BlackBerry Curve 8530 8520 - เกี่ยวกับความขัดแย้งในการซิงโครไนซ์

background image

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ

ความขัดแยงในการซิงโครไนซเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขอความอีเมลหรือรายการขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณ BlackBerry® และในแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณซึ่งเปนขอมูล

เดียวกัน
ถาคุณปรับขอความอีเมลในอุปกรณของคุณโดยใชการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสาย คุณสามารถตั้งคาไดวาจะใหขอความอีเมลในอุปกรณของคุณหรือขอความอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณมีความ

สำคัญมากกวากัน เมื่อเกิดความขัดแยงในการซิงโครไนซอีเมล
ถาคุณซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรโดยใชการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย ขอมูลออรกาไนเซอรในคอมพิวเตอรของคุณจะมีความสำคัญมากกวาขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณของคุณ เมื่อเกิด

ความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

คูมือผูใช

การซิงโครไนซ

203