BlackBerry Curve 8530 8520 - Zprávy chráněné S/MIME

background image

Zprávy chráněné S/MIME

Uživatelská příručka

Zprávy

80

background image

Základní údaje o zprávách chráněných S/MIME

Podepisování a šifrování zpráv

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server podporující tuto funkci, můžete digitálně
podepisovat nebo šifrovat zprávy a tím zvýšit úroveň bezpečnosti e-mailových zpráv a zpráv PIN, které odesíláte ze
zařízení BlackBerry. Digitální podpisy pomáhají příjemcům ověřit autenticitu a integritu vámi odesílaných zpráv. Když
digitálně podepíšete zprávu pomocí svého soukromého klíče, příjemci použijí váš veřejný klíč pro ověření, zda je zpráva
od vás a zda zpráva nebyla změněna.

Šifrování slouží k zachování důvěrnosti zprávy. Při šifrování zprávy vaše zařízení používá veřejný klíč příjemce. Příjemci
používají své soukromé klíče pro dešifrování zpráv.

Chcete-li odeslat zašifrovanou zprávu PIN, musíte mít PIN a e-mailové adresy kontaktu ve svém seznamu kontaktů.
Vaše zařízení používá e-mailové adresy v seznamu kontaktů pro vyhledání klíče PGP® nebo certifikátu kontaktu.

Podepsání nebo šifrování zprávy

E-mailové zprávy a zprávy PIN lze podepisovat nebo šifrovat.
1. Při sestavování zprávy změňte pole Kódování.
2. V případě potřeby změňte pole Klasifikace.

Šifrování zprávy pomocí vstupního hesla

Zařízení BlackBerry® může šifrovat e-mailové zprávy a zprávy PIN pomocí vstupního hesla sdíleného odesílatelem a
příjemcem.
1. V neodeslané zprávě nastavte pole Kódování na Šifrovat nebo Podepsat a šifrovat.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Nastavte pole Použít šifrování na základě hesla na hodnotu Ano.
5. V sekci Povolit šifry pro šifrování obsahu zaškrtněte políčko vedle jedné nebo několika povolených šifer obsahu.
6. Pokud zprávu podepisujete, v sekci Možnosti podepisování zvolte certifikát.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.
9. Napište zprávu.
10. Stiskněte klávesu Nabídka.
11. Klikněte na položku Odeslat.
12. Zadejte vstupní heslo pro zašifrování zprávy.
13. Potvrďte vstupní heslo.
14. Klikněte na tlačítko OK.

Bezpečným způsobem sdělte příjemci vstupní heslo.

Uživatelská příručka

Zprávy

81

background image

Připojení certifikátu ke zprávě

Certifikát lze připojit k e-mailovým zprávám a zprávám PIN.
1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu Menu.
2. Klepněte na položku Připojit certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Pokračovat.

Stažení certifikátu používaného pro podepisování nebo šifrování zprávy

Není-li certifikát obsažen v přijaté zprávě nebo není-li již uložen v zařízení BlackBerry®, můžete si certifikát stáhnout.
1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor šifrování nebo indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Načíst certifikát odesílatele.

Přidání certifikátu ze zprávy

1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Importovat certifikát odesílatele.

Přidání certifikátu z přílohy

1. Ve zprávě klepněte na přílohu certifikátu.
2. Klepněte na položku Znovu načíst přílohu certifikátu.
3. Klepněte na certifikát.
4. Klepněte na možnost Importovat certifikát.

Indikátory příloh ve zprávách chráněných S/MIME

:

Zpráva obsahuje certifikační přílohu.

:

Zpráva obsahuje několik certifikačních příloh.

:

Zpráva obsahuje přílohu certifikačního serveru.

Přidání informací o připojení pro certifikační server ze zprávy

1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor certifikačního serveru.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Zprávy

82

background image

3. Klepněte na položku Importovat server.

Zobrazení certifikátu používaného pro podepisování nebo šifrování zprávy

1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor stavu šifrování nebo indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Zobrazit certifikát odesílatele nebo Zobrazit šifrovací certifikát.

Zobrazení informací o šifrování pro slabě šifrovanou zprávu

1. Ve slabě šifrované zprávě zvýrazněte indikátor stavu šifrování.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Podrobnosti šifrování.

Stav zprávy chráněných S/MIME

Indikátory digitálního podpisu pro zprávy chráněné pomocí S/MIME

:

Zařízení BlackBerry® ověřilo digitální podpis.

:
Zařízení nemůže ověřit digitální podpis.

:

Zařízení vyžaduje více údajů, aby mohlo ověřit digitální podpis.

:

Zařízení důvěřuje řetězu certifikátů.

:

E-mailová adresa odesílatele nesouhlasí s e-mailovou adresou předmětu certifikátu, nebo certifikát odesílatele je
odvolaný, není důvěryhodný, nemůže být ověřen, nebo není ve vašem zařízení.

:

Certifikát je slabý, stav certifikátu není aktuální nebo zařízení vyžaduje více údajů, aby mohlo ověřit stav
důvěryhodnosti certifikátu.

:

Platnost certifikátu odesílatele je prošlá.

Uživatelská příručka

Zprávy

83

background image

Indikátory stavu šifrování

Správce vašeho systému nastaví, zda přijímané vámi zprávy budou považovány za silné nebo slabé.

:

Zpráva je silně šifrována.

:

Zpráva je slabě šifrována.

Kontrola stavu certifikátu nebo řetězu certifikátů

Je-li certifikát obsažen v přijaté zprávě nebo je-li již uložen v paměti klíčů vašeho zařízení BlackBerry®, můžete
zkontrolovat stav certifikátu odesílatele nebo můžete zkontrolovat stav certifikátu odesílatele a všech dalších certifikátů
v řetězu certifikátů.
1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Zkontrolovat certifikát odesílatele nebo Zkontrolovat řetěz certifikátů odesílatele.

