BlackBerry Curve 8530 8520 - Právní upozornění

background image

Právní upozornění

©2010 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®,
SurePress™ a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti Research In Motion Limited a
jsou registrovány a/nebo používány jako ochranné známky v USA a v různých zemích celého světa.

iTunes je ochranná známka společnosti Apple Inc. Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. DataViz,
Documents to Go, Sheet to Go, Slideshow to Go a Word to Go které jsou ochrannými známkami společnosti DataViz,
Inc. Gears a Google Mail jsou ochranné známky společnosti Google Inc. GSM a Global System for Mobile
communications jsou ochranné známky Asociace GSM MOU. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes a Lotus Notes jsou
ochrannými známkami společnosti International Business Machines Corporation. JavaScript je ochrannou známkou
společnosti Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live a Windows Media jsou ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation. Novell a GroupWise jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. PGP, PGP
Desktop Professional a PGP Universal Server jsou ochranné známky společnosti PGP. Roxio je ochranná známka
společnosti Sonic Solutions.. RSA jsou ochrannou známkou společnosti RSA Security. vCard je ochrannou známkou
společnosti Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup a WPA jsou ochranné
známky společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého intelektuálního vlastnictví, včetně autorského práva, technologii WMDRM
(Windows Media digital rights management). Toto zařízení užívá pro přístup k obsahu zabezpečenému technologií
WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM daný obsah neochrání, vlastníci takového obsahu mohou
požadovat po společnosti Microsoft zrušení práva používat software k přehrávání a ochraně obsahu technologii
WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu souhlasíte s tím, že
společnost Microsoft může k těmto licencím přiložit seznam zrušených oprávnění. Vlastníci obsahu mohou pro přístup
k jejich obsahu požadovat aktualizaci softwaru WMDRM. Pokud aktualizaci odmítnete, bude vám odepřen přístup
k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.

Vlastníkem autorských práv na části softwaru zařízení BlackBerry® (© 2007-2008) je společnost The FreeType Project
(

www.freetype.org

). Všechna práva vyhrazena.

Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference, například
dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese

www.blackberry.com/go/docs

, je poskytnuta nebo zpřístupněna

„TAK, JAK JE“ a „A JAK JE K DISPOZICI“ a bez podmínek, potvrzení, garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu
společností Research In Motion Limited a jejích přidružených společností („RIM“) a společnost RIM nepřejímá žádnou
odpovědnost za jakékoliv typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany
soukromých a důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této dokumentaci
některé aspekty technologií používaných společností RIM popsány zevšeobecňujícími termíny. Společnost RIM si
vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem nepřijímá žádné závazky, že vám
poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace, rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci.

Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo software, produkty
a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo a/nebo na webové stránky jiných
dodavatelů (souhrnně nazývané„Produkty a služby jiných dodavatelů“). Společnost RIM nekontroluje a není
zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti, dodržení
autorských práv, kompatibility, funkčnosti, důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv dalších

Uživatelská příručka

Právní upozornění

338

background image

hledisek produktů a služeb jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této
dokumentace v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele
společností RIM.

KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY
PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ
NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ,
OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO
VYPLÝVAJCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ OBCHODU
NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI NEFUNKČNOSTÍ
JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHOKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB
JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE
LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO
OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE
STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ
OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST
RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO
DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUKNČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU,
HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE
ZMIŇOVANÝCH ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ,
EXEMPLÁRNÍ , NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESVIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH ÚSPOR,
PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO
POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PROBLÉMY
SPOJENÉ S JAKÝMIKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI
SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA POUŽIVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB
SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY
VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY
PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI
TAKOVÝCHTO ZTRÁT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST
RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY,
PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ
VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU
ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA PORUŠENÍ
SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ
PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TÉTO DOHODY NEBO
JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ,
JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI

Uživatelská příručka

Právní upozornění

339

background image

DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNSOTI RIM (ROVNĚŽ VČETNĚ
POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ
A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ.

KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI,
DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ SE
TÉTO DOKUMENTACE.

Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností zajistit, aby
poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Někteří poskytovatelé v oblasti doby
vysílání nemusí nabízet funkci procházení sítě Internet spolu s předplatným ke službě BlackBerry® Internet Service.
Ověřte si u svého poskytovatele služeb uspořádání roamingu, dostupnost, plány a funkce služeb. Instalace nebo
používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat jeden či více
patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných dodavatelů.
Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto
účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za jejich
získání. Neměli byste instalovat nebo používat produkty nebo služby jiných dodavatelů, dokud nezískáte potřebné
licence. Jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty a službami společnosti RIM,
jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a „TAK JAK JSOU“s žádnými výslovnými nebo mlčky předpokládanými
podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu společností RIM a společnost RIM
za ně nenese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných dodavatelů se řídí vaším souhlasem
s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých jinými dodavateli vyjma rozsahu
výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se společností RIM.

Některé funkce popsané v tomto dokumentu mohou vyžadovat minimální verze softwarů BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software a/nebo BlackBerry® Device Software.

Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných licencích nebo
v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI NEJSOU URČENY
K NAHRAZENÍ JAÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMNÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK POSKYTNUTÝCH
SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM JINÝCH NEŽ
UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI.

Licencováno společností QUALCOMM Incorporated pod jedním nebo více následujícími patenty vydanými v USA nebo
jejich duplikáty v jiných zemích:

5 490 165

5 504 773

5 506 865

5 511 073

5 228 054

5 535 239

5 267 261

5 544 196

5 568 483

5 337 338

5 600 754

5 414 796

5 657 420

5 416 797

5 659 569

5 710 784

5 778 338

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka

Právní upozornění

340

background image

Test výkonu Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Tímto je všem osobám pořizujícím si kopii tohoto softwaru (Iperf) a souvisejících souborů dokumentace (dále jen
„Software“) bezplatně uděleno povolení nakládat s tímto Softwarem bez omezení, a to i bez omezení práv na používání,
kopírování, upravování, spojování, publikování, distribuování, poskytování dílčích licencí nebo prodávání kopií
Softwaru, a umožnit tak činit osobám, kterým byl tento Software poskytnut, za následujících podmínek:

Při redistribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené prohlášení o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující prohlášení.

Při redistribuci v binárním formátu musí být v dokumentaci nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou
distribucí reprodukováno výše uvedené prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující
prohlášení.

Jména institucí University of Illinois, NCSA ani jména jejich přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného
souhlasu používána k podpoře nebo propagaci produktů, které byly odvozeny z tohoto Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE
ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A TAKÉ NEPORUŠOVÁNÍ JINÝCH PRÁV. PŘISPĚVATELÉ ANI
DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI VZNESENÉ NÁROKY
ČI ŠKODY A NEMAJÍ ŽÁDNOU JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ V SOUVISLOSTI S OBCHODNÍM KONTRAKTEM,
PŘEČINEM NEBO JINÝM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM, KTERÉ BY SE JAKKOLI TÝKALO SOFTWARU ČI JEHO
POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.

PCRE je knihovna funkcí, která podporuje regulární výrazy, jejichž syntaxe a sémantika jsou velmi podobné regulárním
výrazům jazyka Perl 5.

Jedná se o verzi knihovny PCRE běžící na jádře JavaScript. I přes to, že zdrojem pro tento software byla knihovna
PCRE, byla z ní odstraněna celá řada funkcí.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka

Právní upozornění

341

background image

Redistribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s úpravami nebo bez nich, je možné pouze za předpokladu,
že jsou splněny následující podmínky:

Při redistribuci zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek
a následující prohlášení o vzdání se práv.

Při redistribuci v binárním formátu musí být v dokumentaci anebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou
distribucí uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení
o vzdání se práv.

Název University of Cambridge ani název Apple Inc. ani názvy jejich přispěvatelů nesmí být bez předchozího
písemného souhlasu používány k propagaci výrobků, které byly odvozeny z tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTNUL DRŽITEL COPYRIGHTU A JEHO PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“. PŘEDEM
JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV
POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
VLASTNÍK COPYRIGHTU NEBO JEHO SPOLUPRACOVNÍCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT,
VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ
ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÉHO ČINU)
V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST
UPOZORNĚN.

BlackBerry® Curve™ 8520 smartphone, číslo modelu: RCG41GW

Použití tohoto zařízení podporujícího technologii Wi-Fi® podléhá v některých členských státech

Evropského společenství určitým omezením.

BlackBerry® Curve™ 8530 smartphone, číslo modelu: RCL21CW

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

United Kingdom

Vydáno v Kanadě

Uživatelská příručka

Právní upozornění

342