BlackBerry Curve 8530 8520 - דוחות בדיקה

background image

תיטוחלאה

וא

להנמ

תכרעמה

םייושע

שמתשהל

חודב

ןוחבאה

ידכ

עייסל

ךל

ןורתפב

היעבה

.

תלעפה

חוד

הקידב

םא

ןיא

ךתורשפאב

רבחתהל

תשרל

תיטוחלאה

וא

לבקל

השיג

םיתורישל

ןוגכ

תרבעה

תועדוה

ראודב

ינורטקלא

,

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

וא

להנמ

תכרעמה

יושע

שקבל

ךממ

ליעפהל

חולשלו

חוד

ןוחבא

.

קפס

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

וא

להנמ

תכרעמה

םייושע

שמתשהל

חודב

ןוחבאה

ידכ

עייסל

ךל

ןורתפב

היעבה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

תקידב

ןוחבא

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

לעפה

.

תגצה

חוד

הקידב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

תקידב

ןוחבא

.

5

.

ןמס

חוד

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

גצה

חוד

.

תחילש

חוד

הקידב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

תקידב

ןוחבא

.

5

.

ןמס

חוד

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

חוד

ראוד

ינורטקלא

וא

חוד

דוק

יוהיז

ישיא

.

ךירדמ

שמתשמל

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

302

background image

תקיחמ

חוד

הקידב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

תקידב

ןוחבא

.

5

.

ןמס

חוד

.

6

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

7

.

ץחל

לע

קחמ

וא

לע

קחמ

לוכה

.

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

רשאכ

התא

רידגמ

תא

ןעמנ

תרירב

לדחמה

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

חלוש

תא

חודה

ותואל

ןעמנ

לכב

םעפ

התאש

חלוש

חוד

הקידב

.

םא

ךנוצרב

ןייצל

ןעמנ

לכב

םעפ

התאש

חלוש

חוד

,

לא

רידגת

תא

ןעמנ

תרירב

לדחמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

4

.

ץחל

לע

תקידב

ןוחבא

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

7

.

דלקה

תא

יטרפ

שיא

רשקה

.

8

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

9

.

ץחל

לע

רומש

.

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

הסנ

ליעפהל

בוש

תא

חוד

הקידבה

.

חודב

הקידבה

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

ץחל

לע

רוזח

לע

לכ

םיבלשה

.

אדו

יכ

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

.

םא

ןיא

ךתורשפאב

חולשל

חוד

הקידב

תבותכל

אוד

"

ל

,

הסנ

חולשל

תא

חודה

דוקל

יוהיז

ישיא

.

ןפואב

המוד

,

םא

ןיא

ךתורשפאב

חולשל

חוד

הקידב

דוקל

יוהיז

ישיא

,

הסנ

חולשל

תא

חודה

תבותכל

אוד

"

ל

.

תגצה

רפסמ

הסריגה

לש

BlackBerry Device Software

רישכמב

ךלש

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תודוא

.

ידכ

רוזחל

תויורשפאל

ןקתהה

,

שקה

שולש

םימעפ

לע

שקמ

Escape

.

ךירדמ

שמתשמל

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

303

background image

תוחוד

ןוחבא

לש

Wi-Fi

םאתהב

םגדל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ןכתיי

הנוכתש

וז

הניא

תכמתנ

.

תודוא

תוחוד

ןוחבא

לש

Wi-Fi

תוחוד

ןוחבא

לש

Wi-Fi®

םיקפסמ

םיטרפ

לע

הרוצתה

רוביחהו

לש

Wi-Fi

רובע

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

.

םא

ןיא

ךתורשפאב

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

וא

לבקל

השיג