BlackBerry Curve 8530 8520 - บันทึกช่วยจำ

background image

บันทึกชวยจำ

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบันทึกชวยจำ

สรางบันทึกชวยจำ

1. คลิกไอคอน แผนบันทึกชวยจำ บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. คลิก เพิ่มบันทึกชวยจำ

3. พิมพขอมูลบันทึกชวยจำ

4. กดปุม เมนู

5. คลิก บันทึก

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

168

background image

เปลี่ยนบันทึกชวยจำ

1. คลิกไอคอน แผนบันทึกชวยจำ บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตบันทึกชวยจำ

3. กดปุม เมนู

4. คลิก แกไข

5. เปลี่ยนขอมูลบันทึกชวยจำ

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

สงงานหรือบันทึกชวยจำ

1. คลิกไอคอน งาน หรือไอคอน แผนบันทึกชวยจำ บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตงานหรือบันทึกชวยจำ

3. กดปุม เมนู

4. คลิก สงตอเปน

5. คลิกประเภทขอความ

ตรวจสอบตัวสะกด

คุณสามารถตรวจสอบตัวละกดไดในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน งาน หรือบันทึกชวยจำที่คุณสราง

1. ในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน งาน หรือบันทึกชวยจำ ใหกดปุม เมนู

2. คลิก ตรวจสอบตัวสะกด

3. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการยอมรับตัวสะกดที่แนะนำ คลิกคำในรายการที่ปรากฏขึ้น

• หากไมสนใจตัวสะกดที่แนะนำ ใหกดปุม Escape

• หากไมสนใจตัวอยางตัวสะกดที่แนะนำมาทั้งหมด ใหกดปุม เมนู คลิก ละเวนทั้งหมด

• หากตองการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหกดปุม เมนู คลิก เพิ่มในพจนานุกรม

• หากตองการหยุดตรวจสอบตัวสะกด กดปุม เมนู คลิก ยกเลิกการตรวจสอบตัวสะกด

ลบบันทึกชวยจำ

1. คลิกไอคอน แผนบันทึกชวยจำ บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตบันทึกชวยจำ

3. กดปุม เมนู

4. คลิก ลบ

ตัวเลือกรายการบันทึกชวยจำ

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ

คุณสามารถปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบขอความ บันทึกการโทร ผูติดตอ ปฏิทิน รายการบันทึกปฏิทิน งาน บันทึกชวยจำ หรือรหัสผาน

1. คลิกไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

169

background image

2. ในแอปพลิเคชัน กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป หากจำเปน

5. เปลี่ยนฟลด ยืนยันการลบ เปน ไม

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ดูจำนวนงานหรือบันทึกชวยจำที่เก็บในอุปกรณของคุณ

1. คลิกไอคอน แผนบันทึกชวยจำ หรือ งาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก
ฟลดจำนวนรายการจะแสดงจำนวนงานหรือบันทึกชวยจำที่เก็บในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