BlackBerry Curve 8530 8520 - ใบรับรอง

background image

ใบรับรอง

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบรับรอง

ดาวนโหลดใบรับรองจากเซิรฟเวอรออกใบรับรอง LDAP หรือ DSML

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. กดปุม เมนู

6. คลิก ดึงขอมูลใบรับรอง

7. ระบุเกณฑการคนหา

8. กดปุม เมนู

9. คลิก คนหา

10. คลิกใบรับรอง

11. คลิก เพิ่มใบรับรองไปยังที่จัดเก็บคีย

เกี่ยวกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวนโหลดใบรับรองผานเครือขายไรสายจากโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองที่ไดรับจากผูดูแลระบบ

ของคุณ การลงทะเบียนสำหรับใบรับรองอาจเปนสิ่งที่จำเปนและอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับหนวยงานของคุณ
เมื่อคุณลงทะเบียนกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง ใบรับรองลาสุดจะถูกดาวนโหลดมายังอุปกรณ BlackBerry และเพิ่มในรายการใบรับรองของคุณ โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะแสดง

สถานะของใบรับรอง หากใบรับรองกำลังจะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้ คุณสามารถลงทะเบียนใหมกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองเพื่อรับใบรับรองที่อัปเดต

ดาวนโหลดใบรับรองจากหนวยงานผูออกใบรับรอง

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
หากผูดูแลระบบของคุณใหโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง คุณสามารถลงทะเบียนดวยโปรไฟลนี้เพื่อดาวนโหลดใบรับรองไปยังอุปกรณ BlackBerry ของคุณ หากใบรับรองกำลังจะหมดอายุลงใน

เร็วๆ นี้ คุณสามารถลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อรับใบรับรองที่อัปเดต
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

259

background image

4. คลิก โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

5. คลิก ลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนอีกครั้ง

6. ปอนหนังสือรับรองเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายของหนวยงานของคุณ หากจำเปน
หากตองการซอนหนาจอของโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง ขณะกำลังประมวลผลคำขอ ใหกดปุม เมนู คลิก ซอน หากตองการกลับไปยังหนาจอนี้อีกครั้ง ใหคลิกไอคอน โปรไฟลหนวยงานผูออก

ใบรับรอง จากหนาจอหลัก

อิมปอรตใบรับรองหรือคีย PGP จากหนวยความจำอุปกรณ

1. คลิกไอคอน มีเดีย หรือไอคอน ไฟล บนหนาจอโฮมเพจหรือในโฟลเดอร

2. นาวิเกตไปยังใบรับรองหรือคีย PGP®

3. ไฮไลตใบรับรองหรือคีย PGP

4. กดปุม เมนู

5. คลิก อิมปอรตใบรับรอง หรือ อิมปอรตคีย PGP
หากตองการดูใบรับรองหรือคีย PGP ใหกดปุม เมนู คลิก แสดงใบรับรอง หรือ แสดงคีย PGP

อิมปอรตใบรับรองหรือคีย PGP จากมีเดียการด

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง หรือ คีย PGP

5. กดปุม เมนู

6. คลิก แสดงใบรับรองมีเดียการด หรือ แสดงคีย PGP มีเดียการด
หากตองการดูใบรับรองหรือคีย PGP® ใหกดปุม เมนู คลิก แสดงใบรับรอง หรือ แสดงคีย PGP

ดูคุณสมบัติสำหรับใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. คลิกใบรับรอง

คุณสมบัติใบรับรอง

สถานะการเพิกถอน:

ฟลดนี้แสดงสถานะการเพิกถอนของใบรับรองในวันที่ และเวลาที่ระบุ

สถานะความเชื่อถือ:

ฟลดนี้แสดงสถานะความเชื่อถือของหวงโซใบรับรอง เชื่อถือใบรับรองโดยชัดเจน (เชื่อถือใบรับรอง) เชื่อถือโดยนัย (เชื่อถือใบรับรองหลักในหวงโซใบรับรองในอุปกรณ BlackBerry® ของ

คุณ) หรือไมนาเชื่อถือ (ไมเชื่อถือใบรับรองโดยชัดเจน และไมเชื่อถือใบรับรองหลักในหวงโซใบรับรอง หรือไมมีอยูในอุปกรณของคุณ)

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

260

background image

วันหมดอายุ:

ฟลดนี้แสดงวันที่ที่ผูออกใบรับรองระบุวาเปนวันหมดอายุใบรับรอง

ประเภทใบรับรอง:

ฟลดนี้แสดงรูปแบบใบรับรอง อุปกรณของคุณสนับสนุนรูปแบบใบรับรองแบบ X.509 และ WTLS

ประเภทพับลิกคีย:

ฟลดนี้แสดงมาตรฐานของพับลิกคีย อุปกรณของคุณสนับสนุนคีย RSA®, DSA, Diffie-Hellman และ ECC

เรื่อง:

ฟลดนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในใบรับรอง

ผูออกใบรับรอง:

ฟลดนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูออกใบรับรอง

เลขซีเรียล:

ฟลดนี้แสดงเลขซีเรียลใบรับรองในรูปแบบฐานสิบหก

การใชคีย:

ฟลดนี้แสดงการใชพับลิกคียที่ไดรับอนุมัติ

ชื่ออื่นของเรื่อง:

หากมีอีเมลแอดเดรสอื่น ฟลดนี้จะแสดงอีเมลแอดเดรสของบุคคลอื่นในใบรับรอง

ลายพิมพนิ้วหัวแมมือ SHA1:

ฟลดนี้จะแสดงลายพิมพนิ้วหัวแมมือดิจิตอล SHA-1 ของใบรับรอง

ลายพิมพนิ้วหัวแมมือ MD5:

ฟลดนี้จะแสดงลายพิมพนิ้วหัวแมมือดิจิตอล MD5 ของใบรับรอง

ดูใบรับรองประเภทหนึ่งในรายการใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. กดปุม เมนู

6. คลิกรายการใดรายการหนึ่งในเมนูตอไปนี้:

แสดงใบรับรองของฉัน

แสดงใบรับรองของผูอื่น

แสดงใบรับรองของหนวยงานผูออกใบรับรอง

แสดงใบรับรองหลัก

หากตองการดูใบรับรองทั้งหมดในอุปกรณ BlackBerry® กดปุม เมนู คลิก แสดงใบรับรองทั้งหมด

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

261

background image

สงใบรับรอง

เมื่อคุณสงใบรับรอง อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะสงตอพับลิกคีย แตจะไมสงไพรเวตคียที่ตรงกัน

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก สงผานอีเมล หรือ สงผาน PIN

ลบใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก ลบ

ดูหวงโซใบรับรองสำหรับใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก แสดงหวงโซ

สถานะใบรับรอง

สัญลักษณแสดงสถานะของใบรับรองและโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

สัญลักษณแสดงสถานะของใบรับรอง

:

ใบรับรองมีไพรเวตคียที่ตรงกันกับที่จัดเก็บในอุปกรณ BlackBerry® หรือสมารทการดของคุณ

:

หวงโซใบรับรองเชื่อถือได และถูกตอง และสถานะการเพิกถอนหวงโซใบรับรองคือดี

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

262

background image

:

ไมรูจักสถานะการเพิกถอนหวงโซใบรับรอง หรือพับลิกคียของใบรับรองในหวงโซใบรับรองไมรัดกุม

:

ใบรับรองไมนาเชื่อถือ หรือถูกเพิกถอน หรือใบรับรองในหวงโซใบรับรองไมนาเชื่อถือ ถูกเพิกถอน หมดอายุ ไมถูกตอง หรือไมสามารถตรวจสอบได

สัญลักษณแสดงสถานะของโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

:

ใบรับรองที่ถูกตองสัมพันธกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

:

ใบรับรองใหมกำลังถูกดึงขอมูล เนื่องจากใบรับรองปจจุบันกำลังจะหมดอายุในเร็วๆ นี้

:

คำขอลงทะเบียนอยูระหวางรออนุมัติจากหนวยงานผูออกใบรับรอง

:

การลงทะเบียนกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองกำลังรอดำเนินการ เนื่องจากจำเปนตองมีการดำเนินการของผูใชเพื่อดำเนินการตอไป หรือเนื่องจากมีการวางกำหนดเวลาการลงทะเบียนไว

ในภายหลัง

:

การลงทะเบียนกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองเปนสิ่งที่จำเปน และจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบสถานะการเพิกถอนของใบรับรอง หรือหวงโซใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก ดึงขอมูลสถานะ หรือ ดึงขอมูลสถานะหวงโซ

เปลี่ยนสถานะความเชื่อถือของใบรับรอง

คุณอาจเชื่อถือใบรับรองบางประเภทไมได ขึ้นอยูกับประเภทของใบรับรองที่ผูดูแลระบบอนุญาต
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

263

background image

7. คลิก เชื่อถือ หรือ ไมเชื่อถือ

8. หากคุณเชื่อถือใบรับรอง ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการเชื่อถือใบรับรองที่ไฮไลตไว ใหคลิก ใบรับรองที่เลือก

• หากตองการเชื่อถือใบรับรองที่ไฮไลตไว และใบรับรองอื่นๆ ทั้งหมดในหวงโซ ใหคลิก ทั้งหวงโซ

เพิกถอนใบรับรอง

หากคุณเพิกถอนใบรับรอง ใบรับรองจะถูกเพิกถอนในที่จัดเก็บคียในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเทานั้น อุปกรณของคุณจะไมอัปเดตสถานะการเพิกถอนในหนวยงานผูออกใบรับรอง หรือ

