BlackBerry Curve 8530 8520 - עקרונות הקלדה

background image

תונורקע

הדלקה

הריזג

,

הקתעה

הקבדהו

לש

טסקט

1

.

רשאכ

טסקטה

ןמוסמ

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

רוזג

וא

קתעה

.

3

.

בצה

תא

ןמסה

םוקמב

ובש

ךנוצרב

סינכהל

תא

טסקטה

רזגנש

וא

קתעוהש

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

קבדה

.

יוקינ

הדש

1

.

תעב

תדלקה

טסקט

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

הקנ

הדש

.

לוטיב

תריחב

טסקט

1

.

רחאל

ןומיס

טסקטה

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

לטב

הריחב

.

תדלקה

למס

1

.

שקה

לע

שקמ

למס

.

2

.

שקה

לע

שקמ

תואה

העיפומש

תחתמ

למסל

.

תדלקה

שגד

וא

ות

דחוימ

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמ

לש

תוא

קלחהו

תא

ךעבצא

הלאמש

וא

הנימי

לע

חול

הביקעה

דע

עיפויש

ותה

דחוימה

התאש

שפחמ

.

ןומיס

טסקט

1

.

םקמ

תא

ןמסה

םוקמב

ובש

ךנוצרב

ליחתהל

ןומיסב

טסקטה

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

רחב

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

ןמסל

תרוש

טסקט

,

קלחה

תא

ךעבצא

הלעמ

וא

הטמ

לע

חול

הביקעה

.

ידכ

ןמסל

טסקט

ות

רחא

ות

,

קלחה

תא

ךעבצא

הלאמש

וא

הנימי

לע

חול

הביקעה

.

ךירדמ

שמתשמל

הדלקה

183

background image

תוטיש

טלק

יוניש

תטיש

הדלקהה

ךלהמב

הדלקה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

תדלקמה

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

גיצהל

תויתוא

תויברע

וא

תויליריק

.

1

.

תעב

הדלקהה

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

רשפא

Multitap

וא

לע

רשפא

SureType

.

יוניש

תויורשפאה

לש

תוטיש

טלק

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הפש

טלקו

טסקט

.

3

.

ץחל

לע

גצה

תויורשפא

טלק

טסקט

.

4

.

הנש

תא

תויורשפא

הדלקהה

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

תטיש

יוזיח

טלקה

תדלקה

טסקט

תטישב

יוזיח

טלק

תעב

תדלקה

טסקט

,

ךתורשפאב

עצבל

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רוחבל

תא

העצהה

תנמוסמה

רובעלו

תדלקהל

הלימה

האבה

,

שקה

לע

Enter

.

ידכ

רוחבל

תא

העצהה

תנמוסמה

ךישמהלו

דילקהל

תא

התוא

הלימ

,

ץחל

לע

הלימה

.

ידכ

םלעתהל

תועצההמ

,

ךשמה

דילקהל

.

תלעפה

יוזיח

םילימ

ךלהמב

הדלקה

ןתינ

רידגהל

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

תגצהל

המישר

לש

תועצה

םילימ

ךלהמב

הדלקהה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

טלק

הפש

טסקטו

.

3

.

ץחל

לע

גצה