Pomoc usługi BlackBerry Curve 8530 8520

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

Wersja: 5.0

Podręcznik użytkownika

Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem

www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-643442-0813085432-009

background image

Spis treści

BlackBerry — Zapraszamy!............................................................................................................................................................

9

Dostępność funkcji.........................................................................................................................................................................

9

Gdzie znaleźć więcej informacji......................................................................................................................................................

10

Rozpoczęcie użytkowania urządzenia............................................................................................................................................

10

Nawigacja i wpisywanie tekstu.......................................................................................................................................................

11

Podstawowe informacje o urządzeniu BlackBerry..........................................................................................................................

12

Rozwiązywanie problemów – podstawy.........................................................................................................................................

15

Skróty.............................................................................................................................................................................................

19

Skróty do podstawowych funkcji BlackBerry..................................................................................................................................

19

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

19

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

20

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

21

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

21

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

22

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

23

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

23

Wyszukiwanie — skróty..................................................................................................................................................................

24

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

24

Rozwiązywanie problemów ze skrótami.........................................................................................................................................

25

Telefon............................................................................................................................................................................................

26

Podstawowe informacje o telefonie................................................................................................................................................

26

Połączenia alarmowe.....................................................................................................................................................................

29

Głośność.........................................................................................................................................................................................

31

Poczta głosowa..............................................................................................................................................................................

32

Szybkie wybieranie.........................................................................................................................................................................

32

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

33

Dzienniki połączeń..........................................................................................................................................................................

35

Połączenia oczekujące...................................................................................................................................................................

37

Przekazywanie połączeń................................................................................................................................................................

37

Blokowanie połączeń......................................................................................................................................................................

39

Łączenie się tylko z określonymi numerami...................................................................................................................................

40

Inteligentne wybieranie...................................................................................................................................................................

42

Wiele numerów telefonów..............................................................................................................................................................

43

Opcje telefonu................................................................................................................................................................................

44

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

46

Rozwiązywanie problemów z telefonem.........................................................................................................................................

47

Polecenia głosowe..........................................................................................................................................................................

50

background image

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego...........................................................................................................

50

Dostępne polecenia głosowe..........................................................................................................................................................

50

Zmiana języka poleceń głosowych.................................................................................................................................................

51

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych..............................................................................................................................

51

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych............................................................................................................................................

51

Poprawa rozpoznawania głosu.......................................................................................................................................................

52

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów...................................................................................................

52

Wiadomości....................................................................................................................................................................................

53

Podstawowe informacje o wiadomościach.....................................................................................................................................

53

Wiadomości e-mail.........................................................................................................................................................................

58

Wiadomości PIN.............................................................................................................................................................................

68

Wiadomości SMS...........................................................................................................................................................................

69

Wiadomości MMS...........................................................................................................................................................................

74

Opcje listy wiadomości...................................................................................................................................................................

78

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME...................................................................................................................

82

Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes.............................................................................................................

89

Wiadomości chronione kluczem PGP............................................................................................................................................

90

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

97

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami................................................................................................................................

98

Pliki i załączniki...............................................................................................................................................................................

103

Pliki i załączniki - podstawy............................................................................................................................................................

103

Zarządzanie plikami i załącznikami................................................................................................................................................

106

Dokumenty.....................................................................................................................................................................................

107

Arkusze kalkulacyjne......................................................................................................................................................................

108

Pliki multimedialne..........................................................................................................................................................................

109

Prezentacje.....................................................................................................................................................................................

109

Załączniki w postaci wizytówek vCard............................................................................................................................................

110

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

111

Rozwiązywanie problemów: załączniki...........................................................................................................................................

111

Dostęp do multimediów..................................................................................................................................................................

113

Pliki dźwiękowe i wideo..................................................................................................................................................................

113

Kamera wideo.................................................................................................................................................................................

119

Aparat.............................................................................................................................................................................................

121

Obrazy............................................................................................................................................................................................

122

Zarządzanie plikami multimedialnymi.............................................................................................................................................

125

Karty pamięci i karty multimedialne................................................................................................................................................

127

Przesyłanie i pobieranie plików multimedialnych............................................................................................................................

130

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

135

Rozwiązywanie problemów z multimediami...................................................................................................................................

136

background image

Przeglądarka..................................................................................................................................................................................

139

Podstawowe informacje o przeglądarce.........................................................................................................................................

139

Zakładki przeglądarki......................................................................................................................................................................

143

Kanały internetowe.........................................................................................................................................................................

145

Opcje przeglądarki..........................................................................................................................................................................

147

Zabezpieczenia przeglądarki..........................................................................................................................................................

