עזרה BlackBerry Curve 8530 8520

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

הסרג

:

5.0

ךירדמ

שמתשמל

background image

SWDT643442-643442-0812115812-022

background image

ןכות

םיכורב

םיאבה

ל

-

BlackBerry

!

...................................................................................................................................................................

9

תונימז

לש

תונוכת

.......................................................................................................................................................................................

9

רותיא

עדימ

ףסונ

......................................................................................................................................................................................

10

לחתה

שמתשהל

רישכמב

...........................................................................................................................................................................

10

טווינ

הדלקהו

............................................................................................................................................................................................

11

תודוסי

רישכמ

ה

-

BlackBerry

....................................................................................................................................................................

11

ןורתפ

תויעב

:

עדימ

יסיסב

...........................................................................................................................................................................

14

ירוציק

ךרד

...............................................................................................................................................................................................

18

ירוציק

ךרד

-

תולועפ

תויסיסב

ב

-

BlackBerry

..............................................................................................................................................

18

ירוציק

ךרד

ןופלטל

....................................................................................................................................................................................

18

ירוציק

ךרד

-

תועדוה

.................................................................................................................................................................................

19

ירוציק

ךרד

הדלקהל

..................................................................................................................................................................................

20

ירוציק

ךרד

-

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.........................................................................................................................................................

20

ירוציק

ךרד

-

הידמ

....................................................................................................................................................................................

21

ירוציק

ךרד

-

ןפדפד

...................................................................................................................................................................................

21

ירוציק

ךרד

-

חול

הנש

................................................................................................................................................................................

22

ירוציק

ךרד

-

שופיח

...................................................................................................................................................................................

23

ירוציק

ךרד

תופמב

....................................................................................................................................................................................

23

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

............................................................................................................................................................................

23

ןופלט

......................................................................................................................................................................................................

24

תודוסי

אשונב

ןופלטה

................................................................................................................................................................................

24

תוחיש

םוריח

............................................................................................................................................................................................

27

תמצע

לוצלצ

.............................................................................................................................................................................................

28

ראוד

ילוק

................................................................................................................................................................................................

29

גויח

ריהמ

................................................................................................................................................................................................

30

תוחיש

הדיעו

............................................................................................................................................................................................

30

ינמוי

תוחיש

.............................................................................................................................................................................................

32

החיש

הניתממ

..........................................................................................................................................................................................

34

תרבעה

תוחיש

.........................................................................................................................................................................................

34

תמיסח

תוחיש

..........................................................................................................................................................................................

36

גויח

עובק

................................................................................................................................................................................................

37

גויח

םכח

.................................................................................................................................................................................................

38

ירפסמ

ןופלט

םיבורמ

.................................................................................................................................................................................

39

תויורשפא

ןופלט

........................................................................................................................................................................................

40

ירוציק

ךרד

ןופלטל

....................................................................................................................................................................................

18

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

...................................................................................................................................................................................

43

תודוקפ

תוילוק

.........................................................................................................................................................................................

46

background image

עוציב

הלועפ

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

............................................................................................................................................................

46

תודוקפ

תוילוק

תונימז

................................................................................................................................................................................

46

יוניש

הפשה

לש

תודוקפ

תוילוק

...................................................................................................................................................................

47

תתבשה

תומישר

הריחב

רובע

תודוקפ

תוילוק

................................................................................................................................................

47

יוניש

תויורשפאה

לש

תויחנה

תוילוק

.............................................................................................................................................................

47

רופיש

יוהיזה

ילוקה

...................................................................................................................................................................................

48

ןורתפ

תויעב

:

גויח

ילוק

...............................................................................................................................................................................

48

תועדוה

....................................................................................................................................................................................................

49

שומיש

יסיסב

תועדוהב

...............................................................................................................................................................................

49

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

..............................................................................................................................................................................

54

תועדוה

PIN

..........................................................................................................................................................................................

