BlackBerry Curve 8530 8520 - สิ่งที่ต้องทำก่อน: การซิงโครไนซ์ข้อมูลออร์กาไนเซอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

background image

สิ่งที่ตองทำกอน: การซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย

ในการจัดการดำเนินการนี้ อุปกรณ BlackBerry® ตองเชื่อมโยงกับบัญชีอีเมลที่ใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

คุณตองซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรของคุณโดยใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Manager สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนังสือ วิธีใชแบบออนไลนสำหรับ

BlackBerry Desktop Software