BlackBerry Curve 8530 8520 - מילון מונחים

background image

םימושייל

לש

ירישכמ

BlackBerry

יתורישלו

BlackBerry

.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

קתוע

)

CC

(

carbon copy

CDMA

Code Division Multiple Access

)

השיג

יובירל

תוקלחמ

דוק

(

רושיא

רושיא

אוה

ךמסמ

ילטיגיד

ךרוכה

וידחי

תא

תוהזה

חתפמהו

ירוביצה

לש

אשונ

רושיא

.

לכל

רושיא

שי

חתפמ

יטרפ

םיאתמ

ןסחואמה

דרפנב

.

תושר

םירושיא

תמתוח

לע

רושיאה

ןויצל

ותוירוקמ

ותונימאו

.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions

)

תובחרה

בר

-

תויתילכת

תוסוחד

ראודל

טנרטניאב

(

CRL

Certificate Revocation List

)

תמישר

ילוטיב

םירושיא

(

תרש

CRL

רישכמ

BlackBerry®

שמתשמ

תרשב

CRL

ידכ

קודבל

תא

בצמ

לוטיבה

ןורחאה

םסרופש

יבגל

רושיא

ןותנ

.

תויושר

םירושיא

תומסרפמ

תומישר

לש

ילוטיב

םירושיא

יתרשב

CRL

.

DNS

Domain Name System

)

תכרעמ

תומש

םימוחת

(

DSA

Digital Signature Algorithm

)

םתירוגלא

המיתח

תילטיגיד

(

ךירדמ

שמתשמל

ןולימ

םיחנומ

319

background image

DSML

Directory Service Markup Language

תרש

ירושיא

DSML

רישכמ

BlackBerry®

שמתשמ

תרשב

ירושיא

DSML

ידכ

שפחל

דירוהלו

םירושיא

.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling

)

לוקוטורפ

תומיא

בחרומ

-

תומיא

שימג

ךרד

רוהנמ

חטבואמ

(

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module

)

לוקוטורפ

תומיא

בחרומ

-

לודומ

יוהיז

םייונמ

(

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security

)

לוקוטורפ

תומיא

בחרומ

-

תחטבא

תבכש

הרובעת

(

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security

)

לוקוטורפ

תומיא

בחרומ

-

תחטבא

תבכש

החטבא

תרהנוממ

(

ECC

Elliptic Curve Cryptography

)

הנפצה

תססובמ

םימוקע

םייטפילא

(

FDN

Fixed Dialing Number

)

רפסמ

גויח

עובק

(

FIPS

Federal Information Processing Standard

)

ןקת

ילרדפ

דוביעל

עדימ

(

GPS

Global Positioning System

)

תכרעמ

םוקימ

תילבולג

(

GSM

Global System for Mobile communications®

)

תכרעמ

תילבולג

תרושקתל

תדיינ

(

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

)

לוקוטורפ

תרבעה

טסקטרפיה

(

IMSI

International Mobile Subscriber Identity

)

תוהז

יונמ

דיינ

ימואלניב

(

IP

Internet Protocol

)

לוקוטורפ

טנרטניא

(

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

)

לוקוטורפ

השיג

לק

-

לקשמ

ךירדמל

תובותכ

(

ךירדמ

שמתשמל

ןולימ

םיחנומ

320

background image

תרש

םירושיא

LDAP

רישכמ

BlackBerry®

שמתשמ

תרשב

ירושיא

LDAP

ידכ

שפחל

דירוהלו

םירושיא

תוחתפמו

PGP®

.

LED

light-emitting diode

)

הדויד

תטלופ

רוא

(

בצמ

ןוסחא

חפנב

הובג

בצמ

ןוסחא

חפנב

הובג

רשפאמ

םישמתשמל

ריבעהל

םיצבק

ןיב

סיטרכ

הידמ

בשחמל

םהלש

רשאכ

םה

םירבחמ

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry

בשחמל

םהלש

.

MCC

mobile Country Code

)

תמודיק

תיצרא

ןופלטל

דיינ

(

MMS

Multimedia Messaging Service

)

תוריש

תרבעה

תועדוה

הידמיטלומ

(

MNC

mobile network code

)

דוק

תשר

תדיינ

(

MTP

Media Transfer Protocol

)

לוקוטורפ

תרבעה

הידמ

(

OCSP

Online Certificate Status Protocol

)

לוקוטורפ

בצמ

רושיא

ןווקמ

(

תרש

OCSP

רישכמ

BlackBerry®

שמתשמ

תרשב

OCSP

ידכ

קודבל

תא

בצמ

לוטיבה

לש

רושיא

יפל

השירד

.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol

)

לוקוטורפ

תומיא

בחרומ

ןגומ

(

רושיא

ישיא

רושיא

ישיא

אוה

רושיא

תושרש

םירושיא

הצקמ

שמתשמל

.