64

תועדוה

SMS

..........................................................................................................................................................................................

65

תועדוה

MMS

.........................................................................................................................................................................................

69

תויורשפא

תמישר

תועדוהה

........................................................................................................................................................................

73

תועדוה

תונגומ

תועצמאב

S/MIME

.............................................................................................................................................................

77

תועדוה

הנפצהב

תירוקמ

לש

IBM Lotus Notes

.........................................................................................................................................

84

תועדוה

םע

תנגה

PGP

...........................................................................................................................................................................

84

ירוציק

ךרד

-

תועדוה

.................................................................................................................................................................................

19

ןורתפ

תויעב

:

תועדוה

.................................................................................................................................................................................

91

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................................

96

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

-

תודוסי

...............................................................................................................................................................

96

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

....................................................................................................................................................................

98

םיכמסמ

...............................................................................................................................................................................................

100

תונויליג

םיינורטקלא

...............................................................................................................................................................................

100

יצבוק

הידמ

...........................................................................................................................................................................................

102

תוגצמ

...................................................................................................................................................................................................

102

םיצבק

םיפרוצמ

לש

ישנא

רשק

גוסמ

vCard

...............................................................................................................................................

103

ירוציק

ךרד

-

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.........................................................................................................................................................

20

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

םיפרוצמ

...................................................................................................................................................................

104

השיג

הידמל

..........................................................................................................................................................................................

105

יצבוק

עמש

ואדיווו

...................................................................................................................................................................................

105

תמלצמ

ואדיו

..........................................................................................................................................................................................

111

המלצמ

.................................................................................................................................................................................................

113

תונומת

..................................................................................................................................................................................................

114

לוהינ

יצבוק

הידמ

....................................................................................................................................................................................

116

ןורכיז

יסיטרכו

הידמ

................................................................................................................................................................................

118

הרבעה

הדרוהו

לש

יצבוק

הידמ

.................................................................................................................................................................

122

ירוציק

ךרד

-

הידמ

....................................................................................................................................................................................

21

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

.................................................................................................................................................................................

127

background image

ןפדפד

...................................................................................................................................................................................................

130

תודוסי

אשונב

ןפדפדה

.............................................................................................................................................................................

130

תוינמיס

ןפדפד

.......................................................................................................................................................................................

133

תונזה

טנרטניאהמ

..................................................................................................................................................................................

136

תויורשפא

ןפדפד

.....................................................................................................................................................................................

137

תחטבא

ןפדפדה

.....................................................................................................................................................................................

141

תפיחד

ןפדפד

.........................................................................................................................................................................................

144

ירוציק

ךרד

-

ןפדפד

...................................................................................................................................................................................

21

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

................................................................................................................................................................................

146

ךיראת

,

העש

ןועשו

ררועמ

........................................................................................................................................................................

147

הרדגה

תינדי

לש

ךיראתה

העשהו

.............................................................................................................................................................

147

תלבק

ךיראתה

העשהו

תשרהמ

תיטוחלאה

.................................................................................................................................................

147

יוניש

םיטירפה

םיעיפומה

גצב

רשאכ

רישכמה

הניעטב

...................................................................................................................................

147

יוניש

ינפ

ןועשה

......................................................................................................................................................................................

148

תגצה

רוזא

ןמז

ףסונ

................................................................................................................................................................................

148

לעפה

בצמ

ןועש

תדיש

הליל

......................................................................................................................................................................

148

תרדגה

תויורשפא

בצמל

ןועש

תדיש

הליל

....................................................................................................................................................

148

תלעפה

ןועשה

ררועמה

..............................................................................................................................................................................

14

תקתשה

ןועשה

ררועמ

.............................................................................................................................................................................

149

יוניש

תויורשפא

הערתהה

ןועשב

ררועמה

....................................................................................................................................................

149

שומישה

ןועשב

רצעה

..............................................................................................................................................................................

