BlackBerry Curve 8530 8520 - การจัดการไฟล์มีเดีย

background image

การจัดการไฟลมีเดีย

เปลี่ยนชื่อไฟลเสียงหรือวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไดเฉพาะไฟลมีเดียที่คุณเพิ่ม

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. กดปุม เมนู

3. คลิก สำรวจ

4. นาวิเกตไปยังโฟลเดอรที่มีไฟลเสียงหรือวิดีโอ

5. ไฮไลตไฟลเสียงหรือวิดีโอ

6. กดปุม เมนู

7. คลิก เปลี่ยนชื่อ

8. พิมพชื่อสำหรับไฟล

9. คลิก บันทึก

คูมือผูใช

มีเดีย

112

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนชื่อรูปภาพหรือโฟลเดอรรูปภาพ, 113

ตั้งชื่อรายการเพลง, 106

เปลี่ยนชื่อรูปภาพหรือโฟลเดอรรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไดเฉพาะภาพหรือโฟลเดอรรูปภาพที่คุณโอนหรือสรางขึ้นบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเทานั้น

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. คลิกที่ไอคอน รูปภาพ

3. คลิกชนิด

4. ไฮไลตรูปภาพหรือโฟลเดอรรูปภาพ

5. กดปุม เมนู

6. คลิก เปลี่ยนชื่อ

7. พิมพชื่อรูปภาพหรือโฟลเดอรรูปภาพ

8. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนชื่อไฟลเสียงหรือวิดีโอ, 112

ตั้งชื่อรายการเพลง, 106

ยายไฟลมีเดีย

คุณสามารถยายไดเฉพาะไฟลมีเดียที่คุณเพิ่ม

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. กดปุม เมนู

3. คลิก สำรวจ

4. นาวิเกตไปยังโฟลเดอรที่มีไฟลมีเดีย

5. ไฮไลตไฟลมีเดีย

6. กดปุม เมนู

7. คลิก ยาย

8. นาวิเกตไปยังตำแหนงใหม

9. คลิกโฟลเดอร

10. คลิก ยายมาที่นี่

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนตำแหนงสำหรับการจัดเก็บรูปภาพ, 109

เปลี่ยนตำแหนงสำหรับการจัดเก็บวิดีโอ, 108

ลบไฟลหรือโฟลเดอรมีเดีย

คุณสามารถลบไดเฉพาะไฟลหรือโฟลเดอรมีเดียที่คุณเพิ่มเทานั้น

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. คลิกประเภทมีเดีย

3. คลิกชนิด หากจำเปน

4. ไฮไลตไฟลหรือโฟลเดอรมีเดีย

คูมือผูใช

มีเดีย

113

background image

5. กดปุม เมนู

6. คลิก ลบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ลบรายการเพลง, 107

คนหาไฟลมีเดีย

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. คลิกประเภทมีเดีย

3. คลิกชนิด หากจำเปน

4. ในฟลด คนหา พิมพสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของชื่อไฟลมีเดีย

ดูคุณสมบัติของไฟลมีเดีย

1. คลิกไอคอน มีเดีย บนหนาจอโฮมเพจ

2. คลิกประเภทมีเดีย

3. ถาจำเปน คลิกชนิด

4. ไฮไลตไฟลมีเดีย

5. กดปุม เมนู

6. คลิก คุณสมบัติ