BlackBerry Curve 8530 8520 - יסודות נושא האבטחה

background image

תונויסינה

רתומה

תנזהל

המסיסה

,

רישכמה

קחמי

תא

לכ

םינותנה

וכותבש

תוביסמ

החטבא

.

תרדגה

המסיס

רישכמל

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

המסיס

.

3

.

הנש

תא

הדשה

המסיס

ךרעל

רשפואמ

.

4

.

ץחל

לע

רדגה

המסיס

.

5

.

דלקה

המסיס

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

רומש

.

ידכ

תיבשהל

תא

המסיסה

לש

רישכמ

BlackBerry®

,

הדשב

המסיס

עבק

תא

ךרעה

לרטונמ

.

יוניש

המסיסה

לש

רישכמה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

המסיס

.

3

.

ץחל

לע

הנש

המסיס

.

תליענ

רישכמה

עוציב

המישמ

וז

הנתומ

תרדגהב

המסיס

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

הליענ

תועצמאב

המסיס

.

ידכ

לטבל

תא

תליענ

רישכמה

,

דלקה

תא

תמסיס

רישכמה

.

שקה

לע

שקמ

Enter

.

תליענ

רישכמה

תעב

ותסנכה

קיתרנל

האישנה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

המסיס

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

262

background image

3

.

הנש

תא

ךרע

הדשה

לענ

תא

רישכמה

תעב

ותסנכה

קיתרנל

האישנה

ךרעל

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

רומש

.

תליענ

תדלקמה

םא

ךניא

להנמ

החיש

,

ךתורשפאב

לוענל

תא

תדלקמה

ידכ

עונמל

השקה

אל

תנווכמ

לע

םישקמ

ךלהמב

הנזאה

רישל

וא

רשאכ

ךניא

שמתשמ

רישכמב

ה

-

BlackBerry

םא

ןובשח

אודה

"

ל

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

,

םאתהב

תויורשפאל

רידגהש

להנמ

תכרעמה

,

ןכתיי

אלש

לכות

עצבל

המישמ

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמה

לעפה

/

ההשה

/

קתשה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

הליענ

.

ידכ

לטבל

תא

תליענ

תדלקמה

,

ץחל

בוש

הציחל

הכורא

לע

שקמ

לעפה

/

ההשה

/

קתשה

.

רדגה

תלבגמ

תונויסינ

תנזהל

המסיס

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

המסיס

.

3

.

רדגה

הדשה

רפסמ

תונויסינ

תנזהל

המסיס

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

רומש

.

הקיחמ

לש

ינותנ

רישכמ

,

ימושיי

דצ

ישילש

וא

יצבוק

סיטרכ

הידמ

ינפל

הקיחמ

לש

םינותנ

רישכממ

ה

-

BlackBerry®

וא

לש

םיצבק

סיטרכמ

הידמה

,

יוצר

תובגל

םיטירפ

הלא

ידכ

היהיש

ךל

קתוע

םהלש

בשחמב

.

תוריהז

:

םא

תנוכת

הנפצהה

תלעפומ

,

ךילהת

הקיחמה

לש

לכ

ינותנ

רישכמה

יושע

ךשמיהל

דע

העש

.

ןיא

תורשפא

רוצעל

תא

ךילהתה

רחאל

ותלעפה

.

םא

התא

ספאמ

תא

רישכמה

,

ךילהתה

לעפוי

שדחמ

רחאל

רישכמהש

לעפוי

שדחמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

החטבא

.

3

.

ץחל

לע

הקיחמ

ךרוצל

החטבא

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

קוחמל

םינותנ

םושיימ

תועדוהה

,

םושיימ

ישנא

רשקה

םימושיימו

םירחא

,

ןמס

תא

הביתה

אוד

"

ל

,

ישנא

רשק

וכו

'.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

ימושיי

דצ

ישילש

תפסוהש

,

ןמס

תא

הביתה

םימושיי

ונקתוהש

לע

ידי

שמתשמה

.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

םיצבקה

סיטרכמ

הידמה

,

ןמס

תא

הביתה

סיטרכ

הידמ

.

5

.

דלקה

blackberry

.

6

.

ץחל

לע

קחמ

.

םא

התא

ןיכמ

תא

רישכמה

הריכמל

תרזוח

שיו

ךל

ןובשח

אוד

"

ל

שמתשמש

ב

-

BlackBerry® Internet Service

,

ידכ

עונמל

החילש

לש

תועדוה

ןובשחמ

הז

רישכמל

,

הנפ

קפסל

תורישה

יטוחלאה

ידכ

לטבל

תא

ךוישה

לש

ןובשחה

רישכמל

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

263

background image

רמוש

תואמסיסה

תודוא

רמוש

תואמסיסה

שמתשה

רמושב

תואמסיסה

ידכ

ןסחאל

תא

לכ

תואמסיסה

ךלש

םוקמב

ץדחא

רמוש

תואמסיסה

דעוימ

ןגהל

לע

תואמסיסה

ךלש

תועצמאב

תמסיס

רמוש

תואמסיס

.

רשאכ

התא

דילקמ

תא

המסיסה

,

רמוש

תואמסיסה

חנעפמ

תא

תואמסיסה

ךלש

.

ןתינ

םג

שמתשהל

רמושב

תואמסיסה

ידכ

ללוחל

תואמסיס

תויארקא

,

תוליכמה

םירפסמ

,

תויתוא

םילמסו

.

תפסוה

המסיס

לא

רמוש

תואמסיסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

שדח

.

4

.

ןזה

המסיס

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

תריצי

המסיס

תיארקא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

שדח

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

המסיס

תיארקא

.

6

.

ןזה

המסיס

.

7

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

8

.

ץחל

לע

רומש

.

תרדגה

םינוירטירק

רובע

תואמסיס