BlackBerry Curve 8530 8520 - Połączenia alarmowe

background image

Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe — informacje

Jeśli jesteś poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, a widać wskaźnik zasięgu SOS, możesz dzwonić tylko na numery
alarmowe. Urządzenie BlackBerry® pozwala na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet wtedy, gdy jest
zablokowane. W zależności od modelu urządzenia i sieci bezprzewodowej, z którą jest ono połączone, urządzenie
pozwala na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet wtedy, gdy nie włożono do niego karty SIM. Jeśli w chwili
inicjowania połączenia alarmowego połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone, urządzenie automatycznie
nawiąże takie połączenie.

Połączenia alarmowe można wykonywać tylko przez wybieranie oficjalnie obowiązujących numerów awaryjnych, np.
911 (w Stanach Zjednoczonych) lub 112 (w Unii Europejskiej).

Uwaga: Nie należy polegać na żadnym urządzeniu bezprzewodowym w przypadku konieczności skomunikowania się
w ważnej sprawie, w tym w nagłych wypadkach. Numery alarmowe mogą się różnić w zależności od lokalizacji, a
połączenia alarmowe mogą być blokowane lub zakłócane przez sieć, otoczenie lub interferencję.

Alarmowy tryb oddzwaniania — informacje

W przypadku, gdy urządzenie BlackBerry® połączone jest z siecią CDMA, po zakończeniu połączenia alarmowego
włączony zostanie alarmowy tryb oddzwaniania. Ten tryb umożliwia centrali oddzwonienie do użytkownika w celu
określenia w przybliżeniu jego położenia. W przypadku niektórych dostawców usług bezprzewodowych alarmowy tryb
oddzwaniania jest aktywny przez pięć minut lub jest anulowany po wykonaniu połączenia niebędącego połączeniem
alarmowym.

W trybie tym nie można wysyłać ani odbierać wiadomości ani przeglądać stron WWW.

Urządzenie pracuje w alarmowym trybie oddzwaniania, zawsze gdy zostanie wykonane połączenie niebędące
połączeniem alarmowym.

Połączenia alarmowe

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeżeli klawiatura lub urządzenie BlackBerry® jest odblokowane, na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.

Wpisz numer alarmowy. Naciśnij klawisz Send.

• Jeżeli klawiatura jest zablokowana, wpisz numer alarmowy. Naciśnij klawisz Send.

Podręcznik użytkownika

Telefon

29

background image

• Jeżeli urządzenie jest zablokowane, naciśnij klawisz Menu. Kliknij polecenie Połączenie alarmowe. Kliknij

Tak.Jeżeli klawiatura lub urządzenie jest zablokowane, albo urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, wpisz
numer alarmowy. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Technologia GPS — informacje

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

W urządzeniu BlackBerry® można korzystać z technologii GPS, aby uzyskać informacje o położeniu z systemu GPS
oraz korzystać z aplikacji i usług opartych na lokalizacji. Aplikacje te mogą wykorzystywać informacje lokalizacyjne GPS
do podawania wskazówek dla kierowców.

Jeśli urządzenie nie posiada wbudowanego odbiornika GPS lub dostawca usług bezprzewodowych nie zapewnia usług
opartych na lokalizacji, a chcesz korzystać z technologii GPS, możesz połączyć urządzenie BlackBerry z odbiornikiem
GPS obsługującym technologię Bluetooth. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług
bezprzewodowych.

Jeśli urządzenie jest połączone z siecią CDMA, w przypadku wykonania połączenia alarmowego lub przy włączonym
alarmowym trybie oddzwaniania centrala alarmowa może, korzystając z technologii GPS, w przybliżeniu określić
położenie użytkownika urządzenia BlackBerry®.
Uwaga: Kontaktując się z centralą w trybie alarmowym należy zawsze podawać możliwie jak najwięcej informacji na
temat położenia. Centrale alarmowe mogą nie być w stanie określić położenia urządzenia korzystając jedynie z
technologii GPS.

Włączanie technologii GPS

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® i sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.

Opcje GPS pojawiające się w urządzeniu mogą różnić się nieco od opcji widocznych w tym zadaniu.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.
3. Kliknij opcję GPS.
4. Zmień ustawienie w polu Usługi GPS na Lokalizowanie włączone.
5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Aby wyłączyć technologię GPS, w polu Usługi GPS ustaw opcję Lokalizowanie wyłączone.

Podręcznik użytkownika

Telefon

30