BlackBerry Curve 8530 8520 - การแก้ปัญหา: มีเดีย

background image

การแกปญหา: มีเดีย

ฉันไมสามารถเลนไฟลมีเดียบนเว็บเพจได

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจไมสนับสนุนขนาดหรือรูปแบบไฟลของไฟลมีเดีย

ฉันไมสามารถเปดไฟลมีเดียได

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากคุณพยายามเปดไฟลมีเดียบนอุปกรณ BlackBerry ของคุณ และอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยู ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอร หรือปดโหมดที่เก็บ

ขอมูลหรือ MTP

• หากคุณพยายามเปดไฟลมีเดียบนคอมพิวเตอรของคุณโดยใชโหมดที่เก็บขอมูลหรือ MTP ใหตรวจสอบวาคุณไดปดเครื่องมือโปรแกรมจัดการมีเดียของ BlackBerry® Desktop Manager

แลว

• หากคุณพยายามเปดไฟลมีเดียบนคอมพิวเตอรของคุณโดยใชเครื่องมือโปรแกรมจัดการมีเดียของ BlackBerry Desktop Manager ใหตรวจสอบวาปดโหมดที่เก็บขอมูลหรือ MTP ในอุปกรณ

ของคุณแลว

• หากคุณเขารหัสไฟลมีเดียในมีเดียการดโดยใชคียเขารหัสที่อุปกรณของคุณสรางขึ้นน และคุณพยายามเปดไฟลมีเดียที่เขารหัสโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นนอกจากอุปกรณ

BlackBerry ที่คุณใชเขารหัสไฟล ใหเสียบมีเดียการดในอุปกรณ BlackBerry ที่คุณใชเขารหัสไฟล ในตัวเลือกหนวยความจำ ใหเปลี่ยนฟลด โหมดการเขารหัส เปน ไมมี หรือ รหัสผานการ

รักษาความปลอดภัย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดโหมดที่เก็บขอมูลหรือ MTP, 116

ฉันไมสามารถบันทึกไฟลมีเดียได

หนวยความจำอุปกรณ BlackBerry® หรือมีเดียการดของคุณอาจมีหนวยความจำไมเพียงพอสำหรับจัดเก็บไฟลมีเดีย
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากคุณพยายามบันทึกไฟลมีเดียลงในหนวยความจำอุปกรณ ใหลบขอมูลเกาหรือขอความเกาออกจากอุปกรณของคุณ

• หากคุณพยายามบันทึกไฟลมีเดียบนมีเดียการดของคุณ ใหลบไฟลมีเดียเกาออก

• ในตัวเลือกกลอง ตรวจสอบวาไมไดตั้งคาฟลด คุณภาพรูปภาพ เปน ดีมาก คุณภาพดีมากใชหนวยความจำมากกวารูปภาพคุณภาพดีหรือมาตรฐาน

• หากเปนไปได ใหเพิ่มจำนวนหนวยความจำสูงสุดที่มีอยูสำหรับรูปภาพ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ลบไฟลหรือโฟลเดอรมีเดีย, 113

ลบขอความ, 51

อุปกรณของฉันไมรูจักมีเดียการดของฉัน

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาคุณใสมีเดียการดในอุปกรณ BlackBerry อยางถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสมีเดียการดลงในอุปกรณของคุณ โปรดดูเอกสารจัดพิมพซึ่งมาพรอมกับอุปกรณของ

คุณ

คูมือผูใช

มีเดีย

123

background image

• ในตัวเลือกมีเดียการด หากมีขอความใหฟอรแมตมีเดียการด ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณจากคอมพิวเตอรของคุณ ปดโหมดที่เก็บขอมูลหรือ MTP ฟอรแมตมีเดียการด เปดโหมดที่เก็บ

ขอมูลหรือ MTP

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดโหมดที่เก็บขอมูลหรือ MTP, 116

ฟอรแมตหนวยความจำอุปกรณหรือมีเดียการด, 114

อุปกรณของฉันใชเสียงเรียกเขาหรือวอลลเปเปอรไมถูกตอง

หากคุณใชเสียงเรียกเขาหรือวอลลเปเปอรที่คุณเขารหัสไวในหนวยความจำอุปกรณหรือในมีเดียการดโดยใชรหัสผานอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ และคุณรีเซ็ตอุปกรณของคุณแลว ใหปลด

ล็อคอุปกรณของคุณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ล็อคอุปกรณของคุณ, 251

แฟลชหรี่ลงหรือปด

หากกลองของคุณมีแฟลช และระดับกำลังไฟแบตเตอรี่ลดลงต่ำกวา 20 เปอรเซ็นต แฟลชจะหรี่ลงเพื่อประหยัดกำลังไฟแบตเตอรี่ ในสภาพอากาศเย็น เมื่อระดับกำลังไฟแบตเตอรี่ลดลงต่ำกวา 20 เปอร

เซนต แฟลชอาจจะปดทำงาน

รูปภาพบางรูปที่ฉันถายพรามัว

ในสภาพแสงนอย กลองอาจชดเชยใหกับการเปดรับแสงไมเพียงพอโดยใชความเร็วชัตเตอรชาลง หากคุณขยับกลองกอนจะชัตเตอรลั่นดังคลิก รูปภาพอาจจะพรามัว หากกลองใชความเร็วชัตเตอรต่ำ

สัญลักษณแสดงเครื่องหมายอัศเจรียจะปรากฏที่ดานลางของหนาจอ
คุณอาจสามารถลดการเบลอของภาพที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยของกลองได โดยเปดการปองกันภาพสั่นไหวในตัวเลือกกลองได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

คุณสมบัติบางอยางไมมีอยูในอุปกรณของฉัน

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติบางอยางในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจไดรับผลกระทบตามรายการตางๆ ไดหลากหลาย เชน รุนอุปกรณและแผนบริการแบบไรสาย
หสกบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server หนวยงานของคุณอาจไมไดตั้งคาคุณสมบัติบางอยางไว หรืออาจปองกันไมใหคุณใชคุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง ถาผูดูแลระบบตั้งคาตัว

เลือกใหคุณ สัญลักษณแสดงสถานะล็อคสีแดงจะปรากฏขึ้นถัดจากฟลดตัวเลือก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีอยูในอุปกรณของคุณ ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ หรือเยี่ยมชมที่

www.blackberry.com/go/docs

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติ, 9

คูมือผูใช

มีเดีย

124

background image

เบราเซอร

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร

การเบราซเว็บเพจ

เยี่ยมชมเว็บเพจ

เบราเซอรมากกวาหนึ่งเบราเซอรอาจจะปรากฏบนอุปกรณBlackBerry® ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชเบรา

เซอรแตละเบราเซอร ใหติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