BlackBerry Curve 8530 8520 - ตั้งค่าตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก

background image

ตั้งคาตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

คูมือผูใช

วันที่ เวลา และการเตือน

143

background image

4. ในสวน โหมดนาฬิกาปลุก ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการรับการแจงของ LED เมื่อเปดโหมดนาฬิกาปลุก ใหเปลี่ยนฟลด เลิกใช LED เปน ไม

• หากตองการปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย เพื่อใหอุปกรณของคุณไมสายโทรศัพทหรือขอความเมื่อเปดโหมดนาฬิกาปลุก ใหเปลี่ยนฟลด เลิกใชสัญญาณวิทยุ เปน ใช

• หากตองการปดการหรี่หนาจอเมื่อเปดโหมดนาฬิกาปลุก ใหเปลี่ยนฟลด หนาจอหรี่ลง เปน ไม

5. กดปุม เมนู

6. คลิก บันทึก