BlackBerry Curve 8530 8520 - ฟอร์แมตหน่วยความจำอุปกรณ์หรือมีเดียการ์ด

background image

ฟอรแมตหนวยความจำอุปกรณหรือมีเดียการด

หากคุณฟอรแมตหนวยความจำอุปกรณ BlackBerry® หรือมีเดียการด ไฟลทั้งหมดในหนวยความจำอุปกรณหรือในมีเดียการดจะถูกลบ
คุณอาจไมสามารถฟอรแมตหนวยความจำอุปกรณได ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณของคุณ
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก หนวยความจำ

3. กดปุม เมนู

4. คลิก ฟอรแมต

5. ทำตามขอแนะนำบนหนาจอ