BlackBerry Curve 8530 8520 - ปฏิทิน

background image

ปฏิทิน

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิทิน

เกี่ยวกับมุมมองปฏิทิน

คุณสามารถดูการนัดหมายและการประชุมของคุณไดจากมุมมองปฏิทินสี่รูปแบบ มุมมองวัน สัปดาหและเดือนจะแสดงการนัดหมายและการประชุมทั้งหมดของชวงระยะเวลาที่เลือก มุมมองตารางงาน

จะแสดงรายการการนัดหมายและการประชุมที่คุณกำหนดไวทั้งหมด นอกจากนี้มุมมองตารางงานยังแสดงเวลาวางที่คุณมีอยูระหวางการนัดหมายดวย

สลับมุมมองปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิกมุมมอง

เลื่อนไปรอบๆ ในปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการเลื่อนไปวันที่เฉพาะ คลิก ไปที่วันที่

• ในการเลื่อนไปที่วันที่ปจจุบัน คลิก วันนี้

• ในการเลื่อนไปวันขางหนาหรือยอนกลับ คลิก กอนหนา หรือ ถัดไป

กำหนดเวลาการนัดหมาย

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม
3. คลิก ใหม

4. พิมพขอมูลการนัดหมาย

5. หากการนัดหมายเกิดซ้ำ ใหเปลี่ยนฟลด การเกิดซ้ำ

6. กดปุม
7. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดอุปกรณของคุณ, 245

กำหนดเวลาการนัดหมายอยางรวดเร็วในมุมมองวัน

ในการจัดการดำเนินการนี้ ตองเปลี่ยนฟลดเปดใชงานรายการบันทึกดวนเปนใช ในตัวเลือกปฏิทินทั่วไป

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

154

background image

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. ในมุมมองวัน ขางเวลาเริ่มตน พิมพเรื่องของการนัดหมาย

3. พิมพสถานที่ในวงเล็บ

4. ในการเปลี่ยนเวลาสิ้นสุด ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นลงบนแทร็คแพด

5. คลิกแทร็คแพด
หากคุณมีปฏิทินหลายปฏิทินในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ การนัดหมายจะอยูในปฏิทินดีฟอลตของคุณ

กำหนดเวลาการประชุม

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ใหม

4. พิมพขอมูลการประชุม

5. กดปุม เมนู

6. คลิก เชิญผูเขารวม

7. คลิกที่ผูติดตอ

8. ในการเพิ่มผูติดตออีกรายในการประชุมของคุณ ทำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

9. กดปุม เมนู

10. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดอุปกรณของคุณ, 245

ฟลดการเกิดซ้ำ

ทุกๆ:

ตั้งคาความถี่ของการนัดหมาย การประชุม หรืองานที่เกิดซ้ำเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน

วันที่ที่เกี่ยวของ:

ตั้งคาวาการนัดหมาย การประชุม หรืองานที่เกิดซ้ำทุกเดือนหรือทุกปจะเกิดขึ้นในวันที่เกี่ยวของ (ตัวอยางเชน ทุกวันศุกรสุดทายของแตละเดือน) หรือไม

กำหนดเวลาการเตือน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม
3. คลิก การเตือนใหม

4. พิมพขอมูลการเตือน

5. หากการเตือนเกิดซ้ำ ใหเปลี่ยนฟลด การเกิดซ้ำ

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

155

background image

ตรวจสอบตัวสะกด

คุณสามารถตรวจสอบตัวละกดไดในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน งาน หรือบันทึกชวยจำที่คุณสราง

1. ในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน งาน หรือบันทึกชวยจำ ใหกดปุม เมนู

2. คลิก ตรวจสอบตัวสะกด

3. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการยอมรับตัวสะกดที่แนะนำ คลิกคำในรายการที่ปรากฏขึ้น

• หากไมสนใจตัวสะกดที่แนะนำ ใหกดปุม Escape

• หากไมสนใจตัวอยางตัวสะกดที่แนะนำมาทั้งหมด ใหกดปุม เมนู คลิก ละเวนทั้งหมด

• หากตองการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหกดปุม เมนู คลิก เพิ่มในพจนานุกรม

• หากตองการหยุดตรวจสอบตัวสะกด กดปุม เมนู คลิก ยกเลิกการตรวจสอบตัวสะกด

เปดการนัดหมาย การประชุม หรือการเตือน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. คลิกการนัดหมาย การประชุม หรือการเตือน

ลบการนัดหมาย การประชุม หรือการเตือน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. ไฮไลตการนัดหมาย การประชุม หรือการเตือน

