BlackBerry Curve 8530 8520 - מספרי טלפון מרובים

background image

תויורשפאה

רובע

גויח

תוחולשל

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

ץחל

לע

גויח

םכח

.

5

.

הדשב

רפסמ

,

דלקה

תא

רפסמ

ןופלטה

ירקיעה

רובע

ןוגרא

והשלכ

.

6

.

הדשב

ןתמה

ךשמב

,

רדגה

תא

ךשמ

ןמזה

רישכמש

ה

-

BlackBerry®

ךלש

ןיתמי

ינפל

גויח

החולשל

.

7

.

הדשב

ךרוא

החולש

,

רדגה

תא

ךרוא

תרירב

לדחמה

רובע

תוחולשה

.

8

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

9

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ירפסמ

ןופלט

םיבורמ

תודוא

ירפסמ

ןופלט

םיבורמ

םא

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

ךלש

ךיושמ

רתוי

רפסממ

ןופלט

דחא

,

לכות

ףילחהל

ןיב

םירפסמה

לכו

דחא

םהמ

לכוי

דקפתל

רפסמכ

ןופלטה

ליעפה

ךלש

.

ןתינ

ךיישל

המכ

ירפסמ

ןופלט

רישכמל

ךלש

דחאב

םירקמהמ

םיאבה

:

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

סיטרכב

SIM

סיטרכו

ה

-

SIM

ךמות

רתויב

רפסממ

ןופלט

דחא

.

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגה

תא

רישכמה

ךלש

ךכ

אוהש

ךמות

רתויב

רפסממ

ןופלט

דחא

.

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

קפיס

ךל

רפסמ

ןופלט

וליאו

ךנוגרא

ןתנ

ךל

רפסמ

ןופלט

לש

חוקל

BlackBerry® MVS

Client

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

39

background image

םא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךמות

רתויב

רפסממ

ןופלט

דחא

,

לכות

עצבל

תוחיש

תועצמאב

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

ךלש

דבלב

,

ךא

לבקל

תוחיש

לכל

ירפסמ

ןופלטה

ךתושרבש

.

םא

התא

עצמאב

החיש

הליעפ

,

לכות

לבקל

תוחיש

קר

רפסמל

ןופלטה

ליעפה

;

תוחיש

ועיגיש

לא

דחא

ירפסממ

ןופלטה

םירחאה

ךלש

ולבקי

לילצ

סופת

וא

וחלשיי

הביתל

תילוקה

.

םא

רישכמה

ךתושרבש

ךמות

רתויב

רפסממ

ןופלט

דחא

,

לכות

עצבל

לבקלו

תוחיש

תועצמאב

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

דבלב

.

תוחיש

ועיגיש

לא

ירפסמ

ןופלטה

םירחאה

ךלש

ולבקי

לילצ

סופת

וא

וחלשיי

הביתל

תילוקה

.

םא

קפס

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

דייצ

ךתוא

רפסמב

ןופלט

ןוגראהו

ךלש

דייצ

ךתוא

רפסמב

ןופלט

לש

BlackBerry MVS Client

,

לכות

עצבל

תוחיש

תועצמאב

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

דבלב

,

ךא

לבקל

תוחיש

לכל

ירפסמ

ןופלטה

ךתושרבש

.

םג

בצמב

לש

החיש

הליעפ

,

לכות

לבקל

תוחיש

לכל

ירפסמ

ןופלטה

.

םא

תינכות

תורישה

יטוחלאה

ךלש

תכמות

תועדוהב

SMS

ו

-

MMS

,

רפסמ

ןופלטה

ןושארה

המישרב

תחתפנה

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

םושייב

ןופלטה

אוה

רפסמ

ןופלטה

שמשמה

החילשל

הלבקלו

לש

תועדוה

SMS

ו

-

MMS

.

ךתורשפאב

תונשל

תא

תורדגהה

לש

החיש

הניתממ

,

תרבעה

החיש

ראודו

ילוק

לכל

רפסמ

ןופלט

ךיושמה

רישכמל

ךלש

.

תפלחה

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלטה

ךלש

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

3

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלטה

ךנוצרבש

רידגהל

רפסמכ

ןופלטה

ליעפה

.

תויורשפא

ןופלט

תלעפה

גויח

ךסממ

הליענה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

המסיס

.

3

.

רדגה

תא

הדשה

תורשפא

תוחישל

תואצוי

בצמב

הליענ

ל

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

ןוימ

ירפסמ

ןופלט

וא

ישנא

רשק

ךסמב

'

ןופלט

'

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

3

.

ץחל

לע