BlackBerry Curve 8530 8520 - ช็อตคัตมีเดีย

background image

ช็อตคัตมีเดีย

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช
ไฟลเสียงและวิดีโอ

หากตองการหยุดไฟลเสียงหรือวิดีโอชั่วคราว ใหกดปุม เลน/หยุดชั่วคราว/ปดเสียง ที่อยูดานบนของอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ หากตองการเริ่มเลนไฟลเสียงหรือวิดีโออีกครั้ง ใหกดปุม

เลน/หยุดชั่วคราว/ปดเสียง

ขณะที่ใชหูฟง หากตองการเปดคุณสมบัติเพิ่มเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงเพลง เสียงเรียกเขา และวิดีโอ ใหกดปุม เพิ่มระดับเสียง ที่อยูดานขวาของอุปกรณคางไว

รูปภาพ
หากตองการแพนในรูปภาพ คุณตองซูมเขากอน

หากตองการซูมรูปภาพเขา ใหกด 3 หากตองการซูมกลับที่ขนาดเดิมของภาพ ใหกด 7

หากตองการซูมรูปภาพออก ใหกด 9 หากตองการซูมกลับที่ขนาดเดิมของภาพ ใหกด 7

หากตองการแพนขึ้นในรูปภาพ ใหกด 2

หากตองการแพนลงในรูปภาพ ใหกด 8

หากตองการแพนไปทางขวาในรูปภาพ ใหกด 6

หากตองการแพนไปทางซายในรูปภาพ ใหกด 4

หากตองการกลับไปที่ตรงกลางรูปภาพ ใหกด 5

หากตองการหมุนรูปภาพ ใหกด L

หากตองการปรับภาพใหพอดีกับขนาดหนาจอ ใหกด 1

กลองและกลองวิดีโอ

หากตองการซูมเขาหาวัตถุกอนจะถายรูป ใหกดปุม เพิ่มระดับเสียง

หากตองการซูมออกจากวัตถุกอนจะถายรูป ใหกดปุม ลดระดับเสียง

หากตองการถายรูป ใหกดปุม เลือกดานขวา

หากตองการเปลี่ยนโหมดแฟลชสำหรับรูปภาพ หากมี หรือเปดโหมดแสงนอยสำหรับวิดีโอ ใหกดปุม Space

คูมือผูใช

มีเดีย

122