Možnosti zpráv chráněných S/MIME

Změna certifikátu pro podepisování a šifrování

Zařízení BlackBerry® používá šifrovací certifikát pro šifrování zpráv ve složce odeslané pošty a zahrnuje šifrovací
certifikát do odesílaných zpráv, aby příjemci mohli šifrovat své odpovědi.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. V sekci Možnosti podepisování nebo Možnosti šifrování změňte pole Certifikát.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna možností stahování příloh šifrovaných zpráv

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li, aby se stahování příloh šifrovaných zpráv provádělo automaticky, změňte pole Načíst informace

o šifrované příloze na hodnotu Automaticky.

• Chcete-li, aby se stahování příloh šifrovaných zpráv provádělo ručně, změňte pole Načíst informace

o šifrované příloze na hodnotu Ručně.

Uživatelská příručka

Zprávy

84

background image

• Chcete-li zabránit zařízení BlackBerry® stahovat přílohy šifrovaných zpráv, změňte pole Načíst informace

o šifrované příloze na hodnotu Nikdy.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Změna výchozí volby podepisování a šifrování

Zařízení BlackBerry® použije výchozí volbu podepisování a šifrování, když odešlete zprávu kontaktu, kterému jste ještě
zprávu neposlali, nebo od kterého jste zprávu ještě neobdrželi. Pokud jste danému kontaktu zprávu dříve poslali, nebo
zprávu od něj obdrželi, vaše zařízení se pokusí použít volbu podepisování a šifrování, která byla použita naposledy.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klikněte na položku S/MIME nebo PGP.
4. Změňte pole Výchozí kódování.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na možnost Uložit.

Klasifikace zpráv

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s emailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který
podporuje tuto funkci, a správce systému zapne klasifikaci zpráv, server BlackBerry Enterprise Server aplikuje
minimální sadu bezpečnostních akcí na každou zprávu, kterou vytvoříte, předáte nebo na kterou odpovíte, dle
klasifikace, kterou jste zprávě přiřadili. Správce vašeho systému specifikuje klasifikace zpráv, které lze použít.

Obdržíte-li zprávu, která používá klasifikace zpráv, v řádce předmětu zprávy se zobrazuje zkratka klasifikace a v textu
zprávy je uveden úplný popis klasifikace. Zkratka a úplný popis klasifikace odeslané zprávy jsou také uvedeny ve složce
odeslaných zpráv.

Změna výchozí klasifikace zpráv

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který tuto funkci
podporuje, a váš správce musí zapnout klasifikaci zpráv.

Zařízení BlackBerry použije výchozí klasifikaci zpráv, když odešlete zprávu kontaktu, kterému jste ještě zprávu
neposílali, nebo od kterého jste zprávu ještě neobdrželi. Pokud jste danému kontaktu zprávu dříve poslali, nebo zprávu
od něj obdrželi, vaše zařízení se pokusí použít klasifikaci zpráv, která byla použita naposledy.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klikněte na položku Výchozí služby.
4. Změňte pole Výchozí klasifikace.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna velikosti indikátorů S/MIME ve zprávách

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

Uživatelská příručka

Zprávy

85

background image

2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Změňte pole Ikony prohlížeče zpráv.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna algoritmu šifrování pro zprávy chráněné pomocí S/MIME

Má-li zpráva více příjemců, zařízení BlackBerry® použije první v seznamu zvolený algoritmus šifrování, o kterém je
známo, že jej podporují všichni příjemci.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více algoritmů šifrování.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na možnost Uložit.

Vyžádání oznámení o doručení pro podepsané zprávy chráněné pomocí S/MIME

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Změňte pole Vyžadovat potvrzení S/MIME na hodnotu Ano.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy, která se zobrazí před zkrácením zprávy chráněné S/MIME

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Změňte pole Upozornit na zkrácené zprávy na hodnotu Ne.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li výzvu opět zapnout, změňte pole Upozornit na zkrácené zprávy na hodnotu Ano.

Vypnutí výzvy, která se zobrazuje, když použijete certifikát S/MIME, který není doporučen
k použití

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klepněte na položku S/MIME.
4. Změňte pole Upozornit na problémy týkající se mých certifikátů na hodnotu Ne.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Zprávy

86

background image

6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li výzvu opět zapnout, změňte pole Upozornit na problémy týkající se mých certifikátů na hodnotu Ano.

Odstranění závad zpráv chráněných S/MIME

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou na mém zařízení dostupné

Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda vámi používaný e-mailový účet podporuje všechny možnosti podepisování a šifrování.
• Používáte-li klasifikaci zpráv, zkontrolujte, zda klasifikace zprávy podporuje požadované možnosti podepisování

nebo šifrování. Zkuste použít jinou klasifikaci zprávy.

Nelze otevřít přílohu v šifrované zprávě

Příloha nemusí být dostupná na serveru BlackBerry® Enterprise Server, správce vašeho systému mohl nastavit volby
tak, aby vám zabránil otevírat přílohy v šifrovaných zprávách, nebo jste pravděpodobně obdrželi zprávu z e-mailového
účtu, který nepodporuje přílohy v šifrovaných zprávách.

Nemůžete otevřít přílohu ve zprávě chráněné pomocí PGP®, která byla zašifrována pomocí formátu OpenPGP klientem
IBM® Lotus Notes® pracujícím s aplikací PGP® Desktop Professional, nebo která byla zašifrována serverem PGP®
Universal Server.