3. กดปุม เมนู

4. คลิก ลบ

สลับวันในมุมมองวัน

หากตองการยายจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งโดยใชแถบนำทางตรงมุมบนขวาของหนาจอ ใหคลิกวัน

การประชุม

กำหนดเวลาการประชุม

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ใหม

4. พิมพขอมูลการประชุม

5. กดปุม เมนู

6. คลิก เชิญผูเขารวม

7. คลิกที่ผูติดตอ

8. ในการเพิ่มผูติดตออีกรายในการประชุมของคุณ ทำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

9. กดปุม เมนู

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

156

background image

10. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดอุปกรณของคุณ, 245

ฟลดการเกิดซ้ำ

ทุกๆ:

ตั้งคาความถี่ของการนัดหมาย การประชุม หรืองานที่เกิดซ้ำเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน

วันที่ที่เกี่ยวของ:

ตั้งคาวาการนัดหมาย การประชุม หรืองานที่เกิดซ้ำทุกเดือนหรือทุกปจะเกิดขึ้นในวันที่เกี่ยวของ (ตัวอยางเชน ทุกวันศุกรสุดทายของแตละเดือน) หรือไม

การตอบกลับการเชิญเขารวมการประชุม

1. ในการเชิญเขารวมการประชุม กดปุม เมนู

2. คลิก ยอมรับ ไมแนนอน หรือ ปฏิเสธ

3. หากคุณปฏิเสธการประชุมที่ไดรับการมอบหมาย ใหดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการปฏิเสธการประชุม ใหคลิก ปฏิเสธ

• ในการมอบหมายการประชุมกลับไปยังผูสง เพื่อที่ผูสงจะไดสามารถมอบหมายการประชุมอีกครั้ง คลิก มอบหมาย

4. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการสงการตอบกลับ โดยไมเพิ่มความเห็น คลิก สงการตอบกลับ

• ในการเพิ่มความเห็นลงในการตอบกลับ คลิก เพิ่มความเห็น พิมพความเห็น กดปุม เมนู คลิก สง

หมายเหตุ: หากคุณลบการเชิญเขารวมการประชุมออกจากแอปพลิเคชันขอความกอนที่คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ การประชุมนั้นจะถูกลบออกจากแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณ

ดูปฏิทินของคุณเมื่อตอบกลับการประชุม

1. ในการเชิญเขารวมการประชุม กดปุม เมนู

2. คลิก ดูปฏิทิน
ในการกลับไปยังการเชิญเขารวมการประชุม กดปุม Escape

ตรวจสอบความพรอมของผูเขารวมการประชุม

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบความพรอมของผูเขารวมการประชุมเฉพาะในหนวยงานของคุณเทานั้น

1. ในการประชุมหรือการเชิญเขารวมการประชุม ดานลางรายชื่อของผูเขารวมการประชุม คลิก ดูความพรอมใชงาน

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการเลือกเวลาถัดไปที่ผูเขารวมการประชุมทุกคนพรอม ใหคลิก เวลาวางถัดไป

• หากตองการดูรายการสถานะที่สัมพันธกับแถบสีบนหนาจอ (เชน ไมวางหรือไมแนนอน) ใหกดปุม เมนู คลิก แสดงคำอธิบายสัญลักษณ

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

157

background image

เปลี่ยนรายชื่อของผูเขารวมการประชุม

ในการจัดการดำเนินการนี้ คุณตองเปนผูจัดการประชุม
1. ไฮไลตผูติดตอในฟลด ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ในการประชุม

2. กดปุม เมนู

3. คลิกรายการใดรายการหนึ่งในเมนูตอไปนี้:

เชิญผูเขารวม

เปลี่ยนผูเขารวม

ลบผูเขารวม

4. กดปุม เมนู

5. คลิก บันทึก

สงตอการเชิญเขารวมการประชุม

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
หากคุณไมมีตัวเลือกในการสงตอการเชิญเขารวมการประชุม คุณอาจมอบหมายการเชิญเขารวมการประชุมแทนได
1. ในการประชุมหรือการเชิญเขารวมการประชุม กดปุม เมนู

2. คลิก สงตอ
หมายเหตุ:
หากคุณสงตอการเชิญเขารวมการประชุมในฐานะของผูจัดการประชุม เฉพาะผูจัดการประชุมเทานั้นที่จะไดรับการตอบกลับจากผูรับ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

มอบหมายการเชิญเขารวมการประชุม, 158

มอบหมายการเชิญเขารวมการประชุม

ในการจัดการดำเนินการนี้ คุณตองใช IBM® Lotus Notes® และบัญชีอีเมลของคุณตองเชื่อมโยงกับ BlackBerry® Enterprise Server รุนที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้
หากคุณไมมีตัวเลือกในการมอบหมายการเชิญเขารวมการประชุม คุณอาจสงตอการเชิญเขารวมการประชุมแทนได คุณอาจไมมีตัวเลือกในการมอบหมายการเชิญเขารวมการประชุม หากผูจัดการ

