BlackBerry Curve 8530 8520 - אפשרויות רשימת ההודעות

background image

תויורשפא

.

4

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הדשב

רשא

הקיחמ

רחב

תורשפאב

אל

.

6

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

רומש

.

לוטיב

השקבה

העיפומש

תעב

ןומיס

תועדוה

תוחותפכ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הנש

תא

הדשה

רשא

ןומיס

םיטירפ

םימדוק

םיחותפכ

ךרעל

אל

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תרדגה

ךשמ

ןמזה

וכרואלש

ורמשיי

תועדוה

רישכמב

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

רדגה

תא

הדשה

רומש

תועדוה

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

73

background image

שמתשה

עבצב

ידכ

ןיחבהל

ןיב

תועדוה

הדובעה

ןיבל

תועדוה

תורחא

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךלש

תויהל

ךיושמ

ןובשחל

אוד

"

ל

שמתשמה

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

ךמותה

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

החטבא

.

3

.

ץחל

לע

תורדגה

תויללכ

.

4

.

עטקמב

יעבצ

עקר

תועדוהל

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רידגהל

עבצ

עקר

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תוחלשנש

לא

רישכמ

BlackBerry®

ךלש

ךרד

תרש

BlackBerry Enterprise

Server

,

הנש

תא

הדשה

תועדוה

תוינוגרא

.

ידכ

רידגהל

עבצ

עקר

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

ןניאש

תוחלשנ

לא

רישכמה

תועצמאב

תרש

BlackBerry Enterprise Server

,

הנש

תא

הדשה

תועדוה

תורחא

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

הרעה

:

תועדוה

דוק

יוהיז

ישיא

תויושע

שמתשהל

עבצב

עקרה

תרדגהש

רובע

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

לש

הדובעה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

יוניש

ןפואה

ובש

תמישר

תועדוה

הגיצמ

תועדוה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

ידכ

גיצהל

םילימ

תופסונ

ךותמ

תרוש

אשונה

,

הנש

תא

הדשה

תגצה

תרתוכ

העדוה

ךרעל

2

תורוש

.

ידכ

תונשל

תא

רדסה

לש

תרוש

אשונה

חלושהו

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רדס

הגוצת

.

ידכ

תונשל

תא

ןפוא

הדרפהה

לש

תועדוה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

םידירפמ

.

5

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

החיתפ

תיטמוטוא

לש

העדוה

השדח

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

חתפ

תיטמוטוא

העדוה

השדח

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

74

background image

תומישר

תועדוה

תובורמ

ףופכב

תורשפאל

תרדגה

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

,

ןכתיי

יכ

לכות

רשקל

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךלש

רתויל

ןובשחמ

ראוד

ינורטקלא

דחא

.

המגודל

,

ןכתיי

יכ

לכות

ךיישל

תא

רישכמה

ךלש

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

לש

םוקמ

הדובעה

,

ןכו

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

יטרפ

דחא

וא

רתוי

.

םא

ךיישת

תא

רישכמה

ךלש

רתויל

רשאמ

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

דחא

,

רפסמ

תומישר

לש

תועדוה

תויושע

עיפוהל

רישכמב

ךלש

.

ךותב

תמישר

תועדוה

רובע

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

יפיצפס

,

ךתורשפאב

חותפל

להנלו

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

רובע

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

הז

,

ןכו

ךתורשפאב

חולשל

תועדוה

תועצמאב

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

לש

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ךויש

רישכמה

ךלש

רתויל

ןובשחמ

ראוד

ינורטקלא

דחא

,

האר

BlackBerry Internet Service

.

םאתהב

תכרעל

אשונה

ךלש

,

ןכתיי

עיפותש

תמישר

תועדוה

תדרפנ

רובע

תועדוה

טסקט

SMS

תועדוהו

MMS

.