150

תרדגה

בצוק

ןמזה

...................................................................................................................................................................................

150

יוניש

תויורשפא

הערתהה

בצוקב

ןמזה

........................................................................................................................................................

150

ןורתפ

תויעב

לש

ךיראת

,

העש

ןועשו

ררועמ

.................................................................................................................................................

151

תינוגרא

תישיא

.......................................................................................................................................................................................

152

ישנא

רשק

.............................................................................................................................................................................................

152

חול

הנש

................................................................................................................................................................................................

159

תומישמ

................................................................................................................................................................................................

171

םירכזמ

.................................................................................................................................................................................................

174

ןוימ

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

............................................................................................................................................................

175

ןובשחמ

.................................................................................................................................................................................................

177

םינוטגניר

,

םילילצ

תוערתהו

.....................................................................................................................................................................

178

עדימ

יסיסב

לע

םינוטגניר

,

םילילצ

תוארתהו

.................................................................................................................................................

178

עודיי

תועצמאב

תירונ

יוויח

........................................................................................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.....................................................................................................................................................

182

הדלקה

..................................................................................................................................................................................................

183

תונורקע

הדלקה

.....................................................................................................................................................................................

183

תוטיש

טלק

............................................................................................................................................................................................

184

background image

תויורשפא

הדלקה

...................................................................................................................................................................................

185

קדוב

תויאה

...........................................................................................................................................................................................

186

ןולימ

םאתומ

תישיא

.................................................................................................................................................................................

188

AutoText

.............................................................................................................................................................................................

190

ירוציק

ךרד

הדלקהל

..................................................................................................................................................................................

20

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

...............................................................................................................................................................................

192

הפש

.....................................................................................................................................................................................................

193

יוניש

תפש

הגוצתה

.................................................................................................................................................................................

193

תפסוה

תפש

הגוצת

.................................................................................................................................................................................

193

תקיחמ

תפש

הגוצת

.................................................................................................................................................................................

193

תודוא

תופש

הדלקה

................................................................................................................................................................................

193

יוניש

תפש

הדלקהה

................................................................................................................................................................................

193

שומיש

רוציקב

ךרדה

רבעמל

ןיב

תופש

הדלקה

ךות

ידכ

הדלקה

.......................................................................................................................

194

יוניש

רוציק

ךרדה

תפלחהל

תופש

הדלקה

....................................................................................................................................................

194

לורטנ

רוציק

ךרדה

תפלחהל

תופש

הדלקה

..................................................................................................................................................

194

יוניש

תויורשפא

הגוצתה

לש

ישנא

רשק

.......................................................................................................................................................

157

ןורתפ

תויעב

:

הפש

..................................................................................................................................................................................

195

יוניש

הפשה

לש

תודוקפ

תוילוק

...................................................................................................................................................................

47

הגוצת

תדלקמו

......................................................................................................................................................................................

196

תרואת

עקר

...........................................................................................................................................................................................

196

תויורשפא

הגוצת

.....................................................................................................................................................................................

196

תדלקמ

.................................................................................................................................................................................................

199

תוכרע

אשונ

...........................................................................................................................................................................................

200

ןורתפ

תויעב

:

גצ

.....................................................................................................................................................................................

201

שופיח

...................................................................................................................................................................................................

203

תועדוה

,

םיצבק

םיפרוצמ

יפדו

טנרטניא

.......................................................................................................................................................

203

ינותנ

תינוגרא

.........................................................................................................................................................................................

206

ירוציק

ךרד

-

שופיח

...................................................................................................................................................................................

23

ןורכנס

...................................................................................................................................................................................................

208

תודוא

ןורכנס

..........................................................................................................................................................................................

208

תמאתה

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

לע

יבג

תשרה

תיטוחלאה

.............................................................................................................................

208

תקיחמ

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תועצמאב

תשרה

תיטוחלאה

...........................................................................................................................

