BlackBerry Curve 8530 8520 - Kalkulator

background image

Kalkulator

Korzystanie z kalkulatora

Aby nacisnąć klawisz kalkulatora, naciśnij odpowiadający mu klawisz na klawiaturze urządzenia BlackBerry®.

Aby skorzystać z funkcji dodatkowej umieszczonej na klawiszu kalkulatora, naciśnij klawisz Alt i odpowiedni klawisz
na klawiaturze urządzenia.

Przeliczanie jednostek miary

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kalkulator.
2. Wpisz liczbę.
3. Naciśnij klawisz Menu.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zamienić wartość wyrażoną w angielskim systemie miar na wartość metryczną, kliknij przycisk Na wartości

metryczne.

• Aby zamienić wartość metryczną na wartość wyrażoną w angielskim systemie miar, kliknij przycisk Z wartości

metrycznych.

5. Kliknij odpowiedni rodzaj konwersji.

Podręcznik użytkownika

Osobisty organizator

189