วิธีใช้ BlackBerry Curve 8530 8520

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

เวอรชัน: 5.0

คูมือผูใช

หากตองการคูมือผูใชฉบับลาสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/docs/smartphones

background image

SWDT643442-643442-0813115723-029

background image

สารบัญ

ยินดีตอนรับสู BlackBerry!.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

คนหาขอมูลเพิ่มเติม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10

เริ่มตนการใชอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10

การนาวิเกตและการพิมพ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ BlackBerry..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

11

การแกปญหา: ขอมูลพื้นฐาน...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14

ช็อตคัต....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17

ช็อตคัตขั้นพื้นฐานของ BlackBerry........................................................................................................................................................................................................................................................................................

17

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17

ช็อตคัตขอความ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18

ปุมลัดไฟลและเอกสารแนบ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21

ช็อตคัดแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22

การแกปญหา: ช็อตคัต.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22

โทรศัพท.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

23

โทรเบอรฉุกเฉิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26

ระดับเสียง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27

วอยซเมล.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28

โทรดวน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

การประชุมสาย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

บันทึกการโทร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31

สายเรียกซอน..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

การสงตอสาย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

การบล็อคการโทร...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

การโทรเบอรเฉพาะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

การโทรแบบอัจฉริยะ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

37

หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

38

ตัวเลือกโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

41

การแกปญหา: โทรศัพท..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

42

คำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

background image

ดำเนินการโดยใชคำสั่งเสียง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

คำสั่งเสียงที่ใชได....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

ปดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมตเสียง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

ปรับปรุงการรูจำเสียง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

ขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอความ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

ขอความอีเมล..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

52

ขอความ PIN...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

61

ขอความ SMS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

62

ขอความ MMS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

66

ตัวเลือกรายการขอความ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

70

ขอความที่ปองกันของ S/MIME..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

74

ขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes....................................................................................................................................................................................................................................................................

80

ขอความที่ปองกันของ PGP.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

81

ช็อตคัตขอความ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

86

การแกปญหา: ขอความ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

87

ไฟลและเอกสารแนบ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

92

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟลและเอกสารแนบ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

92

การจัดการไฟลและเอกสารแนบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

94

เอกสาร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

96

สเปรดชีท................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

96

ไฟลมีเดีย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

98

การนำเสนอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

98

การแนบผูติดตอ vCard...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

99

ปุมลัดไฟลและเอกสารแนบ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

99

การแกปญหา: เอกสารแนบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

100

มีเดีย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

101

ไฟลเสียงและวิดีโอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

101

กลองวิดีโอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

107

กลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

108

รูปภาพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

การจัดการไฟลมีเดีย................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

112

หนวยความจำและมีเดียการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

114

การถายโอนและการดาวนโหลดไฟลมีเดีย.............................................................................................................................................................................................................................................................................

117

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

122

การแกปญหา: มีเดีย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

123

background image

เบราเซอร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

125

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

125

บุคมารกของเบราเซอร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

128

เว็บฟด.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

131

ตัวเลือกเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

132

การรักษาความปลอดภัยเบราเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

136

ขอความจากเบราเซอร.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

138

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

139

การแกปญหา: เบราเซอร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

140

วันที่ เวลา และการเตือน..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

ตั้งคาวันที่และเวลาดวยตนเอง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

เรียกใชวันที่ และเวลาจากเครือขายไรสายโดยอัตโนมัติ.........................................................................................................................................................................................................................................................

142

เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่ออุปกรณของคุณกำลังชารจ.................................................................................................................................................................................................................................................

142

เปลี่ยนหนาปดนาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

แสดงโซนเวลาที่สอง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

เปดโหมดนาฬิกาปลุก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

ตั้งคาตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

เปดการเตือน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

144

ปดเสียงการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

144

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

144

ใชนาฬิกาจับเวลา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

144

ตั้งคาตัวจับเวลา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวจับเวลา...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

การแกปญหาวันที่ เวลา และการเตือน....................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

ผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

ปฏิทิน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

154

งาน..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

165

บันทึกชวยจำ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

การจัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ.............................................................................................................................................................................................................................................................................

170

เครื่องคิดเลข............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน............................................................................................................................................................................................................................................................................................

173

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน..........................................................................................................................................................................................................................................................

173

การแจงของ LED....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................

177

การพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

178

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

178

background image

วิธีปอนขอความดวยการพิมพ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

ตัวเลือกการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

พจนานุกรมที่กำหนดเอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

AutoText.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

การแกปญหา: การพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

ภาษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

เปลี่ยนภาษาที่แสดง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

เพิ่มภาษาที่แสดง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

ลบภาษาที่แสดง......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

เกี่ยวกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

เปลี่ยนภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

ใชช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพขณะคุณพิมพ...............................................................................................................................................................................................................................................

189

เปลี่ยนช็อตคัตสำหรับสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ........................................................................................................................................................................................................................................................

189

ปดช็อตคัตสำหรับสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ.............................................................................................................................................................................................................................................................

189

เปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลของผูติดตอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................

189

การแกปญหา: ภาษา................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

การแสดงผล และแปนพิมพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

ไฟแบ็คไลท.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

ตัวเลือกการแสดงผล...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

แปนพิมพ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

194

ธีม...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

การแกปญหา: การแสดงผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

คนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

ขอความ เอกสารแนบ และเว็บเพจ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

ขอมูลออรกาไนเซอร...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

200

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

201

การซิงโครไนซ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

ปรับขอความอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย...............................................................................................................................................................................................................................................................

202

ลบขอความอีเมลภายในเครือขายไรสาย.................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

สิ่งที่ตองทำกอน: การซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย..........................................................................................................................................................................................................................

203

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................

203

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

203

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน.......................................................................................................................................................................................................................................................................

204

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล..........................................................................................................................................................................................................................................................................

204

background image

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ....................................................................................................................................................................................................................................................................

204

สิ่งที่ตองทำกอน: การเรียกคืนขอมูลผานเครือขายไรสาย........................................................................................................................................................................................................................................................

204

ลบขอมูลอุปกรณ แอปพลิเคชันอื่น หรือไฟลมีเดียการด.........................................................................................................................................................................................................................................................

205

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................

205

การแกปญหา: การซิงโครไนซ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

205

เทคโนโลยี Bluetooth..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

207

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Bluetooth...........................................................................................................................................................................................................................................................................

207

ตัวเลือกเทคโนโลยี Bluetooth.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

210

การแกปญหา: เทคโนโลยี Bluetooth®...................................................................................................................................................................................................................................................................................

213

เทคโนโลยี GPS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

เกี่ยวกับเทคโนโลยี GPS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

เรียกใชตำแหนง GPS ของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

ปดระบบชวยเหลือในการคนหาตำแหนง................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

ปองกันไมใหบุคคลอื่นติดตามคนหาตำแหนงของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

216

การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

216

แผนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

217

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

217

การนาวิเกต..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

219

บุคมารกแผนที่........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

220

ตัวเลือกแผนที่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

221

ช็อตคัดแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

การแกปญหา: แผนที่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

แอปพลิเคชัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

เกี่ยวกับมัลติทาสกิ้ง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น..............................................................................................................................................................................................................................................

224

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและกลับไปที่หนาจอโฮมเพจ...................................................................................................................................................................................................................................................

224

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงาน.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันการสงขอความแบบทันที......................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเครือขายสังคม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เพิ่ม อัปเดต หรือกลับสูเวอรชันกอนหนาของแอปพลิเคชันโดยใช Application Center.........................................................................................................................................................................................................

226

เพิ่มแอปพลิเคชัน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

ดูคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

ลบแอปพลิเคชันอื่น.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

รับพรอมตใหปอนรหัสผานอุปกรณกอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน...........................................................................................................................................................................................................................................

227

ดูขนาดฐานขอมูลแอปพลิเคชัน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

227

ตรวจสอบการอัปเดตแอปพลิเคชัน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

227

การแกปญหา: แอปพลิเคชัน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

227

background image

BlackBerry Device Software..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

228

เกี่ยวกับการอัปเดต BlackBerry Device Software...................................................................................................................................................................................................................................................................

228

อัปเดต BlackBerry Device Software ผานเครือขายไรสาย.....................................................................................................................................................................................................................................................

228

กลับสูเวอรชันกอนหนาของ BlackBerry Device Software....................................................................................................................................................................................................................................................

228

ลบเวอรชันกอนหนาของ BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................................................................................................................................

229

ตรวจสอบอัปเดต BlackBerry Device Software ที่คุณสามารถติดตั้งผานเครือขายไรสาย......................................................................................................................................................................................................

229

เกี่ยวกับการอัปเดต BlackBerry Device Software จากเว็บไซต...............................................................................................................................................................................................................................................

229

อัปเดต BlackBerry Device Software จากเว็บไซต..................................................................................................................................................................................................................................................................

230

การแกปญหา: BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................................................................................................................................

230

การครอบคลุมเครือขายไรสาย................................................................................................................................................................................................................................................................................................

231

เปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

231

ปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

231

เปดหรือปดบริการขอมูลหรือตั้งคาตัวเลือกโรมมิ่ง.................................................................................................................................................................................................................................................................

231

เครือขายไรสายที่อุปกรณของคุณเชื่อมตอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

231

เปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมตอของเครือขายไรสาย................................................................................................................................................................................................................................................................

232

เปดการแจงแบบ LED สำหรับการครอบคลุมบริการไรสาย...................................................................................................................................................................................................................................................

232

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอเครือขาย และการบริการ.........................................................................................................................................................................................................................................................

232

โรมมิ่ง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

233

รายการเครือขายไรสายที่เลือกใช............................................................................................................................................................................................................................................................................................

234

การแกปญหาการครอบคลุมเครือขายไรสาย...........................................................................................................................................................................................................................................................................

