BlackBerry Curve 8530 8520 - วิธีการป้อนข้อความด้วยระบบคาดเดา

background image

วิธีการปอนขอความดวยระบบคาดเดา

พิมพขอความโดยใชวิธีการปอนขอความดวยระบบคาดเดา

เมื่อคุณพิมพขอความ ใหดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการเลือกการแนะนำที่ไฮไลตและเริ่มพิมพคำใหม กดปุม Enter

• หากตองการเลือกการแนะนำที่ไฮไลต และพิมพคำเดียวกันตอ คลิกที่คำ

• หากไมสนใจการแนะนำ ใหพิมพตอ

คาดเดาคำขณะที่คุณพิมพ

คุณสามารถตั้งคาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใหแสดงรายการคำที่แนะนำขณะที่คุณพิมพได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

คูมือผูใช

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง

295

background image

2. เลือก ภาษาและการปอนขอความ

3. คลิก แสดงตัวเลือกการปอนขอความ

4. เลือกชองทำเครื่องหมาย การปอนขอความดวยระบบคาดเดา

5. กดปุม เมนู

6. คลิก บันทึก
หากตองการหยุดการคาดเดาคำขณะที่คุณพิมพ ใหลางชองทำเครื่องหมาย การปอนขอความดวยระบบคาดเดา

คูมือผูใช

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง

296