BlackBerry Curve 8530 8520 - จัดการความขัดแย้งในการซิงโครไนซ์ข้อมูล

background image

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการปดการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย การเปลี่ยนตัวเลือกการแกปญหาความขัดแยง และการซิ

งโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Manager สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอมูล

ออรกาไนเซอร โปรดดูที่ วิธีใชแบบออนไลน BlackBerry Desktop Software