BlackBerry Curve 8530 8520 - การแก้ปัญหาการครอบคลุมเครือข่ายไร้สาย

background image

การแกปญหาการครอบคลุมเครือขายไรสาย

ฉันไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสายได

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณและเครือขายไรสาย
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชซิมการด ใหตรวจสอบวาใสซิมการดในอุปกรณของคุณอยางถูกตองแลว

• หากอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA ตามปกติ และอุปกรณของคุณสนับสนุนการโรมมิ่งระหวางประเทศ ใหตรวจสอบวาอุปกรณของคุณอยูในโหมดการโรมมิ่งทั่วโลก และใส

ซิมการดในอุปกรณของคุณอยางถูกตองแลว

• ตรวจสอบวาคุณเปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายแลว

• ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอกับเครือขายของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณแลว หากคุณสลับเครือขายไรสายดวยตนเองแลว อุปกรณของคุณยังคงเชื่อมตอกับเครือขายไรสายนั้นจนกวา

คุณจะเลือกเครือขายของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณอีกครั้ง

• หากคุณตั้งคาความเร็วเฉพาะสำหรับการเชื่อมตอเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวาคุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมบริการไรสายที่สนับสนุนความเร็วในการเชื่อมตอนั้น

• หากคุณมีอุปกรณที่เปดใชงาน Wi-Fi® และผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณสนับสนุน UMA ใหตรวจสอบวาไมไดตั้งคาการเชื่อมตอของคุณเปน Wi-Fi เทานั้น

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย, 231

สลับเครือขายไรสายดวยตนเอง, 233

คูมือผูใช

การครอบคลุมเครือขายไรสาย

235

background image

ฉันไมสามารถซิงโครไนซใบรับรองได

ตรวจสอบวาคุณติดตั้งเครื่องมือการซิงโครไนซใบรับรองของ BlackBerry® Desktop Manager บนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลว หากยังไมติดตั้งเครื่องมือการซิงโครไนซใบรับรองบนเครื่อง

คอมพิวเตอรของคุณ ใหติดตั้ง BlackBerry® Desktop Software อีกครั้ง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง BlackBerry Desktop Software โปรดดูเอกสารจัดพิมพที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

BlackBerry ของคุณ

คูมือผูใช

การครอบคลุมเครือขายไรสาย

236