BlackBerry Curve 8530 8520 - דואר קולי

background image

תוינזואב

תומאות

Bluetooth®

.

1

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

רפש

תא

לילצ

החישה

.

3

.

רחב

תורשפאב

סב

וא

םילילצ

םיהובג

.

רופיש

תוכיא

לוקה

רובע

לכ

תוחישה

ןיא

תורשפא

תונשל

תא

תוכיא

לילצה

תעב

שומיש

תוינזואב

תומאות

Bluetooth®

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

תוכיא

עמש

תרפושמ

.

5

.

רחב

תויורשפאב

תומיאתמה

תודשב

לילצ

החיש

ןופלטב

וא

לילצ

החיש

היינזואב

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

רומש

.

ראוד

ילוק

תודוא

חיתפ

את

ילוק

תמסיסו

את

ילוק

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

,

ןכתיי

תוטישש

הרדגהה

לש

חיתפ

אתה

ילוקה

תמסיסו

אתה

ילוקה

ויהי

תונוש

.

תעב

תקידב

םויק

תועדוה

תוילוק

,

ודמעי

ךתושרל

תויורשפא

יונישל

חיתפ

אתה

ילוקה

תמסיסו

אתה

ילוקה

.

ידכ

לבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

.

תקידב

תועדוהה

תוילוקה

ךלש

.

םאתהב

תכרעל

אשונה

ךלש

,

ןכתיי

לכותש

קודבל

תא

תועדוהה

תוילוקה

ךלש

ךותמ

ךסמ

תיבה

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

רשקתה

אתל

ילוק

.

יוניש

רפסמ

השיגה

אתל

ילוקה

םא

ןיידע

אל

רדגוה

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

רפסמ

השיג

ראודל

ילוק

,

ןתינ

דילקהל

רפסמ

השיג

תכרעמל

ראוד

ילוק

תרחא

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

29

background image

4

.

ץחל

לע

את

ילוק

.

5

.

דלקה

רפסמ

השיג

אתל

ילוקה

המסיסו

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

גויח

ריהמ

תרדגה

גויח

ריהמ

לא

שיא

רשק

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תמישר

גויח

ריהמ

.

4

.

שקה

לע

שקמ

אלש

הצקוה

.

5

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

ידכ

עצבל

החיש

תועצמאב

גויח

ריהמ

,

םושייב

ןופלטה

,

ךסמב

תיבה

,

העדוהב

וא

תמישרב

תועדוה

,

קזחה

ץוחל

תא

שקמה

תיצקהש

שיאל

רשקה

.

יוניש

שיא

רשקה

ךיושמה

שקמל

גויחה

ריהמה

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תמישר

גויח

ריהמ

.

4

.

ןמס

שיא

רשק

וא

רפסמ

ןופלט

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

תונשל

שיא

רשק