235

เทคโนโลยี Wi-Fi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

เกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

เปดเทคโนโลยี Wi-Fi..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

เชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi โดยใชวิธีการตั้งคาปุม Push........................................................................................................................................................................................................................................................

238

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi โดยใชวิธี PIN...................................................................................................................................................................................................................................................................................

238

เกี่ยวกับโปรไฟล Wi-Fi...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

เปลี่ยนลำดับของโปรไฟล Wi-Fi.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

ลบโปรไฟล Wi-Fi..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

ปองกันอุปกรณของคุณไมใหเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi.......................................................................................................................................................................................................................................................

239

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นสำหรับฮอตสปอตและเครือขาย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมตอดวยตนเอง.......................................................................................................................................................................................................

240

การตั้งคาการเชื่อมตอ Wi-Fi ขั้นสูง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

240

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

243

การแกปญหาเทคโนโลยี Wi-Fi...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

244

พลังงาน แบตเตอรี่ และหนวยความจำ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

245

ปดอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

245

ตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ......................................................................................................................................................................................................................................................

245

รีเซ็ตอุปกรณ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

245

background image

ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

245

ยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

245

ฟอรแมตหนวยความจำอุปกรณหรือมีเดียการด......................................................................................................................................................................................................................................................................

246

ดูปริมาณหนวยความจำที่มีอยู.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

246

วิธีปฏิบัติที่ดี: การประหยัดหนวยความจำในอุปกรณของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................

246

หนวยความจำแอปพลิเคชันในอุปกรณของคุณเหลือนอย.......................................................................................................................................................................................................................................................

247

ซิมการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

248

เกี่ยวกับสมุดโทรศัพทในซิมการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

248

เพิ่มผูติดตอในซิมการดของคุณ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

248

คัดลอกผูติดตอจากซิมการดของคุณไปที่รายชื่อผูติดตอของคุณ.............................................................................................................................................................................................................................................

248

คัดลอกผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอของคุณลงในซิมการด........................................................................................................................................................................................................................................................

248

เปลี่ยนผูติดตอในซิมการด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

249

ลบผูติดตอในซิมการด.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

249

จัดเก็บขอความ SMS บนซิมการดของคุณ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

249

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยซิมการด...............................................................................................................................................................................................................................................................................

250

ปองกันซิมการดของคุณดวยรหัส PIN....................................................................................................................................................................................................................................................................................

250

เปลี่ยนรหัส PIN ซิมการด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

250

เปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับหมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................................................................................................................................................................................

250

การรักษาความปลอดภัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

251

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย.......................................................................................................................................................................................................................................................................

251

Password Keeper....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

253

การเขารหัส.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

255

การลางหนวยความจำ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

257

ใบรับรอง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

259

คีย PGP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

267

เซิรฟเวอรออกใบรับรอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

273

ที่จัดเก็บคีย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

275

สมารทการด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

277

โทเค็นของซอฟตแวร..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

281

การตั้งคา VPN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

เกี่ยวกับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง.........................................................................................................................................................................................................................................................

283

ตรวจสอบซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัย........................................................................................................................................................................................................................................................................

283

การควบคุมแอปพลิเคชันอื่น...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

283

การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................................................................................................................

287

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย........................................................................................................................................................................................................................................................................................

288

สมุดบริการ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

288

รายงานการวินิจฉัย..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

288

รายงานการวินิจฉัย Wi-Fi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

290

background image

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

เกี่ยวกับตัวเลือกระบบชวยเหลือในการเขาถึง.........................................................................................................................................................................................................................................................................

292

แสดงคำบรรยายในวิดีโอ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

292

ใชความเขมกลับดานการแสดงบนหนาจอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

292

ใชเฉดสีเทาสำหรับการแสดงบนหนาจอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................

293

ตั้งคาจำนวนไอคอนที่ปรากฎบนหนาจอหลัก.........................................................................................................................................................................................................................................................................

293

เปดเสียงกิจกรรม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

293

กำหนดเสียงเรียกเขาและการเตือนใหกับผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................

293

การสนับสนุน TTY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

294

การโทรออกดวยเสียง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

295

AutoText.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

295

วิธีการปอนขอความดวยระบบคาดเดา....................................................................................................................................................................................................................................................................................

295

BrickBreaker...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

297

เกี่ยวกับ BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

297

แคปซูล BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

297

การใหคะแนน BrickBreaker..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

298

เลน BrickBreaker...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

298

ปรับระดับเสียง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

298

ตั้งคาความเร็วของไมตี............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

298

สงคะแนนไปยังเว็บไซตคะแนนสูงสุดของ BrickBreaker......................................................................................................................................................................................................................................................

299

ตรวจสอบคะแนนสูงสุดในเว็บไซต BrickBreaker.................................................................................................................................................................................................................................................................

299

เกม Word Mole.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

300

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole....................................................................................................................................................................................................................................................................................

300

เกมที่มีผูเลนคนเดียว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

301

เกมที่มีผูเลนหลายคน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

302

การแกปญหา: Word Mole......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

303

คำศัพท....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

305

ประกาศทางกฎหมาย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

310