151

Dane Push przeglądarki.................................................................................................................................................................

154

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

155

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką....................................................................................................................................

156

Data, godzina i alarm......................................................................................................................................................................

158

Samodzielne ustawianie daty i godziny..........................................................................................................................................

158

Automatyczne uzyskiwanie informacji o dacie i godzinie z sieci bezprzewodowej........................................................................

158

Zmiana elementu wyświetlanego na wyświetlaczu w czasie ładowania urządzenia......................................................................

159

Zmiana tarczy zegara.....................................................................................................................................................................

159

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej.............................................................................................................................................

159

Włączanie trybu zegara nocnego...................................................................................................................................................

159

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego....................................................................................................................................

160

Włączanie alarmu...........................................................................................................................................................................

160

Wyciszanie alarmu.........................................................................................................................................................................

160

Zmienianie opcji powiadamiania o stanie alarmu...........................................................................................................................

161

Korzystanie ze stopera...................................................................................................................................................................

161

Ustawianie licznika czasu...............................................................................................................................................................

161

Zmienianie opcji powiadamiania o stanie licznika czasu................................................................................................................

161

Rozwiązywanie problemów z datą, godziną i alarmem..................................................................................................................

162

Osobisty organizator.......................................................................................................................................................................

163

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

163

Kalendarz.......................................................................................................................................................................................

170

Zadania...........................................................................................................................................................................................

183

Notatki............................................................................................................................................................................................

186

Przypisywanie kategorii do kontaktów, zadań i notatek.................................................................................................................

187

Kalkulator........................................................................................................................................................................................

189

Dzwonki, dźwięki i alarmy...............................................................................................................................................................

190

Dzwonki, dźwięki i alarmy - podstawowe informacje......................................................................................................................

190

Sygnalizacja za pomocą diody LED...............................................................................................................................................

193

Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami..................................................................................................

194

Pisanie............................................................................................................................................................................................

195

Podstawowe informacje o wpisywaniu danych...............................................................................................................................

195

background image

Metody wprowadzania tekstu.........................................................................................................................................................

196

Opcje pisania..................................................................................................................................................................................

197

Sprawdzanie pisowni......................................................................................................................................................................

198

Słownik niestandardowy.................................................................................................................................................................

200

Autotekst.........................................................................................................................................................................................

202

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

203

Rozwiązywanie problemów z pisaniem..........................................................................................................................................

204

Język..............................................................................................................................................................................................

205

Zmiana języka ekranu....................................................................................................................................................................

205

Dodawanie języka ekranu..............................................................................................................................................................

205

Usuwanie języka ekranu.................................................................................................................................................................

205

Język wprowadzania tekstu — informacje......................................................................................................................................

205

Zmiana języka wprowadzania tekstu..............................................................................................................................................

205

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania............................................................................

206

Zmienianie skrótu przełączania języków wprowadzanego tekstu..................................................................................................

206

Wyłączanie skrótu przełączania języków wprowadzania tekstu.....................................................................................................

206

Zmiana sposobu wyświetlania kontaktów.......................................................................................................................................

207

Rozwiązywanie problemów z językiem..........................................................................................................................................

207

Zmiana języka poleceń głosowych.................................................................................................................................................

207

Wyświetlacz i klawiatura.................................................................................................................................................................

208

Podświetlenie.................................................................................................................................................................................

208

Opcje wyświetlania.........................................................................................................................................................................

208

Klawiatura.......................................................................................................................................................................................

211

Kompozycje....................................................................................................................................................................................

213

Rozwiązywanie problemów: Wyświetlacz......................................................................................................................................

214

Wyszukiwanie.................................................................................................................................................................................

215

Wiadomości, załączniki i strony WWW...........................................................................................................................................

215

Dane organizatora..........................................................................................................................................................................

218

Wyszukiwanie — skróty..................................................................................................................................................................

219

Synchronizacja...............................................................................................................................................................................

220

Informacje na temat synchronizacji................................................................................................................................................

220

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową................................................................................................

220

Usuwanie wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową.............................................................................................................

221

Wymagania dotyczące synchronizowania danych organizatora przy użyciu łącza bezprzewodowego.........................................

221

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową.................................................................................................

221

Konflikty podczas synchronizacji — informacje..............................................................................................................................

222

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail........................................................................................................

222

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych..........................................................................................................................

223

background image

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje.......................................................................

223

Wymagania dotyczące przywracania danych przy użyciu łącza bezprzewodowego.....................................................................

223

Usuwanie danych urządzenia, aplikacji innych producentów lub plików na karcie multimedialnej................................................

