BlackBerry Curve 8530 8520 - שומר הסיסמאות

background image

תורצוימה

תיארקא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

רדגה

תא

תודש

המסיסה

תיארקאה

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

264

background image

תגצה

המסיס

ךותב

רמוש

תואמסיסה

רמושב

תואמסיסה

,

ץחל

לע

המסיס

.

יוניש

המסיס

ךותב

רמוש

תואמסיסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

ןמס

המסיס

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

חתפ

.

5

.

הנש

עדימ

המסיס

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

רומש

.

תרתסה

תואמסיס

רמושב

תואמסיסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

הנש

תא

הדשה

גצה

המסיס

ךרעל

אל

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

ידכ

גיצהל

בוש

תא

תואמסיסה

רמושב

תואמסיסה

,

הנש

תא

הדשה

גצה

המסיס

ךרעל

ןכ

.

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

ךתורשפאב

לטבל

תא

תעפוה

השקבה

ינפל

תקיחמ

תועדוה

,

ינמוי

תוחיש

,

ישנא

רשק

,

תומושר

חול

הנש

,

תומישמ

,

םירכזמ

וא

תואמסיס

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למס

םושיי

.

2

.

םושייב

והשלכ

,

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הדשב

רשא

הקיחמ

רחב

תורשפאב

אל

.

6

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

רומש

.

קחמ

המסיס

ךותמ

רמוש

תואמסיסה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

ןמס

המסיס

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

קחמ

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

265

background image

יוניש

המסיסה

לש

רמוש

תואמסיסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

הנש

המסיס

.

תקתעה

המסיס

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

ןמס

המסיס

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

קתעה

םש

שמתשמ

וא

לע

קתעה

המסיס

.

ידכ

תוקנל

תא

חולה

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

ץחל

לע

הקנ

חול

.

הרעה

:

תואמסיסה

ןניא

תונפצומ

רשאכ

ןה

חולב

.

תעינמ

תקתעה

המסיס

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

רדגה

תא

הדשה

רשפא

הקתעה

חולל

כ

-

אל

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

עבק

הלבגמ

תונויסינל

תנזהל

המסיס

רמושב

תואמסיסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

רמוש

תואמסיסה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

רדגה

תא

הדשה

תונויסינ

המסיסל

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.