BlackBerry Curve 8530 8520 - ข้อความที่เข้ารหัสที่สร้างด้วย IBM Lotus Notes

background image

ขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes

เกี่ยวกับขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes

หากบัญชีอีเมลของคุณเชื่อมโยงกับ BlackBerry® Enterprise Server ที่รองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถอานขอความบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณซึ่งสงโดยใชการเขารหัสที่สรางดวย IBM® Lotus

Notes® ได คุณอาจสามารถสง สงตอ หรือตอบกลับขอความโดยใชการเขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes ได
กอนที่คุณจะสามารถสงหรือรับขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes คุณตองอิมปอรตไฟล IBM Lotus Notes ID ของคุณโดยใช Lotus® iNotes® (กอนหนานี้เรียกวา IBM® Lotus®

Domino® Web Access) หรือโดยใช BlackBerry® Desktop Manager สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมปอรตไฟล IBM Lotus Notes ID โดยใช BlackBerry Desktop Manager โปรดดูที่วิธีใชแบบ

ออนไลนที่มีอยูใน BlackBerry Desktop Manager เมื่อสงหรือรับขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes คุณอาจไดรับพรอมตใหพิมพรหัสผาน IBM Lotus Notes ID ของคุณ

สิ่งที่ตองทำกอน: การเขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณตองเชื่อมโยงกับบัญชีอีเมลที่ใช BlackBerry® Enterprise Server สำหรับ IBM® Lotus® Domino®

คอมพิวเตอรของคุณตองรัน IBM® Lotus Notes® เวอรชัน 7.0 หรือใหมกวาโดยมีบัญชีอีเมลในเซิรฟเวอร IBM Lotus Domino เวอรชัน 7.0 หรือใหมกวา

คุณตองอิมปอรตไฟล IBM Lotus Notes ID ของคุณโดยใช Lotus® iNotes® (กอนหนานี้เรียกวา IBM® Lotus® Domino® Web Access) หรือโดยใช BlackBerry® Desktop Manager

เขารหัสขอความโดยใชการเขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes

1. เมื่อเขียน สงตอ หรือตอบกลับขอความ ใหเปลี่ยนฟลด การเขารหัส เปน การเขารหัสของ Lotus Notes

2. หากคุณไดรับพรอมต ใหพิมพรหัสผาน IBM® Lotus Notes® ID ของคุณ

คูมือผูใช

ขอความ

80