BlackBerry Curve 8530 8520 - ช็อตคัตการค้นหา

background image

ช็อตคัตการคนหา

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

หากตองการคนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอ ใหพิมพชื่อผูติดตอหรือชื่อยอคั่นดวยวรรค

หากตองการคนหาขอความตัวอักษรในขอความตางๆ กด S

หากตองการคนหาขอความในไฟล หรือในเอกสารแนบ กด F

หากตองการคนหาขอความในเว็บเพจ กด F

หากตองการคนหาขอความในงานนำเสนอ คุณตองดูการนำเสนอในมุมมองขอความหรือในมุมมองขอความและสไลด กด F

คูมือผูใช

คนหา

201