תרתסה

תועדוה

םושיימ

תועדוהה

ישארה

ךתורשפאב

עונמל

תא

ןתעפוה

לש

תועדוה

תונובשחמ

ראוד

ינורטקלא

םימיוסמ

םושייב

תועדוהה

ישארה

.

ךתורשפאב

םג

רידגהל

למס

דרפנ

עיפויש

ךסמב

תיבה

יבגל

תועדוה

SMS

תועדוהו

MMS

.

םאתהב

תכרעל

אשונה

ךלש

,

ןכתיי

למסש

דרפנ

רבכ

עיפומ

,

תרירבכ

לדחמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תורדגה

ראוד

סנכנ

.

ידכ

ריתסהל

תועדוה

תונובשחמ

ראוד

ינורטקלא

םימיוסמ

,

עטקמב

תונובשח

ראוד

ינורטקלא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

דצלש

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

דחא

וא

רתוי

.

ידכ

ריתסהל

תועדוה

SMS

ו

-

MMS

,

עטקמב

יגוס

העדוה

םירחא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

SMS/MMS

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תרתסה

ןווחמ

תועדוהה

תושדחה

וא

תועדוהה

אלש

וחתפנ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

העדוהה

השדחה

,

הדשב

גצה

ןווחמ

העדוה

השדח

עבק

תא

ךרעה

אל

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

תועדוה

אלש

וחתפנ

,

הדשב

גצה

רפסמ

תועדוה

עבק

תא

ךרעה

אלל

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תרתסה

תועדוה

וחלשנש

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הנש

תא

הדשה

תרתסה

תועדוה

וחלשנש

ךרעל

ןכ

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

75

background image

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תגצה

ינמוי

תוחיש

םושייב

תועדוהה

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

םושיר

תוחיש

.

5

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

גיצהל

תא

תוחישה

תונורחאה

תוחישהו

אלש

ונענ

םושייב

תועדוהה

,

רחב

תא

תורשפאה

לכ

תוחישה

.

ידכ

ריתסהל

תא

ינמוי

תוחישה

םושייב

תועדוהה

,

רחב

תורשפאב

אלל

.

תמיסח

תועדוה

תוסנכנ

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךיושמ

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

שמתשמה

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

םוסחל

וא

לטבל

המיסח

לש

תועדוה

PIN

תולבקתמה

ישנאמ

רשק

ןוגראב

ךלש

,

ישנאמ

רשק

ץוחמ

ןוגראל

ךלש

,

וא

הלאמ

הלאמו

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

החטבא

.

3

.

ץחל

לע

Firewall

.

4

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

דצלש

גוס

העדוה

דחא

וא

רתוי

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

הרעה

:

לע

ףא

ךניאש

לבקמ

תועדוה

תומוסח

רישכמב

,

תועדוה

תומוסח

תויושע

םורתל

לוצינל

םינותנב

תינכותב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

ךתורשפאב

קיספהל

הרבעה

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

רישכמל

ךלש

ילבמ

םורתל

לוצינל

םינותנה

,

תאזו

לע

-

ידי

תתבשה

הרבעהה

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

וא

לע

-

ידי

שומיש

יננסמב

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

.

תרתה

תועדוה

ישנאמ

רשק

םילולכה

תמישרב

ישנא

רשקה

ךלש

וא

תמישרב

םיחלושה

םירתומה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

החטבא

.

3

.

ץחל

לע

Firewall

.

4

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

ישנא

רשק

וא

תא

תבית

ןומיסה

תבותכ

תיפיצפס

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

תפסוה

שיא

רשק

תמישרל

םיחלושה

םירתומה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

שי

רידגהל

תא

תמוח

שאה

ךכ

רשפאתש

רבעמ

לש

תועדוה

תובותכמ

תויפיצפס

.

הרדגה

וז

רשפאת

ךל

לבקל

תועדוה

ישנאמ

רשק

םיעיפומה

תמישרב

םיחלושה

םירתומה

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

76

background image

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה