BlackBerry Curve 8530 8520 - ช็อตคัตการพิมพ์

background image

ช็อตคัตการพิมพ

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

คูมือผูใช

ช็อตคัต

18

background image

หากตองการแทรกเครื่องหมายจุด ใหกดปุม Space สองครั้ง ตัวอักษรตัวถัดไปจะเปนตัวพิมพใหญ

หากตองการทำใหตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญ ใหกดปุมตัวอักษรคางไวจนกวาตัวพิมพใหญจะปรากฏขึ้น

หากตองการพิมพตัวอักษรอื่นบนปุม ใหกดปุม Alt และปุมตัวอักษร

หากตองการพิมพตัวกำกับเสียงหรืออักขระพิเศษ ใหกดปุมตัวอักษรคางไวและเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบนแทร็คแพด ตัวอยางเชน หากตองการพิมพ ü ใหกด U คางไวและเลื่อนนิ้ว

ของคุณไปทางซายจนกวา ü จะปรากฏ ปลอยปุมตัวอักษรเมื่อตัวกำกับเสียงหรืออักขระพิเศษปรากฏขึ้น

หากตองการพิมพหมายเลขในฟลดหมายเลข ใหกดปุมหมายเลข คุณไมจำเปนตองกดปุม Alt

หากตองการพิมพหมายเลขในฟลดขอความ ใหกดปุม Alt คางไวและกดปุมหมายเลข

หากตองการเปด NUM Lock ใหกดปุม Alt และปุม Shift ดานซาย หากตองการปด NUM Lock ใหกดปุม Shift

หากตองการเปด CAP Lock ใหกดปุม Alt และปุม Shift ดานขวา หากตองการปด CAP Lock ใหกดปุม Shift

แทรกสัญลักษณ

หากตองการแทรกสัญลักษณ at (@) หรือเครื่องหมายจุด (.) ในฟลดอีเมลแอดเดรส ใหกดปุม Space

หากตองการพิมพสัญลักษณ ใหกดปุม สัญลักษณ พิมพตัวอักษรที่ปรากฏดานลางสัญลักษณ

การใชงานขอความ

หากตองการไฮไลตบรรทัดขอความ ใหกดปุม Shift และเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนแทร็คแพด

หากตองการไฮไลตขอความแบบทีละตัวอักษร ใหกดปุม Shift คางไวและเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบนแทร็คแพด

หากตองการยกเลิกการเลือกขอความ ใหกดปุม Escape

หากตองการตัดขอความที่ไฮไลตขณะพิมพ ใหกดปุม Shift และปุม Backspace/Delete

หากตองการคัดลอกขอความที่ไฮไลตขณะพิมพ ใหกดปุม Alt และคลิกแทร็คแพด

หากตองการวางขอความที่ไฮไลตขณะพิมพ ใหกดปุม Shift และคลิกแทร็คแพด