חתפמ

PGP

ישיא

חתפמ

PGP®

ישיא

יושע

חתפממ

ירוביצ

PGP

חתפמו

ירוביצ

PGP

רובע

שמתשמ

.

PIN

personal identification number

)

רפסמ

יוהיז

ישיא

(

חתפמ

יטרפ

חתפמ

ירוביצ

אוה

חתפמ

קרש

אשונ

רושיאה

לוכי

שמתשהל

וב

.

יטרפ

תוחתפמ

םיישיא

םניא

םיצפומ

יבמופב

.

ירישכמ

BlackBerry®

םישמתשמ

תוחתפמב

םיירוביצ

ידכ

םותחל

תועדוה

אוד

"

ל

וא

תועדוה

PIN

םישמתשמש

םיחלוש

ידכ

חנעפל

תועדוה

אוד

"

ל

םישמתשמש

םילבקמ

.

חתפמ

ירוביצ

ךירדמ

שמתשמל

ןולימ

םיחנומ

321

background image

חתפמ

ירוביצ

אוה

חתפמ

םישנאש

םניאש

אשונ

רושיאה

םילוכי

שמתשהל

וב

.

ירישכמ

BlackBerry®

םישמתשמ

תוחתפמב

םיירוביצ

ידכ

ןיפצהל

תועדוה

אוד

"

ל

וא

תועדוה

PIN

םישמתשמש

םיחלוש

יאשונל

רושיא

ידכו

תמאל

תא

המיתחה

תועדוהב

אוד

"

ל

וא

תועדוה

PIN

םישמתשמש

םילבקמ

יאשונמ

םירושיא

.

רושיא

סיסב

רושיא

סיסב

אוה

רושיא

המיתחב

תימצע

רשא

ךרדב

ללכ

ךייתשמ

תושרל

םירושיא

.

RTSP

Real Time Streaming Protocol

)

לוקוטורפ

המירז

ןמזב

תמא

(

SAN

Subject Alternative Name

)

םש

יפולח

אשונל

(

SDN

רפסמ

SDN

)

רפסמ

גויח

תורישל

(

אוה

רפסמ

ןעטוהש

שארמ

סיטרכב

ה

-

SIM

ךלש

לע

ידי

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

.

רפסמ

הז

שמשמ

ךתוא

תלבקל

השיג

עדימל

לע

תורישה

ןתינה

רישכמל

ךתושרבש

,

ומכ

,

לשמל

,

בצמה

יחכונה

לש

תרבעה

תוחיש

.

SHA

Secure Hash Algorithm

)

םתירוגלא

hash

חטבואמ

(

סיטרכ

SIM

Subscriber Identity Module

)

לודומ

יוהיז

יונמ

(

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

)

תובחרה

בר

-

תויתילכת

תוחוטבו

ראודל

טנרטניאב

(

SMS

Short Message Service

)

תוריש

תועדוה

תורצק

(

SMSC

Short Message Service Center

)

זכרמ

תוריש

תועדוה

תורצק

(

SSID

service set identifier

)

ההזמ

תכרע

תוריש

(

SSL

Secure Sockets Layer

)

תבכש

םיעקש

םיחטבואמ

(

TCP

Transmission Control Protocol

)

לוקוטורפ

תרקב

רודיש

(

TLS

Transport Layer Security

)

תחטבא

תבכש

הרובעת

(

Triple DES

Triple Data Encryption Standard

)

ןקת

תנפצהל

םינותנ

תשלושמ

(

ךירדמ

שמתשמל

ןולימ

םיחנומ

322

background image

TTY

teletype

)

רטנירפלט

(

VPN

virtual private network

)

תשר

תיטרפ

תילאוטריו

(

WAN

wide area network

)

תשר

תרושקת

תיבחרמ

(

WAP

Wireless Application Protocol

)

לוקוטורפ

םימושיי

םייטוחלא

(

WEP

Wired Equivalent Privacy

)

תויטרפ

הליבקמ

תיווק

(

WML

Wireless Markup Language

)

תפש

ןומיס

תיטוחלא

(

WPA

Wi-Fi Protected Access

)

תשיג

Wi-Fi

תנגומ

(

WTLS

Wireless Transport Layer Security

)

תחטבא

תבכש

הרבעה

תירלולס

(

ךירדמ

שמתשמל

ןולימ

םיחנומ

323

background image

העדוה

תיטפשמ

©2010 Research In Motion Limited.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

BlackBerry®

,

RIM®

,

Research In Motion®

,

SureType®

,

SurePress™

ינמיסו

רחסמ

,

תומש

םילמסו

םירושק

םה

הניינק

לש

Research In Motion Limited

םהו

םימושר

ו

/

וא

םישמשמ

ינמיסכ

רחסמ

הראב

"

ב

תונידמבו

תורחא

םלועב

.