224

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą urządzenia.....................................................................

224

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją.................................................................................................................................

225

Technologia Bluetooth....................................................................................................................................................................

227

Technologia Bluetooth - podstawy.................................................................................................................................................

227

Opcje technologii Bluetooth............................................................................................................................................................

230

Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth......................................................................................................................

235

Technologia GPS...........................................................................................................................................................................

237

Technologia GPS — informacje.....................................................................................................................................................

237

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS....................................................................................................................................

237

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia....................................................................................................................................

238

Uniemożliwianie innym śledzenia Twojej lokalizacji.......................................................................................................................

238

Rozwiązywanie problemów z technologią GPS.............................................................................................................................

238

Mapy...............................................................................................................................................................................................

240

Podstawowe informacje o mapach.................................................................................................................................................

240

Nawigacja.......................................................................................................................................................................................

242

Zakładki map..................................................................................................................................................................................

243

Opcje mapy....................................................................................................................................................................................

244

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

246

Rozwiązywanie problemów z mapami............................................................................................................................................

246

Aplikacje.........................................................................................................................................................................................

248

Wielozadaniowość – informacje.....................................................................................................................................................

248

Pozostawienie działającej aplikacji i przełączenie do innej aplikacji..............................................................................................

248

Pozostawienie działającej aplikacji i powrót do ekranu głównego..................................................................................................

248

Zamykanie aplikacji........................................................................................................................................................................

249

Dodawanie aplikacji - informacje....................................................................................................................................................

249

Aplikacje do komunikacji błyskawicznej – informacje.....................................................................................................................

250

Aplikacje do obsługi sieci społecznościowych – informacje...........................................................................................................

250

Dodanie, zaktualizowanie lub powrót do poprzedniej wersji aplikacji za pomocą centrum aplikacji..............................................

250

Dodawanie aplikacji........................................................................................................................................................................

251

Wyświetlanie właściwości aplikacji.................................................................................................................................................

251

Usuwanie aplikacji innego producenta...........................................................................................................................................

251

Wyświetlanie monitu o podanie hasła dostępu do urządzenia przed dodaniem aplikacji..............................................................

251

Wyświetlanie informacji o rozmiarze bazy danych aplikacji...........................................................................................................

252

Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji..............................................................................................................................

252

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami.......................................................................................................................................

252

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

253

Uaktualnianie BlackBerry Device Software — informacje..............................................................................................................

253

Aktualizacja BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.....................................................................

253

Powrót do poprzedniej wersji BlackBerry Device Software............................................................................................................

254

Usuwanie poprzedniej wersji BlackBerry Device Software............................................................................................................

254

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software, które można zainstalować za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej...........................................................................................................................................

254

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pomocą witryny internetowej - informacje....................................

255

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej............................................

255

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software.............................................................................

256

Zasięg sieci bezprzewodowej.........................................................................................................................................................

257

Włączanie połączenia z siecią bezprzewodową.............................................................................................................................

257

Wyłączanie połączenia z siecią bezprzewodową...........................................................................................................................

257

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu.................................................................................................

257

Sieci bezprzewodowe, z którymi łączy się urządzenie...................................................................................................................

258

Zmiana prędkości połączenia w sieci bezprzewodowej.................................................................................................................

258

Włączanie powiadamiania o zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą diody LED.....................................................................

258

Sprawdzanie stanu połączeń i usług sieciowych............................................................................................................................

259

Roaming.........................................................................................................................................................................................

259

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych.................................................................................................................................

260

Rozwiązywanie problemów z zasięgiem sieci bezprzewodowej....................................................................................................

262

Technologia Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

263

Łączenie się z siecią Wi-Fi - informacje.........................................................................................................................................

263

Włączanie technologii Wi-Fi...........................................................................................................................................................

263

Łączenie się z siecią Wi-Fi.............................................................................................................................................................

263

Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą metody Push Button Setup....................................................................................................

264

Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą metody PIN............................................................................................................................

264

Profile Wi-Fi - informacje................................................................................................................................................................

265

Zmiana kolejności profilów Wi-Fi....................................................................................................................................................

265

Usuwanie profilu Wi-Fi....................................................................................................................................................................

265

Zapobieganie łączeniu się urządzenia z siecią Wi-Fi.....................................................................................................................

266

Wyłączanie monitu, który pojawia się dla hotspotów i sieci Wi-Fi, z którymi łączysz się ręcznie...................................................

266

Zaawansowane Wi-Fi ustawienia połączenia.................................................................................................................................

266

Ustawienia połączenia UMA...........................................................................................................................................................

