BlackBerry Curve 8530 8520 - מצלמה

background image

הנומת

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

עדימ

רושק

תגצה

םינייפאמ

לש

ץבוק

הידמ

,

118

תרדגה

תוכיא

הנומת

ךתורשפאב

רידגהל

תא

תוקד

םיטרפה

תונומתבש

המלצמה

.

לככ

תוקדש

םיטרפה

ההובג

רתוי

,

תומכ

ןורכיזה

תכרוצש

המלצמה

הלודג

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

רדגה

תא

הדשה

לדוג

הנומת

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

יוניש

םוקימ

ןוסחאה

לש

תונומת

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

הנש

תא

הדשה

רומש

תונומת

תאו

הדשה

הייקית

.

ךירדמ

שמתשמל

השיג

הידמל

113

background image

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

עדימ

רושק

רבעה

ץבוק

הידמ

,

117

יוניש

םוקימ

ןוסחאה

לש

ינוטרס

ואדיו

,

112

יוניש

תויורשפא

ידכ

תוצפל

לע

יאנת

הרואת

םינוש

תונומתב

ןתינ

תונשל

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

קזבמה

,

םא

ןימז

,

ןוזיאו

ןבלה

תונומתב

התאש

םלצמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

תונשל

תא

בצמ

תרירב

לדחמה

לש

קזבמה

רובע

תונומת

,

םא

ןימז

,

רחב

ךרע

הנוש

הדשב

תרירב

לדחמ

קזבמל

.

ידכ

רפשל

תא

םיעבצה

תונומתב

,

הדשב

ןוזיא

ןבל

ץחל

לע

טירפה

םיאתמה

יאנתל

הרואתה

םייחכונה

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תפסוה

טקפא

עבצ

תונומתל

ךתורשפאב

ליחהל

טקפא

לש

ינווג

םוח

וא

רוחש

-

ןבל

לע

תונומתה

התאש

םלצמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

הנש

תא

הדשה

טקפא

עבצ

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תונומת

תגצה

הנומת

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

ץחל

לע

למסה