanou přílohu. Stiskněte klávesu

Nabídka.

• Při stahování souboru z webové stránky stiskněte klávesu Nabídka.

2. Klikněte na položku Stáhnout přílohu nebo Stáhnout soubor.
3. Klikněte na položku Stáhnout.
4. V případě potřeby klikněte na položku Více nebo Zbývající část.
5. Zvýrazněte složku, do které chcete uložit soubor nebo přílohu.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Vybrat zde.

Zastavení stahování přílohy

1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu, kterou stahujete.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Zrušit stahování.

Uživatelská příručka

Media Access

130

background image

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth

Chcete-li provést tento úkol, musí být zapnuta technologie Bluetooth a zařízení BlackBerry® musí být spárováno se
zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Přijmout pomocí Bluetooth.
5. Odešlete multimediální soubor ze spárovaného zařízení podporujícího technologii Bluetooth.
6. V případě potřeby klikněte na možnost Ano.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odesílání multimediálního souboru

Chcete-li provést tento úkol se sdruženým zařízením podporujícím technologii Bluetooth, musíte zapnout technologii
Bluetooth.

Odeslat lze pouze multimediální soubory, které jste přidali.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. V případě potřeby klikněte na kategorii.
4. Zvýrazněte multimediální soubor.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odeslat obrázek, klikněte na možnost Odeslat nebo Sdílet. Klikněte na typ zprávy.
• Chcete-li odeslat zvukový nebo video soubor, klikněte na možnost odeslání pro daný typ zprávy.

Stažení vyzváněcího tónu

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na ikonu Vyzváněcí tóny.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klepněte na možnost Stažení vyzváněcích tónů.

Stažení obrázku

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na ikonu Obrázky.
3. Klepněte na kategorii.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Media Access

131

background image

5. Klepněte na možnost Stáhnout obrázky.