BlackBerry Curve 8530 8520 - สิ่งที่ต้องทำก่อน: การเรียกคืนข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

background image

สิ่งที่ตองทำกอน: การเรียกคืนขอมูลผานเครือขายไรสาย

บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

อุปกรณ BlackBerry ของคุณตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

ผูดูแลระบบของคุณตองจัดเตรียมรหัสผาน Enterprise Activation ใหคุณ

คูมือผูใช

การซิงโครไนซ

204