ประชุมปดการมอบหมายการประชุม
1. ในการเชิญเขารวมการประชุม กดปุม เมนู

2. คลิก มอบหมาย

3. คลิกที่ผูติดตอ

4. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการสงการตอบกลับ โดยไมเพิ่มความเห็น คลิก สงการตอบกลับ

• ในการเพิ่มความเห็นลงในการตอบกลับ คลิก เพิ่มความเห็น พิมพความเห็น กดปุม เมนู คลิก สง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

สงตอการเชิญเขารวมการประชุม, 158

สงขอความอีเมลไปยังผูเขารวมการประชุมทั้งหมด

1. ในการประชุม การเชิญเขารวมการประชุม หรือการตอบกลับการประชุม กดปุม เมนู

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

158

background image

2. คลิก สงอีเมลถึงผูเขารวมทุกคน

ติดตอผูเขารวมการประชุม

1. ไฮไลตผูติดตอในการประชุม การเชิญเขารวมการประชุม หรือการตอบกลับการประชุม

2. กดปุม เมนู

3. คลิกประเภทขอความ หรือ โทร <contact>

การประชุมทางโทรศัพท

เกี่ยวกับการประชุมสาย

คุณสามารถสรางการประชุมสายโดยใชอุปกรณ BlackBerry® ของคุณไดสองประเภท หากหนวยงานของคุณหรือบริการประชุมสายไดใหหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายกับคุณ คุณสามารถ

สรางการประชุมทางโทรศัพทในปฏิทินในอุปกรณหรือคอมพิวเตอรของคุณได การประชุมทางโทรศัพทจะใหผูเขารวมที่มีอุปกรณ BlackBerry เขาสูการประชุมทางโทรศัพทโดยใชตัวเลือกแบบกด

ปุมเดียว เขารวมทันที หากคุณสมบัติไดรับการสนับสนุนในอุปกรณ ผูเขารวมไมจำเปนตองโทรหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายและรหัสการเขาถึง หากคุณไมมีหมายเลขการเชื่อมโยงการ

ประชุมสาย คุณสามารถสรางการประชุมสายไดโดยการโทรหาผูติดตอรายอื่น และรวมสายเขาดวยกัน

สรางการประชุมทางโทรศัพทจากอุปกรณของคุณ

ในการจัดการดำเนินการนี้ คุณตองเปนผูจัดการประชุม หากคุณไมไดเปนผูจัดการประชุม คุณสามารถสรางการประชุมทางโทรศัพทในฐานะของบุคคลอื่นจากคอมพิวเตอรของคุณ
1. ในการประชุม เลือกชองทำเครื่องหมาย การประชุมสาย

2. พิมพขอมูลสำหรับการประชุมสาย

3. กดปุม เมนู

4. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

บันทึกขอมูลการประชุมสายของคุณ, 160

สรางการประชุมทางโทรศัพทจากคอมพิวเตอรของคุณ

ในการจัดการดำเนินการนี้ คุณตองเปนผูจัดการประชุม หรือสรางการประชุมในฐานะของผูจัดการประชุม สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางการประชุมในฐานะของบุคคลอื่น โปรดดูเอกสารสำหรับแอ

ปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถสรางการประชุมทางโทรศัพทจากคอมพิวเตอรที่อุปกรณ BlackBerry® ของคุณรูจัก เมื่อการประชุมทางโทรศัพทเริ่มตน ผูเขารวมที่มีอุปกรณ BlackBerry สามารถเขาสูการประชุมทาง

โทรศัพทโดยใชตัวเลือก เขารวมทันที หากอุปกรณสนับสนุนคุณสมบัตินี้

1. ในหมายเหตุการประชุม หรือในฟลดสถานที่ประชุม พิมพ CCP: และหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายของผูเขารวม ไมตองเวนวรรค

2. พิมพตัวพิมพเล็ก x ไมตองเวนวรรคกอนหรือหลัง x

3. พิมพรหัสการเขาถึงของผูเขารวม เวนวรรคหลังรหัสการเขาถึงของผูเขารวม

4. การพิมพ CCM: และหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายของผูดำเนินการ ไมตองเวนวรรค

5. พิมพตัวพิมพเล็ก x ไมตองเวนวรรคกอนหรือหลัง x

6. พิมพรหัสการเขาถึงของผูดำเนินการ เวนวรรคหลังรหัสการเขาถึงของผูดำเนินการ

ตัวอยาง

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

159

background image

หากหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายของผูดำเนินการและผูเขารวมคือ 1-800-555-5555 รหัสการเขาถึงของผูดำเนินการคือ 55555# และรหัสการเขาถึงของผูเขารวมคือ 55551# พิมพ CCP:

18005555555x55555# CCM:18005555555x55551# ตามดวยเวนวรรค

เขาสูการประชุมทางโทรศัพท

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการแจงการประชุม คลิก เขารวมทันที

• ในปฏิทิน ไฮไลตการประชุม กดปุม เมนู คลิก เขารวมทันที

บันทึกขอมูลการประชุมสายของคุณ

คุณสามารถบันทึกขอมูลการประชุมสายเพื่อใหเพิ่มในฟลดการประชุมสายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสรางการประชุมทางโทรศัพทจากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. เลือก ตัวเลือกการประชุมสาย

5. พิมพขอมูลการประชุมสายของคุณ

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ตัวเลือกปฏิทิน

เปลี่ยนมุมมองปฏิทินดีฟอลต

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด มุมมองเริ่มตน

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนเวลาของระบบเตือนดีฟอลตของรายการบันทึกปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด ระบบเตือนดีฟอลต

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดอุปกรณของคุณ, 245

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

160

background image

เปลี่ยนเวลาเลื่อนการเตือนของระบบเตือน, 161

เปลี่ยนเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของวัน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด เริ่มตนวัน และ สิ้นสุดวัน

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนเวลาเลื่อนการเตือนของระบบเตือน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน หรือ งาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. ถาจำเปน คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด เลื่อนการเตือน

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่คุณใชสงขอความหรือการเชิญเขารวมการประชุม

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

3. คลิก บริการดีฟอลต

4. เปลี่ยนฟลด การสงขอความ (CMIME) หรือฟลด ปฏิทิน (CICAL)

5. กดปุม เมนู

6. คลิก บันทึก

ดูงานในปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด แสดงงาน เปน ใช

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนวันแรกของสัปดาห

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

161

background image

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด วันแรกของสัปดาห

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ซอนเวลาวางในมุมมองตารางงาน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด แสดงเวลาวางในมุมมองตารางงาน เปน ไม

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ดูบรรทัดเรื่องของการนัดหมายเพิ่มเติมในมุมมองตารางงาน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด แสดงเวลาสิ้นสุดในมุมมองตารางงาน เปน ไม

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนจำนวนวันในการจัดเก็บรายการบันทึกปฏิทินของอุปกรณของคุณ

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป

5. เปลี่ยนฟลด เก็บการนัดหมาย

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก
อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะลบรายการบันทึกปฏิทินที่นานเกินกวาจำนวนวันที่คุณไดกำหนดไว
หากตองการจัดเก็บรายการบันทึกปฏิทินไว ใหเปลี่ยนฟลด เก็บการนัดหมาย เปนระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น รายการบันทึกปฏิทินที่คุณรับเขามาในอุปกรณของคุณซึ่งอยูในชวงเวลาที่คุณตั้งคาไว จะ

ปรากฏในปฏิทิน

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ

คุณสามารถปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบขอความ บันทึกการโทร ผูติดตอ ปฏิทิน รายการบันทึกปฏิทิน งาน บันทึกชวยจำ หรือรหัสผาน

1. คลิกไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

162

background image

2. ในแอปพลิเคชัน กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิก ตัวเลือกทั่วไป หากจำเปน

5. เปลี่ยนฟลด ยืนยันการลบ เปน ไม

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

ดูจำนวนรายการบันทึกปฏิทินที่จัดเก็บในปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิกปฏิทิน
ฟลดจำนวนรายการจะแสดงจำนวนรายการบันทึกที่จัดเก็บในปฏิทิน

ปฏิทินหลายปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทินหลายปฏิทิน

ถาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชบัญชีอีเมลหลายบัญชี คุณอาจมีปฏิทินหลายปฏิทินในอุปกรณของคุณ เชน ถาอุปกรณของคุณใชบัญชีอีเมลที่ทำงานและบัญชีอีเมลสวนตัว คุณจะสามารถดูปฏิทิน

งานและปฎิทินสวนตัวในอุปกรณของคุณได ถาคุณมีปฏิทินหลายปฏิทินในอุปกรณของคุณ คุณสามารถจัดตารางและจัดการนัดหมายและการประชุมในแตละปฏิทินได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผู

ใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

สลับปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก เลือกปฏิทิน

4. คลิกปฏิทิน

ใชสีในการบอกความแตกตางปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิกปฏิทิน

5. เปลี่ยนฟลด สีของการนัดหมาย

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนปฏิทินที่เตือนการนัดหมาย

1. คลิกไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอโฮมเพจ

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

163

background image

2. กดปุม เมนู

3. คลิก ตัวเลือก

4. คลิกปฏิทิน

5. เปลี่ยนฟลด แสดงการเตือน

6. กดปุม เมนู

7. คลิก บันทึก

เปลี่ยนปฏิทินดีฟอลต

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

3. คลิก บริการดีฟอลต

4. เปลี่ยนฟลด ปฏิทิน (CICAL)

5. กดปุม เมนู

6. คลิก บันทึก

ช็อตคัตปฏิทิน

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช
สำหรับช็อตคัตในมุมมองวัน ในตัวเลือกปฏิทินทั่วไป เปลี่ยนฟลด เปดใชงานรายการบันทึกดวน เปน ไม

หากตองการกำหนดเวลาการนัดหมาย กด C

หากตองการเปลี่ยนเปนมุมมองตารางงาน กด A

หากตองการเปลี่ยนเปนมุมมองวัน กด D

หากตองการเปลี่ยนเปนมุมมองสัปดาห กด W

หากตองการเปลี่ยนเปนมุมมองเดือน กด M

หากตองการยายไปยังวัน สัปดาห หรือเดือนถัดไป กดปุม Space

หากตองการยายไปยังวัน สัปดาห หรือเดือนกอนหนา กดปุม Shift และปุม Space

หากตองการยายไปยังวันที่ปจจุบัน กด T

หากตองการยายไปยังวันที่ระบุ กด G

คูมือผูใช

ออรกาไนเซอรสวนบุคคล

164

background image

การแกปญหา: ปฏิทิน

ฉันไมสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายที่มีระยะเวลานานหลายวัน

หากคุณใช IBM® Lotus Notes® คุณจะไมสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายที่มีระยะเวลานานหลายวันได

ฉันไมสามารถตั้งคาบางฟลดในขณะกำหนดเวลาการนัดหมาย

หากคุณใช IBM® Lotus Notes® คุณจะสามารถเปลี่ยนไดเฉพาะฟลดเรื่อง ตำแหนง ระบบเตือน และหมายเหตุ และในชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเปนไพรเวต เทานั้นเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง

การนัดหมายและการประชุมซ้ำ

อักขระบางตัวในรายการบันทึกปฏิทินแสดงไมถูกตองหลังจากการซิงโครไนซ

If you schedule appointments or meetings on your BlackBerry® device that contain special characters or accents, your computer might not support these characters.
ที่คอมพิวเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบวาคุณใชโคดเพจดีฟอลตที่ถูกตอง และมีการติดตั้งการรองรับแบบอักษรที่ถูกตองในคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารของระบบปฏิบัติการ

ของคอมพิวเตอรของคุณ
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ฉันไมสามารถเขาสูการประชุมสายดวยตัวเลือก เขารวมทันที ได

ตัวเลือก เขารวมทันที อาจไมปรากฏในการแจงการประชุม หากผูจัดการประชุมไมไดใชอุปกรณ BlackBerry® ที่สนับสนุนตัวเลือก เขารวมทันที หรือหากผูจัดการประชุมไมไดปอนขอมูลการประชุม

สายอยางถูกตอง หากตัวเลือก เขารวมทันที ปรากฏขึ้น และอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA คุณอาจตองเปลี่ยนตัวเลือกการโทรแบบอัจฉริยะ เพื่อใหคุณสามารถเขารวมการประชุมสายได

โดยใชตัวเลือก เขารวมทันที
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

หากตัวเลือก เขารวมทันที ไมปรากฏขึ้น ในการเขารวมการประชุมสาย ใหคลิกหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายและรหัสการเขาถึงที่อยูในฟลด ตำแหนง หรือสวน หมายเหตุ ในการประชุม

หรือการเชิญเขารวมการประชุม

หากตัวเลือก เขารวมทันที ปรากฏขึ้น และอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA ใหลองเพิ่มเวลาดีฟอลตที่อุปกรณของคุณจะรอกอนโทรหมายเลขตอ กดปุม สง จากหนาจอหลัก กดปุม

เมนู คลิก ตัวเลือก คลิก การโทรแบบอัจฉริยะ ในสวน หากตองการเขาถึงหมายเลขตอในบริษัทอื่นทั้งหมด ใหเปลี่ยนฟลด รอ เปนคาที่สูงที่สุด ลองเขารวมการประชุมสายดวยตัวเลือก เขารวม

ทันที อีกครั้ง