BlackBerry Curve 8530 8520 - הגדרות חיבור Wi-Fi מתקדמות

background image

תייגולונכט

Wi-Fi

250

background image

רדגה

תא

גוס

תשרה

Wi-Fi

.

םא

ךניא

עדוי

תא

םש

תשרה

,

לא

הנשת

הדש

הז

.

בצמ

רוביח

)

יטמוטוא

(

:

רדגה

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רבחתי

ןפואב

יטמוטוא

תשרל

ה

-

Wi-Fi

רשאכ

וז

הנימז

.

בצמ

רוביח

)

ינדי

(

:

רדגה

םא

התא

ןיינועמ

לבקל

העדוה

לכב

םעפ

תשרש

ה

-

Wi-Fi

הנימז

.

רשפא

הרבעה

לש

תדוקנ

השיג

תימינפ

:

רדגה

םא

רישכמה

ךלש

ראשיי

רבוחמ

תשרל

Wi-Fi

רשאכ

רובעת

ןיב

תודוקנ

השיג

תויטוחלא

.

VPN

:

םא

שי

ךרוצ

ךכב

,

רדגה

ליפורפ

VPN

שומישל

םע

ליפורפ

ה

-

Wi-Fi

.

תויורשפא

החטבא

רובע

יליפורפ

Wi-Fi

גוס

החטבא

:

רדגה

תא

גוס

החטבאה

וב

תכמות

תשרה

Wi-Fi®

.

רחב

חתפמ

WEP

:

רדגה

תא

גוס

חתפמ

ה

-

WEP

רובע

תשרה

Wi-Fi

.

חתפמ

WEP

:

דלקה

תא

חתפמ

ה

-

WEP

רובע

תשרה

Wi-Fi

תינבתב

תילמיצדסקה

.

חתפמ

ףתושמ

שארמ

:

דלקה

תא

יוטיב

המסיסה

ישיאה

לש

ה

-

WPA™

רובע

תשר

ה

-

Wi-Fi

.

םש

שמתשמ

:

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

תא

םש

שמתשמה

רובע

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

.

תמסיס

שמתשמ

:

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

תא

תמסיס

שמתשמה

רובע

תורבחתה

תשרל

Wi-Fi

.

רושיא

לש

תושר

םירושיא

:

רדגה

תא

רושיא

סיסבה

ובש

שמתשי

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ידכ

אדוול

אוהש

רבחתמ

תשרל

ה

-

Wi-Fi

הנוכנה

.

רושיא

חוקל

:

רדגה

תא

רושיא

תומיאה

ובש

שמתשי

רישכמה

ידכ

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

.

החטבא

לש

רושיק

ימינפ

:

רדגה

תא

לוקוטורפ

החטבאה

ובש

תכמות

תשר

Wi-Fi

רובע

תטיש

תומיאה

ימינפה

הלש

.

שמתשה

ןומיסאב

חישק

:

רדגה

םא

שמתשת

ינומיסאב

הרמוח

ידכ

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

.

ךירדמ

שמתשמל

תייגולונכט

Wi-Fi

251

background image

רפסמ

ירודיס

לש

ןומיסא

:

םא

התא

שמתשמ

ןומיסאב

הנכות

ידכ

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

,

רדגה

תא

רפסמה

ירודיסה

לש

ןומיסאה

.

אשונ

תרש

רובע

תומיא

רושיא

:

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

תא

םש

אשונ

תרשה

ובש

ךירצ

רישכמה

שמתשהל

ידכ

אדוול

אוהש

רבחתמ

תשרל

Wi-Fi

הנוכנה

.

תרש

SAN

רובע

תומיא

רושיא

:

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

תא

םש

תרש

ה

-

SAN

ובש

ךירצ

רישכמה

שמתשהל

ידכ

אדוול

אוהש

רבחתמ

תשרל

Wi-Fi

הנוכנה

.

IMSI

:

םא

סיטרכל

ה

-

SIM

ךלש

רתוי

מ

-

ISMI

דחא

,

רדגה

תא

ה

-

ISMI

ובש

שמתשת

ידכ

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

.

Wi-Fi

תויורשפא

ליפורפ

IP

ו

-

DNS

גשה

תבותכ

IP

ו

-

DNS

ןפואב

יטמוטוא

:

רדגה

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry

®

לבקמ

תבותכ

IP

תנתינה

בותינל

,

תכסמ

תשר

הנשמ

,

תורדגה

DNS

תבותכו

רעש

תשרמ

Wi-

Fi®

.

תבותכ

IP

:

דלקה

תא

תבותכ

ה

-

IP

לש

רישכמה

.

תכסמ

תשר

הנשמ

:

דלקה

תא

תכסמ

תשר

הנשמה

תדוקנל

השיגה

תיטוחלאה

רישכמהש

רומא

רבחתהל

הילא

.

DNS

ישאר

:

דלקה

תא

ה

-

DNS

ישארה

וילא

רומא

רישכמה

רבחתהל

.

DNS

ינשמ

:

דלקה

תא

ה

-

DNS

ינשמה

וילא

רומא

רישכמה

רבחתהל

.

תרירב

לדחמה

לש

תבותכ

רעש

:

דלקה

תא

תבותכ

ה

-

IP

לש

רעש

תרדגומה

תרירבכ

לדחמ

.

תמויס

םוחתה

:

דלקה

תא

םוחתה

וב

שמתשמ

רישכמה

ידכ

תוהזל

תומש

םיחראמ

תובותכל

IP

.

תרדגה

רישכמה

תורבחתהל

תשרל

Wi-Fi

תמיוסמ

תרירבכ

לדחמ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

עצבמ

הקירס

הרידס

רותיאל

תותשר

Wi-Fi®

רבחתיו

לא

תשרה

תלעב

תופידעה

ההובגה

רתויב

המישרב

'

יליפורפ

Wi-Fi

ורמשנש

.'

ןתינ

ףא

רוחבל

עצבל

הקירס

רותיאל

תשר

תמיוסמ

תמישרמ

תותשר

ה

-

Wi-Fi

ורמשנש

רבחתהלו

הילא

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

Wi-Fi

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

לעפה

תקירס

ליפורפ

דדוב

.

4

.

ץחל

לע

ליפורפ

Wi-Fi

.

ךירדמ

שמתשמל

תייגולונכט

Wi-Fi

252

background image

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ידכ

רובעל

ןיב

תותשר

Wi-Fi

ןפואב

יטמוטוא

רבעמב

ןיב

ירוזא

יוסיכ

לש

Wi-Fi

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

לעפה

תקירס

ליפורפ

דדוב

.

רישכמה

הסנמ

רבחתהל

תותשרל

Wi-Fi

יפל

רדסה

ובש

ןה

תועיפומ

תמישרב

יליפורפ

ה

-

Wi-Fi

ךלש

.

תנקתה

רושיא

סיסב

בשחמב

םאתהב

תשרל

ה

-

Wi-Fi®

ךנוצרבש

רבחתהל

הילא

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיקתהל

תא

רושיא

סיסבה

רובע

תרש

תושר

םירושיאה

רציש

תא

רושיאה

רובע

תרש

תומיאה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

דרוה

תא

רושיא

סיסבה

תרשמ

תושר