BlackBerry Curve 8530 8520 - จัดเก็บข้อความ SMS บนซิมการ์ดของคุณ

background image

จัดเก็บขอความ SMS บนซิมการดของคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายและเครือขายไรสายของคุณ
หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชซิมการด และคุณตั้งคาซิมการดเพื่อจัดเก็บขอความ SMS ขอความ SMS ของคุณจะยังคงปรากฏในแอปพลิเคชันขอความ
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ขอความ SMS

3. ตั้งคาฟลด ฝากขอความไวบนซิมการด เปน ใช

4. กดปุม เมนู

5. คลิก บันทึก
หากตองการหยุดจัดเก็บขอความ SMS บนซิมการดของคุณ ใหตั้งคาฟลด ฝากขอความไวบนซิมการด เปน ไม หากคุณตั้งคาฟลดนี้เปน ไม ขอความ SMS จะถูกลบออกจากซิมการดของคุณ

คูมือผูใช

ซิมการด

249