BlackBerry Curve 8530 8520 - קפסולות BrickBreaker

background image

BrickBreaker

ךרוא

:

הלוספק

וז

הכיראמ

תא

טבחמה

.

יטיא

:

הלוספק

וז

הטאמ

תא

רודכה

.

חדקא

:

הלוספק

וז

תרשפאמ

ךל

תוריל

השולש

םירודכ

רבעל

םינבלה

;

רודכ

לוכי

סורהל

םינבל

ןניאש

תוריבש

.

רזייל

:

הלוספק

וז

תרשפאמ

ךל

תוריל

רפסמ

אל

לבגומ

לש

ינרק

רזייל

רבעל

םינבלה

.

הבורמ

:

הלוספק

וז

הסינכמ

העברא

םירודכ

הלועפל

.

סופת

:

הלוספק

וז

תרשפאמ

ךל

סופתל

תא

רודכה

קיזחהלו

וב

.

לטה

:

הלוספק

וז

הנשמ

תא

ןוויכ

טבחמה

.

ףוטע

:

הלוספק

וז

תרשפאמ

ךל

עינהל

תא

טבחמה

לא

רבעמ

הצקל

ךסמה

.

הצצפ

:

הלוספק

וז

תסרוה

תא

הנבלה

האבה

הבש

עגפת

הבסמו

קזנ

םינבלל

תוכומס

.

םייח

:

הלוספק

וז

הקינעמ

ךל

ךרוא

םייח

ףסונ

.

ךירדמ

שמתשמל

BrickBreaker

311

background image

דוקינ

לש

BrickBreaker

תסיפת

הלוספק

:

50

תודוקנ

תיירי

חדקא

הנבלב

:

50

תודוקנ

העיגפ

הנבלב

םע

רודכה

:

10

תודוקנ

תיירי

רזייל

הנבלב

:

10

תודוקנ

תסירה

הנבל

םע

הצצפ

:

5

תודוקנ

תלעפה

BrickBreaker

ידכ

זיזהל

תא

טבחמה

,

קלחה

תא

ךעבצא

הנימי

וא

הלאמש

לע

חול

הביקעה

.

ידכ

ררחשל

תא

רודכה

בצמב

'

סופת

,'

ץחל

לע

שקמ

חוור

.

ידכ

תוריל

רזיילב

וא

חדקאב

,

שקה

לע

שקמ

חוורה

.

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תרבגומ

דצב

ןימי

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ידכ

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תשלחומ

דצב

ןימי

לש

רישכמה

.

ידכ

קיתשהל

תא

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

לעפה

/

ההשה

/

קתשה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

ידכ

לטבל

תא

הקתשהה

,

ץחל

בוש

לע

שקמ

לעפה

/

ההשה

/

קתשה

.

עדימ

רושק

תרבגה

תמצוע

לוקה

תרזעב

תנוכת

תרבגה

תמצוע

לוקה

,

107

רפש

תא

תוכיא

לוקה

לש

םירישה

,

107

תרדגה

תוריהמ

טבחמה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םיקחשמ

,

ץחל

לע

למסה

BrickBreaker

.

2

.

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

ךירדמ

שמתשמל