BlackBerry Curve 8530 8520 - ทำให้โฟลเดอร์รายการที่ลบในคอมพิวเตอร์ของคุณว่างเปล่าจากอุปกรณ์ของคุณ

background image

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก การปรับอีเมลใหตรงกัน

5. เปลี่ยนฟลด บริการขอความ หากจำเปน

6. กดปุม เมนู

7. คลิก กำจัดรายการที่ลบ