BlackBerry Curve 8530 8520 - เกี่ยวกับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง

background image

เกี่ยวกับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง

การทดสอบการรักษาความปลอดภัยดวยตนเองไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อตรวจสอบวาซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยถูกนำไปใชงานบนอุปกรณ BlackBerry® ไดอยางถูกตอง การทดสอบควรรัน

โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณของคุณรีสตารท