BlackBerry Curve 8530 8520 - เปิดการเตือน

background image

เปดการเตือน

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตั้งคาการเตือน

4. เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนแทร็คแพดเพื่อไฮไลต เปด หรือ ทุกวันทำงาน เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อไฮไลต เปด หรือ ทุกวันทำงาน

5. กดปุม Escape

6. คลิก บันทึก
ที่ดานบนของหนาจอหลัก สัญลักษณนาฬิกาจะปรากฏขึ้น

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดอุปกรณของคุณ, 245