208

םיאנת

םימדקומ

:

ןורכנס

םינותנה

תינוגראב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

..................................................................................................................

209

ןורכנס

םינותנה

תינוגראב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

..........................................................................................................................................

209

תודוא

תויושגנתה

ןורכנסב

........................................................................................................................................................................

209

לוהינ

תויושגנתה

ןורתפב

תויושגנתה

אודב

"

ל

................................................................................................................................................

210

לוהינ

תויושגנתה

לש

ןורכנס

תותוא

.............................................................................................................................................................

210

יוביג

רוזחשו

לש

ינותנ

רישכמה

..................................................................................................................................................................

210

background image

םיאנת

םימדקומ

:

ןוסחא

םינותנ

תשרב

תיטוחלאה

.........................................................................................................................................

211

הקיחמ

לש

ינותנ

רישכמ

,

ימושיי

דצ

ישילש

וא

יצבוק

סיטרכ

הידמ

.....................................................................................................................

211

ןוקיר

הייקיתה

'

םיטירפ

וקחמנש

'

בשחמב

ךרד

רישכמה

..................................................................................................................................

211

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

................................................................................................................................................................................

212

תייגולונכט

Bluetooth

...........................................................................................................................................................................

214

תודוסי

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................................................................................

214

תויורשפא

תייגולונכט

Bluetooth

..............................................................................................................................................................

217

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth®

.....................................................................................................................................................

221

תייגולונכט

GPS

....................................................................................................................................................................................

222

תודוא

תייגולונכט

GPS

.............................................................................................................................................................................

27

תלבק

םוקימ

ה

-

GPSA

ךלש

....................................................................................................................................................................

222

תתבשה

ירזע

ןוכיא

..................................................................................................................................................................................

222

העינמ

םירחאמ

בוקעלמ

רחא

םוקימה

ךלש

..................................................................................................................................................

223

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

.................................................................................................................................................................

223

תופמ

....................................................................................................................................................................................................

224

תונורקע

הפמ

.........................................................................................................................................................................................

224

טווינ

.....................................................................................................................................................................................................

226

תוינמיס

לש

תופמ

...................................................................................................................................................................................

227

תויורשפא

הפמ

.......................................................................................................................................................................................

228

ירוציק

ךרד

תופמב

..................................................................................................................................................................................

230

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

.................................................................................................................................................................................

230

םימושיי

.................................................................................................................................................................................................

232

תודוא

יוביר

תומישמ

................................................................................................................................................................................

232

ךשמה

הלעפה

לש

םושיי

ךות

רבעמ

םושייל

רחא

.........................................................................................................................................

232

ךשמה

הלעפה

לש

םושיי

ךות

הרזח

ךסמל

תיבה

..........................................................................................................................................

232

תריגס

םושיי

ךכ

אלש

לעפי

.......................................................................................................................................................................

233

תפסוה

םימושיי

.......................................................................................................................................................................................

233

תודוא

ימושיי

תועדוה

תוידיימ

....................................................................................................................................................................

233

תודוא

ימושיי

תותשר

תויתרבח

..................................................................................................................................................................

234

הפסוה

,

ןוכדע

וא

הרזח

הסרגל

תמדוק

לש

םושיי

תועצמאב

זכרמ

םימושייה

.......................................................................................................

234

תפסוה

םושיי

..........................................................................................................................................................................................

234

תגצה

םינייפאמ

רובע

םושיי

.......................................................................................................................................................................

234

תקיחמ

םושיי

לש

דצ

ישילש

......................................................................................................................................................................

235

תגצה

השקב

המסיסל

ינפל

תפסוה

םושיי

.....................................................................................................................................................

235

q

תגצה

לדוג

דסמ

םינותנה

לש

םושיי

..........................................................................................................................................................

235

קודב

םא

שי

םינוכדע

םימושייל

..................................................................................................................................................................

