BlackBerry Curve 8530 8520 - การแก้ปัญหา: เสียงเรียกเข้า เสียง และการเตือน

background image

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน

อุปกรณของฉันเลนเสียงเรียกเขาหรือสั่นมากกวาที่คาดไว

สำหรับสายเรียกเขา จำนวนครั้งที่สั่นของอุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะไมตามจำนวนครั้งที่คุณตั้งคาไวในโปรไฟลเสียง และจะไมมีการตั้งคาจำนวนเสียงเรียกเขาหากคุณไมไดสมัครใชงานวอ

ยซเมล อุปกรณของคุณจะสั่นหรือเลนเสียงเรียกเขาจนกวาผูโทรเขาหรือเครือขายไรสายสิ้นสุดการเชื่อมตอ

อุปกรณของฉันไมเลนเสียงเรียกเขาหรือสั่นเมื่อฉันมีสายเรียกเขาหรือไดรับขอความ

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกไอคอน เสียง บนหนาจอหลัก ตรวจสอบวาไมไดตั้งคาโปรไฟลเสียงของคุณเปน ปดการเตือนทั้งหมด หรือ ไมมีเสียง

• หากคุณกำหนดเสียงเรียกเขาหรือการเตือนสำหรับผูติดตอบางราย ใหคลิกไอคอน เสียง บนหนาจอหลัก คลิก ตั้งคาการเตือนผูติดตอ คลิกการเตือนผูติดตอ คลิก โทรศัพท หรือ ขอความ

ตรวจสอบวาไมไดตั้งคาฟลด ระดับเสียง เปน ระดับเสียง และไมไดตั้งคาฟลด การสั่น เปน ปด

ขอมูลที่เกี่ยวของ

สลับโปรไฟลเสียง, 173

คูมือผูใช

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน

177

background image

การพิมพ

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ

ตัด คัดลอก และวางขอความ

1. เมื่อไฮไลตขอความแลว กดปุม เมนู

2. คลิก ตัด หรือ คัดลอก

3. วางเคอรเซอรตรงที่คุณตองการแทรกขอความที่ตัดหรือคัดลอก

4. กดปุม เมนู

5. คลิก วาง

ลางฟลด

1. เมื่อทำการพิมพขอความ กดปุม เมนู

2. คลิก ลางฟลด

ยกเลิกการเลือกขอความ

1. เมื่อเลือกขอความแลว กดปุม เมนู

2. คลิก ยกเลิกการเลือก

พิมพสัญลักษณ

1. กดปุม สัญลักษณ

2. กดปุมตัวอักษรที่ปรากฏดานลางสัญลักษณ

พิมพตัวกำกับเสียงหรืออักขระพิเศษ

กดปุมตัวอักษรคางไวและเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบนแทร็คแพดจนกวาตัวกำกับเสียงหรืออักขระพิเศษปรากฏขึ้น

ไฮไลตขอความ

1. วางเคอรเซอรตรงที่คุณตองการเริ่มไฮไลตขอความ

2. กดปุม เมนู

3. คลิก เลือก

4. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการไฮไลตบรรทัดขอความ เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนแทร็คแพด

• หากตองการไฮไลตขอความแบบทีละตัวอักษร เลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบนแทร็คแพด

คูมือผูใช