Bluetooth®

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Bluetooth SIG. DataViz

,

Documents to Go

,

Sheet to Go

,

Slideshow to Go

ןכו

Word to

Go

םה

ינמיס

רחסמ

לש

DataViz, Inc. Gears

ו

-

םה

ינמיס

רחסמ

לש

Google Inc.

.

תומשה

GSM

ו

-

Global System for Mobile

communications

םה

ינמיס

רחסמ

לש

GSM MOU Association. IBM

,

Domino

,

Lotus, Lotus iNotes

ו

-

Lotus Notes

םה

ינמיס

רחסמ

לש

International Business Machines Corporation. JavaScript

אוה

ןמיס

רפסמ

לש

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft

,

Hotmail

,

Outlook

ןכו

Windows Live

םה

ינמיס

רחסמ

לש

Microsoft Corporation. Novell

ו

-

GroupWise

םה

ינמיס

רחסמ

לש

Novell, Inc

..

PGP

,

PGP Desktop Professional

ו

-

PGP Universal Server

םה

ינמיס

רחסמ

לש

PGP Corporation..

Roxio

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Sonic Solutions. RSA

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

RSA Security. vCard

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Internet Mail

Consortium. Wi-Fi

,

Wi-Fi Protected Access

,

Wi-Fi Protected Setup

ו

-

WPA

םה

ינמיס

רחסמ

לש

Wi-Fi Alliance

.

לכ

ינמיס

רחסמה

םירחאה

םה

םניינק

לש

םהילעב

םינושה

.

ילעב

ןכות

םישמתשמ

תייגולונכטב

לוהינ

תויוכזה

ילטיגידה

לש

Windows Media

)

WMDRM

(

ךרוצל

הנגה

לע

ןיינקה

ינחורה

םהלש

,

תוברל

תויוכז

םירצוי

.

רישכמ

הז

שמתשמ

תנכותב

WMDRM

ךרוצל

השיג

ןכותל

ןגומ

-

WMDRM

.

םא

תנכות

ה

-

WMDRM

הניא

הנגמ

לע

ןכותה

,

ילעב

ןכותה

יאשר

שקבל

מ

-

Microsoft

לטבל

תא

תלוכיה

לש

הנכותה

שמתשהל

ב

-

WMDRM

ךרוצל

הלעפה

וא

הקתעה

לש

ןכות

ןגומ

.

לוטיבה

וניא

עיפשמ

לע

ןכות

וניאש

ןגומ

.

רשאכ

התא

דירומ

תונוישיר

ןכותל

ןגומ

,

התא

םיכסמ

ךכל

ש

-

Microsoft

היושע

לולכל

תמישר

לוטיב

םע

תונוישירה

.

ילעב

ןכות

םייושע

שורדל

ךממ

גרדשל

תא

WMDRM

ידכ

תשגל

ןכותל

םהלש

.

םא

ברסת

גורדשל

,

אל

לכות

תשגל

ןכותל

בייחמה

גורדש

.

םיקלח

לש

BlackBerry® Device Software

םינגומ

תויוכזב

םירצוי

© 2007-2008 The FreeType Project (

www.freetype.org

.(

לכ

תויוכזה

תורומש

.

דועית

הז

,

דחי

םע

לכ

דועיתה

רכזומה

וב

,

ןוגכ

דועית

קפוסמה

וא

ןימזה

ב

-

www.blackberry.com/go/docs

קפוסמ

וא

שיגנ

"

תומכ

אוהש

"

םגו

"

תומכ

אוהש

ןימז

"

אללו

יאנת

,

רושיא

,

תוירחא

,

גצמ

וא

תוברע

םהשלכ

לש

Research In Motion Limited

לשו

תורבחה

תופנוסמה

הל

)

"

RIM

("

ו

-

RIM

אל

תיארחא

יאל

-

םיקויד

,

תואיגש

וא

תוטמשה