BlackBerry Curve 8530 8520 - Podstawowe informacje o przeglądarce

background image

Podstawowe informacje o przeglądarce

Przeglądanie stron WWW

Otwieranie strony WWW

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, na urządzeniu BlackBerry® mogą pojawić się różne przeglądarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat wynikających z korzystania z określonej przeglądarki, skontaktuj się z
dostawcą usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli na ekranie pojawi się pole adresu, wprowadź adres.
• Jeśli na ekranie nie pojawi się pole adresu, naciśnij klawisz

. Kliknij polecenie Przejdź do. Wpisz adres

WWW.

3. Naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie w Internecie

Aby wykonać tę czynność, Twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry® Internet Service
obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli na ekranie pojawi się pole Szukaj tutaj, wpisz wyszukiwany tekst.
• Jeśli na ekranie nie pojawi się pole Szukaj tutaj, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Przejdź do. Wpisz

wyszukiwany tekst.

3. Naciśnij klawisz Enter.

Zmiana widoku przeglądarki

Strony WWW można wyświetlać w widoku kolumny lub widoku strony. W widoku kolumny strony WWW wyświetlane
są w formacie widoku telefonu. W widoku strony wyświetlane są one w formacie szerokoekranowym, który jest podobny
do tego, w jakim wyświetlane są w przeglądarce w komputerze.
1. Po otwarciu strony WWW naciśnij klawisz Menu .
2. Kliknij opcję Widok kolumny lub Widok strony.

Powiększanie lub zmniejszanie strony WWW

1. Na stronie internetowej naciśnij klawisz Menu.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

139

background image

2. Kliknij polecenie Powiększ lub Zmniejsz.

Aby wrócić do pierwotnego rozmiaru strony, naciśnij klawisz Escape.

Powrót do poprzedniej i przechodzenie do następnej strony WWW

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij opcję Wstecz lub Dalej.

Odświeżanie strony WWW

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Odśwież.

Zapisywanie strony internetowej w głównej aplikacji wiadomości

Zawartość zapisanej strony WWW była aktualna w chwili zapisu.
1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Zapisz stronę.
3. Kliknij przycisk OK.

Zatrzymywanie wczytywania strony WWW

1. W trakcie ładowania strony WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Zatrzymaj.

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, załączniku lub na stronie WWW

Aby wyszukać tekst w prezentacji, musi być ona wyświetlona w widoku tekstu lub tekstu i slajdu.

1. Naciśnij klawisz Menu w wiadomości, załączniku lub na stronie WWW.
2. Kliknij przycisk Znajdź.
3. Wpisz tekst.
4. Naciśnij klawisz Enter.

Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu, naciśnij klawisz Menu. Kliknij opcję Znajdź następne.

Wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych stron WWW

W zależności od przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych lub dodawania zakładek, po kliknięciu
strony internetowej w historii przeglądarki lub na liście zakładek strona może otworzyć się w przeglądarce, która została
użyta do odwiedzenia tej strony, a nie w przeglądarce domyślnej. Za korzystanie z innej przeglądarki mogą zostać
naliczone dodatkowe opłaty. Więcej informacji o opłatach wiążących się z każdą przeglądarką dostępną w Twoim
urządzeniu BlackBerry® można uzyskać od dostawcy usług bezprzewodowych.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz Menu.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

140

background image

3. Kliknij opcję Historia.

Powrót do strony głównej

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij opcję Strona główna.

Zamykanie przeglądarki

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij Zamknij.

Wyświetlanie, kopiowanie i przesyłanie dalej adresów

Wyświetlanie adresu strony WWW

1. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij polecenie Adres strony.

Wyświetlanie adresu łącza lub obrazu

1. Na stronie WWW zaznacz łącze lub obraz, bądź zatrzymaj na nim kursor.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij opcję Adres łącza lub Adres obrazu.

Kopiowanie adresu strony WWW, łącza lub zdjęcia

1. Na stronie WWW wykonaj jedną z następujących czynności:

• Zaznacz łącze lub zatrzymaj na nim kursor. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Adres łącza.
• Zaznacz obraz lub zatrzymaj na nim kursor. Naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Adres obrazu.
• Naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Adres strony.

2. Kliknij opcję Kopiuj adres.

Aby wkleić adres, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Wklej.

Wysyłanie adresu strony WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Przy otwartej stronie WWW naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij opcję Wyślij adres.
4. Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz Escape.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

141

background image

Wysyłanie łącza lub obrazu ze strony WWW

1. Na stronie WWW zaznacz łącze lub obraz, bądź zatrzymaj na nim kursor.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij opcję Adres łącza lub Adres obrazu.
4. Kliknij opcję Wyślij adres.
5. Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz Escape.

Wyświetlanie obrazów i odtwarzanie plików multimedialnych

Odtwarzanie pliku multimedialnego na stronie internetowej

1. Na stronie WWW kliknij plik multimedialny.
2. Kliknij przycisk Otwórz.

Zapisywanie muzyki lub filmów ze stron WWW

1. Po otwarciu przeglądarki kliknij łącze do utworu lub filmu.
2. Kliknij Zapisz.
3. Wpisz nazwę utworu lub filmu.
4. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie pełnego obrazu na stronie WWW

1. Na stronie WWW zaznacz obraz lub zatrzymaj na nim kursor.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Pełny obraz.

Przybliżanie lub oddalanie widoku zdjęcia

1. Przy wyświetlonym zdjęciu naciśnij klawisz Menu.
2. Kliknij opcję Skaluj.

Aby przywrócić pierwotny rozmiar zdjęcia, naciśnij klawisz Menu. Kliknij opcję Dopasuj do ekranu.

Aby przybliżyć obraz, naciśnij klawisz Escape raz przy włączonym aparacie lub dwa razy w aplikacji do obsługi
multimediów.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

142