เซิรฟเวอร CRL

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก เพิกถอน

8. คลิก ใช

9. เปลี่ยนฟลด เหตุผล

10. คลิก ตกลง
หากตองการยกเลิกการระงับใบรับรอง ใหไฮไลตใบรับรอง กดปุม เมนู คลิก ยกเลิกการระงับ

เหตุผลการเพิกถอนใบรับรอง

ไมรูจัก:

เหตุผลการเพิกถอนใบรับรองไมตรงกับเหตุผลใดๆ ที่กำหนดลวงหนา

คียไมสมบูรณ:

บุคคลที่ไมใชผูไดรับคียอาจเปดเผยคาไพรเวตคีย

หนวยงานผูออกใบรับรองไมสมบูรณ:

อาจจะมีผูเปดเผยไพรเวตคียของผูออกใบรับรอง

การเปลี่ยนแปลงในการสังกัด:

บุคคลในใบรับรองไมไดทำงานในหนวยงานอีกตอไป

ถูกแทนที่:

ใบรับรองใบใหมใชแทนใบรับรองที่มีอยู

การหยุดการดำเนินการ:

บุคคลในใบรับรองไมตองการใบรับรองอีกตอไป

ระงับใบรับรอง:

คุณตองการเพิกถอนใบรับรองชั่วคราว

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

264

background image

ตัวเลือกใบรับรอง

เปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก เปลี่ยนปายกำกับ

8. พิมพชื่อที่แสดงสำหรับใบรับรอง

9. คลิก ตกลง

เพิ่มอีเมลแอดเดรสในใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. ไฮไลตใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก เชื่อมโยงแอดเดรส

8. กดปุม เมนู

9. คลิก เพิ่มแอดเดรส

10. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกที่ผูติดตอ

• คลิก ใชครั้งเดียว พิมพอีเมลแอดเดรส กดปุม Enter

11. กดปุม เมนู

12. คลิก บันทึก

ปดพรอมตชื่อที่แสดงซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณเพิ่มใบรับรองลงในที่จัดเก็บคีย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. กดปุม เมนู

6. คลิก ดึงขอมูลใบรับรอง

7. กดปุม เมนู

8. คลิก ตัวเลือก

9. เปลี่ยนฟลด พรอมตสำหรับปายกำกับ เปน ไม

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

265

background image

10. กดปุม เมนู

11. คลิก บันทึก
เมื่อคุณเพิ่มใบรับรอง อุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชเรื่องในใบรับรองเปนชื่อสำหรับใบรับรอง

ปดพรอมตดึงขอมูลสถานะที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเพิ่มใบรับรองลงในที่จัดเก็บคีย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก ใบรับรอง

5. กดปุม เมนู

6. คลิก ดึงขอมูลใบรับรอง

7. กดปุม เมนู

8. คลิก ตัวเลือก

9. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการดาวนโหลดสถานะการเพิกถอนของใบรับรองเมื่อคุณเพิ่มลงในที่จัดเก็บคีย ใหเปลี่ยนฟลด ดึงขอมูลสถานะ เปน ใช

• หากตองการเพิ่มใบรับรองลงในที่จัดเก็บคียโดยไมดาวนโหลดสถานะการเพิกถอน ใหเปลี่ยนฟลด ดึงขอมูลสถานะ เปน ไม

10. กดปุม เมนู

11. คลิก บันทึก

เปลี่ยนแปลงความถี่ที่โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะตรวจสอบสถานะใบรับรอง

คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ที่โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะตรวจสอบสถานะใบรับรองของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหนวยงานของคุณ หากใบรับรองกำลังจะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้ คุณ

สามารถลงทะเบียนใหมกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองเพื่อรับใบรับรองที่อัปเดต

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

3. คลิก ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

4. คลิก โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

5. เปลี่ยนฟลด ชวงการตรวจสอบสถานะใบรับรอง

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ช็อตคัตใบรับรอง

หากตองการดูปายกำกับและผูออกใบรับรอง ใหกดปุม Space

หากตองการดูคุณสมบัติของใบรับรอง ใหกดปุม Enter

หากตองการดูระดับการรักษาความปลอดภัยของใบรับรองสวนบุคคล ใหกดปุม Alt และ L

หากตองการเลขซีเรียลใบรับรอง ใหกดปุม Alt และ S

หากตองการดูใบรับรองของหนวยงานผูออกใบรับรอง ใหกดปุม Alt และ C

หากตองการดูใบรับรองสวนบุคคล และใบรับรองของบุคคลอื่น ใหกดปุม Alt และ E

หากตองการดูใบรับรองสวนบุคคล ใหกดปุม Alt และ P

หากตองการดูใบรับรองของบุคคลอื่น ใหกดปุม Alt และ O

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

266

background image

หากตองการดูใบรับรองหลัก ใหกดปุม Alt และ R

หากตองการดูใบรับรองทั้งหมด ใหกดปุม Alt และ A