235

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

..............................................................................................................................................................................

236

background image

BlackBerry Device Software

............................................................................................................................................................

237

תודוא

ןוכדע

תנכות

רישכמה

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

237

גורדש

BlackBerry Device Software

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

....................................................................................................................

237

הרזח

הסריגל

תמדוקה

לש

BlackBerry Device Software

.......................................................................................................................

238

תקיחמ

הסריגה

תמדוקה

לש

BlackBerry Device Software

.....................................................................................................................

238

שפח

םינוכדע

ל

-

BlackBerry Device Software

ןתינש

ןיקתהל

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

.

...................................................................................

238

ןוכדע

BlackBerry Device Software

ךרד

רתא

טנרטניא

...........................................................................................................................

238

ןוכדע

BlackBerry Device Software

ךרד

רתא

טנרטניא

...........................................................................................................................

239

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

.........................................................................................................................................

239

יוסיכ

תשרה

תיטוחלאה

..........................................................................................................................................................................

241

תלעפה

רוביחה

תשרל

תיטוחלאה

..............................................................................................................................................................

241

יוביכ

רוביחה

תשרל

תיטוחלאה

.................................................................................................................................................................

241

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

......................................................................................................................

241

תותשרה

תויטוחלאה

רישכמהש

ךלש

רבחתמ

ןהילא

.....................................................................................................................................

242

הנש

תא

תוריהמ

רוביחה

לש

תשרה

תיטוחלאה

.

...........................................................................................................................................

242

לעפה

תא

תירונ

יוויחה

יוסיכל

יטוחלא

........................................................................................................................................................

181

קודב

תא

בצמ

םירוביחה

םיתורישהו

לש

תשרה

...........................................................................................................................................

243

הדידנ

...................................................................................................................................................................................................

243

תמישר

תותשר

תויטוחלא

תופדעומ

............................................................................................................................................................

244

ןורתפ

תויעב

לש

יוסיכ

תשרה

תיטוחלאה

.....................................................................................................................................................

246

תייגולונכט

Wi-Fi

..................................................................................................................................................................................

247

תודוא

רוביח

תשרל

Wi-Fi

......................................................................................................................................................................

247

לעפה

תא

תייגולונכט

Wi-Fi

...................................................................................................................................................................

247

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

.........................................................................................................................................................................

247

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

תטישב

'

תרדגה

ןצחל

הפיחד

'

.................................................................................................................................

248

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

תטישב

ה

-

PIN

....................................................................................................................................................

248

תודוא

יליפורפ

Wi-Fi

............................................................................................................................................................................

249

יוניש

רדסה

לש

יליפורפ

Wi-Fi

................................................................................................................................................................

249

תקיחמ

ליפורפ

Wi-Fi

............................................................................................................................................................................

249

ענמ

רישכמהמ

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

.

....................................................................................................................................................

249

לוטיב

היחנהה

העיפומה

יבגל

תודוקנ

תומח

תותשרו

Wi-Fi

התאש

רבחתמ

ןהילא

תינדי

....................................................................................

250

תורדגה

רוביח

Wi-Fi

תומדקתמ

...............................................................................................................................................................

250

תורדגה

רוביח

UMA

..............................................................................................................................................................................

253

ןורתפ

תויעב

לש

תייגולונכט

Wi-Fi

..........................................................................................................................................................

254

למשח

,

הללוס

ןורכיזו

..............................................................................................................................................................................

255

יוביכ

רישכמה

.........................................................................................................................................................................................

255

תרדגה

רישכמה

הלעפהל

יוביכלו

םייטמוטוא

................................................................................................................................................

255

סופיא

רישכמה

.......................................................................................................................................................................................

255

תקידב

דמ

תמצוע

הללוס

..........................................................................................................................................................................

255

background image

תכראה

ךשמ

ייח

הללוסה

.........................................................................................................................................................................

255

טומרפ

ןורכיז

רישכמה

וא

סיטרכ

הידמ

.......................................................................................................................................................

118

תגצה

חפנ

ןורכיזה

ןימזה

..........................................................................................................................................................................

256

תטיש

הדובע

תצלמומ

:

ןוכסיח

ןורכיזב

רישכמב

.............................................................................................................................................

256

חטשה

לש

ןורכיז

םימושייה

רישכמב

ילש

םצמוצמ

.........................................................................................................................................

257

סיטרכ

SIM

...........................................................................................................................................................................................

258

תודוא

סקנפ

תובותכ

ב

-

SIM

.....................................................................................................................................................................

258

תפסוה

שיא

רשק

לא

סיטרכ

SIM

............................................................................................................................................................

258

תקתעה

ישנא

רשק

סיטרכמ

ה

-

SIM

תמישרל

ישנא

רשקה

............................................................................................................................

258

תקתעה

ישנא

רשק

תמישרמ

ישנא

רשק

סיטרכל

ה

-

SIM

...............................................................................................................................

258

יוניש

שיא

רשק

סיטרכב

ה

-

SIM

................................................................................................................................................................

259

תקיחמ

שיא

רשק

סיטרכמ

ה

-

SIM

.............................................................................................................................................................

259

תרימש

תועדוה

SMS

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

.............................................................................................................................................

67

תודוא

תחטבא

סיטרכ

SIM

......................................................................................................................................................................

260

תרימש

סיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

תועצמאב

דוק

PIN

.........................................................................................................................................

260

יוניש

דוק

ה

-

PIN

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

.........................................................................................................................................................

260

יוניש

םש

הגוצתה

לש

רפסמ

ןופלט

.............................................................................................................................................................

260

החטבא

.................................................................................................................................................................................................

262

תודוסי

אשונ

החטבאה

.............................................................................................................................................................................

262

רמוש

תואמסיסה

....................................................................................................................................................................................

264

הנפצה

..................................................................................................................................................................................................

266

יוקינ

ןורכיז

.............................................................................................................................................................................................

269

םירושיא

................................................................................................................................................................................................

270

תוחתפמ

PGP

....................................................................................................................................................................................

278

יתרש

םירושיא

........................................................................................................................................................................................

284

ירגאמ

תוחתפמ

......................................................................................................................................................................................

286

םיסיטרכ

םימכח

......................................................................................................................................................................................

289

ינומיסא

הנכות

........................................................................................................................................................................................

293

תורדגה

VPN

........................................................................................................................................................................................

294

תודוא

תוקידב

תוימצע

לש

החטבא

.............................................................................................................................................................

295

תומיא

תנכות

החטבא

.............................................................................................................................................................................

295

הטילש

לע

ימושיי

דצ

ישילש

......................................................................................................................................................................

296

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

..............................................................................................................................................................................

299

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

.......................................................................................................................................................................

301

ירפס

תוריש

...........................................................................................................................................................................................

301

תוחוד

הקידב

.........................................................................................................................................................................................

302

תוחוד

ןוחבא

לש

Wi-Fi

.........................................................................................................................................................................

304

תויורשפא

תושיגנ

...................................................................................................................................................................................

306

background image

תודוא

תויורשפא

תושיגנ

...........................................................................................................................................................................

306

תגצה

תויבותכ

ינוטרסב

ואדיו

...................................................................................................................................................................

108

יוניש

ןפוג

הגוצתה

...................................................................................................................................................................................

197

שומיש

תוידוגינב

הכופה

תגוצתב

ךסמה

.....................................................................................................................................................

197

שומיש

ינוגב

רופא

תגוצתל

ךסמה

..............................................................................................................................................................

307

רדגה

תא

רפסמ

םילמסה

ועיפויש

ךסמב

תיבה

.

...........................................................................................................................................

199

תלעפה

ילילצ

עוריא

................................................................................................................................................................................

