BlackBerry Curve 8530 8520 - ดูปริมาณหน่วยความจำที่มีอยู่

background image

ดูปริมาณหนวยความจำที่มีอยู

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก หนวยความจำ