BlackBerry Curve 8530 8520 - שינוי שפת ההקלדה

background image

תיטוחלאה

ךלש

וא

םע

להנמ

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

Language

)

הפש

(

.

3

.

הנש

תא

הדשה

תפש

הדלקה

.

ךירדמ

שמתשמל

הפש

193

background image

4

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

5

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

שומיש

רוציקב

ךרדה

רבעמל

ןיב

תופש

הדלקה

ךות

ידכ

הדלקה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

ןיקתהל

רתוי

הפשמ

תחא

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

וא

םע

להנמ

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ךסמב

'

הפש

,'

קודב

םא

ךרעה

הדשב

רוציק

ךרד

תריחבל

תפש

הדלקה

ליכמ

תא

ךרעה

Alt-Enter

וא

תא

ךרעה

Shift-Space

.

3

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

םא

הדשב

רוציק

ךרד

תריחבל

תפש

הדלקה

ךרעה

אוה

Alt-Enter

,

קזחה

תא

שקמ

Alt

ץוחל

תעב

הדלקהה

שקהו

Enter

.

ךשמה

קיזחהל

תא

שקמ

Alt

ץוחל

ץחלו

לע

הפשה

היוצרה

.

םא

הדשב

רוציק

ךרד

תריחבל

תפש

הדלקה

ךרעה

אוה

Shift-Space

,

קזחה

תא

שקמ

Shift

ץוחל

תעב

הדלקהה

שקהו

לע

שקמ

חוורה

.

ךשמה

קיזחהל

תא

שקמ

Shift

ץוחל

ץחלו

לע

הפשה

היוצרה

.

יוניש

רוציק

ךרדה

תפלחהל

תופש

הדלקה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

ןיקתהל

רתוי

הפשמ

תחא

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

וא

םע

להנמ

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

Language

)

הפש

(

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רוציק

ךרד

תריחבל

תפש

הדלקה

.

4

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

לעפה

הריחב

הריהמ

.

5

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

Save

)

רומש

(

.

לורטנ

רוציק

ךרדה

תפלחהל

תופש

הדלקה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

ןיקתהל

רתוי

הפשמ

תחא

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

וא

םע

להנמ

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה