BlackBerry Curve 8530 8520 - การแก้ปัญหา: การโทรออกด้วยเสียง

background image

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง

ฉันไมสามารถโทรออกโดยใชคำสั่งเสียงได

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

• หากคุณใชอุปกรณที่ใช Bluetooth® เชน ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถหรือชุดหูฟงไรสาย ใหตรวจสอบวาอุปกรณที่ใช Bluetooth® สนับสนุนคุณสมบัตินี้ และคุณจับคูอุปกรณที่ใช

Bluetooth® กับอุปกรณ BlackBerry ของคุณแลว

• ตรวจสอบวาแปนไมไดล็อค

• ตรวจสอบวาภาษาที่คุณใชพูดคำสั่งเสียงเปนภาษาเดียวกับภาษาที่ใชในการโทรออกดวยเสียงที่คุณไดตั้งคาไวในตัวเลือกภาษาหรือไม ภาษาบางภาษาอาจไมสนับสนุน

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เทคโนโลยี Bluetooth, 207

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง, 45

อุปกรณของฉันไมรูจักชื่อหรือหมายเลขในคำสั่งเสียง

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• พูดชื่อและนามสกุลของผูติดตอของคุณ

• ปรับการรูจำเสียงพูดหมายเลข

คูมือผูใช

คำสั่งเสียง

46