BlackBerry Curve 8530 8520 - เปลี่ยนตัวเลือกการแจ้งตัวจับเวลา

background image

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวจับเวลา

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. ในสวนของ ตัวจับเวลาแบบนับลง เปลี่ยนฟลด เสียงตัวจับเวลา ระดับเสียง หรือ สั่น

5. กดปุม เมนู

6. คลิก บันทึก