BlackBerry Curve 8530 8520 - เปลี่ยนภาษาที่ป้อนสำหรับการพิมพ์

background image

เปลี่ยนภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ

ในการจัดการดำเนินการนี้ คุณตองมีภาษาในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณมากกวาหนึ่งภาษา สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ภาษา

3. เปลี่ยนฟลด ภาษาที่ปอน

4. กดปุม เมนู

5. คลิก บันทึก

คูมือผูใช

ภาษา

188