180

תאצקה

םינוטגניר

תוערתהו

שיאל

רשק

.......................................................................................................................................................

154

הכימת

ב

-

TTY

......................................................................................................................................................................................

308

גויח

ילוק

................................................................................................................................................................................................

309

AutoText

.............................................................................................................................................................................................

190

תטיש

יוזיח

טלקה

...................................................................................................................................................................................

184

BrickBreaker

......................................................................................................................................................................................

311

תודוא

BrickBreaker

.............................................................................................................................................................................

311

תולוספק

BrickBreaker

.........................................................................................................................................................................

311

דוקינ

לש

BrickBreaker

.........................................................................................................................................................................

312

תלעפה

BrickBreaker

...........................................................................................................................................................................

312

ןונווכ

תמצוע

לוקה

.....................................................................................................................................................................................

28

תרדגה

תוריהמ

טבחמה

...........................................................................................................................................................................

312

תחילש

האצות

רתאל

טנרטניאה

'

תואצות

תוהובג

'

לש

BrickBreaker

..............................................................................................................

313

ןומיס

תואצות

תוהובג

רתאב

טנרטניאה

לש

BrickBreaker

...........................................................................................................................

313

קחשמה

Word Mole

.............................................................................................................................................................................

314

קחשמ

Word Mole

-

תודוסי

הלעפהה

......................................................................................................................................................

314

םיקחשמ

ןקחשל

דיחי

...............................................................................................................................................................................

315

םיקחשמ

יבר

-

םיפתתשמ

..........................................................................................................................................................................

316

ןורתפ

תויעב

:

Word Mole

......................................................................................................................................................................

317

ןולימ

םיחנומ

..........................................................................................................................................................................................

319

העדוה

תיטפשמ

.....................................................................................................................................................................................

324

background image

םיכורב

םיאבה

ל

-

BlackBerry

!

והז

דחא

יבאשממ

הרזעה

םיברה

םידמועה

תושרל

ישמתשמ

BlackBerry

ךתורשפאב

שפחל

תובושת

םושייב

הרזעה

ךסמבש

תיבה

לש

רישכמה

,

וא

לע

-

ידי

השקה

לע

שקמה

טירפת

הציחלו

לע

הרזע

בורב

םימושייה

.

תונימז

לש

תונוכת

םיטירפה

םיאבה

םיעיפשמ

לע

ןתונימז

לש

תונוכת

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

.

תונוכתה

תונודנה

ןה

אמגוד

דבלב

ןניאו

תוללוכ

תא

לכ

תונוכתה

תוירשפאה

תויושעה

תויהל

)

וא

אלש

תויהל

(

תונימז

רישכמב

ךלש

.

םגד

רישכמה

תונוכת

ומכ

טלקמ

GPS

ימינפ

,

הכימת

רוביחב

Wi-Fi®

המלצמהו

תמלצמו

ואדיווה

-

תויולת

םגדב

רישכמה

ךתושרבש

.

ידכ

רתאל

תא

טרפמ

תונוכתה

לש

רישכמה

ךלש

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/go/devices

.

תינכות

תוריש

יטוחלא

ידכ

שמתשהל

םושייב

ןופלטה

ףאו

חולשל

לבקלו

תועדוה

SMS

תועדוהו

MMS

,

השורד

תינכות

תוריש

יטוחלא

םע

ןופלט

וא

לוק

.

ידכ

שמתשהל

תורישב

ןפדפדה

ימושייבו

תועדוה

תוידיימ

ןכו

ידכ

חולשל

לבקלו

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תועדוהו

PIN

,

השורד

ךל

תינכות

תוריש

יטוחלא

םע

םינותנ

.

ידכ

לבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

.

BlackBerry Internet Service

ו

-

BlackBerry Enterprise Server

רחאל

תגשהש

תוריש

םינותנ

,

ךילע

רידגהל

תא

תבותכ

ראודה