270

Technologia Wi-Fi – rozwiązywanie problemów.............................................................................................................................

270

Zasilanie, bateria i pamięć..............................................................................................................................................................

272

Wyłączanie urządzenia...................................................................................................................................................................

272

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało...............................................................................

272

background image

Resetowanie urządzenia................................................................................................................................................................

272

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora..........................................................................................................................

272

Wydłużanie żywotności akumulatora..............................................................................................................................................

273

Formatowanie pamięci urządzenia lub karty multimedialnej..........................................................................................................

273

Wyświetlanie ilości dostępnej pamięci............................................................................................................................................

273

Efektywna eksploatacja: Zapewnianie wolnej pamięci w urządzeniu.............................................................................................

274

Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się.....................................................................................................

274

Karta SIM........................................................................................................................................................................................

275

Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje..........................................................................................................................

275

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM..............................................................................................................................

275

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów...................................................................................................................

275

Kopiowanie kontaktu z listy kontaktów na kartę SIM......................................................................................................................

276

Edycja kontaktów zapisanych na karcie SIM..................................................................................................................................

276

Usuwanie kontaktów z karty SIM....................................................................................................................................................

276

Zapisywanie wiadomości SMS na karcie SIM................................................................................................................................

276

Zabezpieczenia karty SIM – informacje..........................................................................................................................................

277

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN.......................................................................................................................................

277

Zmiana kodu PIN karty SIM............................................................................................................................................................

277

Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu................................................................................................................................

277

Zabezpieczenia..............................................................................................................................................................................

279

Zabezpieczenia - podstawy............................................................................................................................................................

279

Ochrona haseł................................................................................................................................................................................

281

Szyfrowanie....................................................................................................................................................................................

284

Czyszczenie pamięci......................................................................................................................................................................

286

Certyfikaty.......................................................................................................................................................................................

288

Klucze PGP....................................................................................................................................................................................

296

Serwery certyfikatów......................................................................................................................................................................

303

Magazyny kluczy............................................................................................................................................................................

305

Karty inteligentne............................................................................................................................................................................

308

Tokeny oprogramowania................................................................................................................................................................

312

Ustawienia VPN..............................................................................................................................................................................

313

Automatyczna diagnostyka zabezpieczeń — informacje...............................................................................................................

314

Sprawdzanie programu zabezpieczającego...................................................................................................................................

314

Kontrolowanie aplikacji innych producentów..................................................................................................................................

315

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem............................................................................................................................

319

Rejestry usług i raporty diagnostyczne...........................................................................................................................................

321

Rejestry usług.................................................................................................................................................................................

321

Raporty diagnostyczne...................................................................................................................................................................

322

Raporty diagnostyczne Wi-Fi..........................................................................................................................................................

324

background image

Opcje dostępności..........................................................................................................................................................................

326

Opcje ułatwień dostępu – informacje..............................................................................................................................................

326

Wyświetlanie napisów w filmach....................................................................................................................................................

326

Zmiana czcionki ekranu..................................................................................................................................................................

326

Użycie odwróconego kontrastu na ekranie.....................................................................................................................................

326

Wykorzystywanie skali szarości na ekranie....................................................................................................................................

327

Ustawienie liczby ikon widocznych na ekranie głównym................................................................................................................

327

Włączanie dźwięków wydarzeń......................................................................................................................................................

327

Przypisywanie dzwonków i alarmów do kontaktu...........................................................................................................................

327

Obsługa TTY..................................................................................................................................................................................

328

Wybieranie głosowe.......................................................................................................................................................................

329

Autotekst.........................................................................................................................................................................................

329

Inteligentne wprowadzanie tekstu..................................................................................................................................................

329

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

331

BrickBreaker — informacje.............................................................................................................................................................

331

Kapsułki w grze BrickBreaker.........................................................................................................................................................

331

BrickBreaker — punktacja..............................................................................................................................................................

332

Gra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

332

Regulacja głośności........................................................................................................................................................................

332

Ustawianie szybkości ruchu paletki................................................................................................................................................

333

Przesyłanie rekordu do witryny internetowej rekordów gry BrickBreaker.......................................................................................

333

Sprawdzanie najlepszych wyników na stronie gry BrickBreaker....................................................................................................

333

Gra Word Mole...............................................................................................................................................................................

334

Podstawy gry Word Mole................................................................................................................................................................

334

Gry jednoosobowe..........................................................................................................................................................................

335

Gry wieloosobowe..........................................................................................................................................................................

336

Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole.................................................................................................................................

338

Słownik pojęć..................................................................................................................................................................................

339

Informacje prawne..........................................................................................................................................................................

344