BlackBerry Curve 8530 8520 - אפשרויות הקלדה

background image

תויורשפא

הדלקה

תעינמ

תגצה

ישנא

רשקה

המישרב

העיפומה

תעשב

הדלקהה

תרירבכ

לדחמ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ההזמ

ישנא

רשק

רשאכ

םידילקמ

םתוא

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הפש

טלקו

טסקט

.

3

.

ץחל

לע

גצה

תויורשפא

טלק

טסקט

.

4

.

הקנ

תא

ןומיסה

הביתב

שמתשה

תמישרב

ישנא

רשק

רוקמכ

םינותנ

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

תרדגה

תוריהמ

ןמסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

ךסמ

/

תדלקמ

.

3

.

ץחל

לע

בצק

םישקמ

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תרדגה

תרירב

לדחמ

לש

למס

עבטמה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

ךסמ

/

תדלקמ

.

3

.

רדגה

תא

הדשה

שקמ

עבטמ

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תלעפה

ילילצ

םישקמ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

ךסמ

/

תדלקמ

.

3

.

רדגה

לילצ

םישקמ

ל

לעפומ

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ךירדמ

שמתשמל

הדלקה

185

background image

שומיש

ישקמב

רוציק

ךרד

ךסמב

תיבה

תרירבכ

לדחמ

,

ירוציק

ךרד

רובע

ךסמ

תיבה

םניא

םילעופ

,

ךכ

ןתינש

גייחל

ירפסמ

ןופלט

ךסממ

תיבה

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

5

.

הנש

תא

הדשה

גייח

ךסממ

תיבה

ךרעל

אל

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ידכ

גייחל

ירפסמ

ןופלט

ךסממ

תיבה

,

הנש

תא

הדשה

גייח

ךסממ

תיבה

ךרעל

ןכ

.

קדוב

תויאה

ןתינ

קודבל

תויא

םא

תפש

הדלקהה

תרדגומה

איה

תחא

תואבהמ

:

תיקלטיא

,

תילגנא

,

סנאקירפא

,

תינמרג

,

תינד

,

תידנלוה

,

תירגנוה

,

תיקרוט

,

תינווי

,

תיגוורונ

,

תידרפס

,

תיברע

,